نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

در این پژوهش قدرت آنتی اکسیدانی روغن پوست کلخونگ با روغنهای پوست بنه و کنجد که به عنوان روغنهایی با قدرت آنتی اکسیدانی بالا شناخته شده هستند، مقایسه شد. نسبت بین اسیدهای چرب غیر اشباع دارای چند پیوند دوگانه به اسید های چرب اشباع روغنهای پوست کلخونگ، پوست بنه و کنجد به ترتیب 52/0، 26/0 و 06/3 بود. مقدار ترکیبات فنلی روغنهای پوست کلخونگ، بنه و کنجد به ترتیب 67/99، 73/645 و 72/81 میلی گرم بر کیلوگرم تعیین شد. میزان ترکیبات توکوفرولی روغن پوست کلخونگ (3/2154) به صورت معنی داری بیشتر از روغنهای کنجد و پوست بنه ( به ترتیب 69/993 و 91/648 میلی گرم بر کیلوگرم) بود. قدرت آنتی اکسیدانی سه روغن ذکر شده به کمک سه آزمون اندازه گیری قدرت مهار کنندگی رادیکال آزاد DPPH، اندازه گیری قدرت احیا کنندگی آهن III و رنسیمت تعیین شد که در هر سه آزمون ذکر شده به صورت معنی داری بیشترین قدرت آنتی اکسیدانی مربوط به روغن پوست کلخونگ بود و بعد از آن به ترتیب روغن کنجد و پوست بنه قرار داشتند. همچنین رابطه مستقیم بین میزان ترکیبات آنتی اکسیدانی سه روغن مطالعه شده در این پژوهش و قدرت آنتی اکسیدانی آنها تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

Atli, H. S. & Arpact, S., 1998, Improvement of rootstocks for irrigated pistachio trees trough controlled hybridization with some Pistacia species. Annual Report. Pistachio Research
Benzie, I. F. F., & Strain, J. J., 1996, The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of antioxidant power: the FRAP assay. Analytical Biochemistry, 239, 70-76.
Capannesi, C., Palchetti, I., Mascini, M. & Parenti, A., 2000, Electrochemicalsensor and biosensor for polyphenols detection in olive oils. Journal of Food Chemistry, 71,553–562.
Durmaz, G. & Gokmen, V., 2011, Changes in oxidative stability, antioxidant capacity and phytochemical composition of Pistacia terebinthus oil with roasting. Journal of Food Chemistry , 128, 410-414.
Elmadfa, I., 1995, Physiological importance of unsaponifiable components in dietary fats. Fat Science Technology, 97, 85–90.
Farhoosh, R., Tavassoli-Kafrani M. H. & Sharif, A., 2011, Antioxidant activity of sesame, rice bran and bene hull oils and their unsaponifiable matters. European Journal of Lipid Science and Technology, 113, 506-512.
Frankel, E.N., 1998, Lipid Oxidation. The Oily Press LTD
Kinsella J. E., Frankel, E., German, B. & Kanner, J., 1993, Possible mechanisms for the protective role of antioxidants in wine and plant foods. Food Technology 4, 85–89.
Loliger, J., 1992, The use of antioxidants in foods. In Free Radicals and Food Additives O. I. Aruoma and B. Halliwell (eds), ch 6, pp 121-150.
Malecka, M., 2002, Antioxidant properties of the unsaponifiable matter isolated from tomato seeds, oat grains and wheat germ oil. Food Chem 79: 327–330.
Mohamed H. M. A., Awatifb II ., 1998, The use of sesame oil unsaponifiable matter as a natural antioxidant. Journal of Food Chemistry , 62, 269-276.
Sabeti, H., 1994, Forest, trees, and shrubs of Iran, 2nd edition, Iran University of Science and Technology Press, 514-579.
Shahidi, F., 2005, Baile’s Industrial Oil and Fat Productions. 6nd ed. Wiley Interscience.
Siger, A., Nogala-kalucka, M. & Lampart-Szczapa, E., 2007, The content and antioxidant activity of phenolic compounds in cold-pressed plant oils. Journal of Food Lipids, 15,137-149.
Tavakoli, J. & Pazhouhanmehr, S., 2010, Fatty acid composition of oils from fruits of three Pistacia Species growing in Iran. Journal of Chemistry of Natural Compounds, 46,623-624.
Tomaino, A., Martorana, M., Arcoraci, T., Monteleone, D., Giovinazzo, C. & Saija, A., 2010, Antioxidant activity and phenolic profile of pistachio (Pistacia vera L., variety Bronte) seeds. Journal of Biochimie, 92,1115-1122.
Wong, M.L., R.E, Timms. & Goh E.M., 1988, Colorimetric determination of total tocopherols in palm oil, olein and stearin. Journal of American Oil Chemistry Society , 65, 258–261.
Yoshida, H., Kondo, I., & Kajimoto, G., 1992, Participation of free fatty acid in the oxidation of purified soybean oil during microwave heating. Journal of the American.
CAPTCHA Image