نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

یکی از مراحل تهیه روغن سویای خوراکی رنگبری روغن خام با استفاده از خاک رنگبر می‌باشد. پس از جدا کردن خاک رنگبر از روغن با استفاده از صافی، به دلیل جذب سطحی بالای این خاک، حدود 20 تا 40 درصد روغن در آن باقی می‌ماند که این سبب ضایعات مقدار زیادی روغن می‌شود. در این مطالعه به استخراج و بررسی روغن سویای باقیمانده در خاک رنگبر پرداخته شده‌است. به منظور تعیین اثر نوع گاز مصرفی در حین عبور روغن از صافی، ازجریان هوا و جریان گاز ازت برای تأمین فشار و خروج بیشتر روغن از خاک استفاده شد. روغن باقیمانده در خاک‌های مورد بررسی با استفاده از روش سوکسله استخراج شد و پس از تعیین درصد روغن موجود در آنها، برخی از خصوصیات فیزیکو شیمیایی روغن‌های استخراج شده بررسی شد. در نهایت نوع اسیدهای چرب روغن‌های مورد بررسی با دستگاه GC تعیین گشت.

AOAC., 2002, Official method of analysis of AOAC international, 17th edition, Maryland.
AOCS., 2004, Official method and recommended practices of the AOCS, 5th edition, Illinois.
Foletto, E. L., Alves, C. C. A., Sganzerla, L. R., & Porto, L. M., 2002, Regeneration and utilization of spent bleaching clay. Latin American Applied Research, 32(2), 205-208.
King, J. W., List, G. R. & Johnson, J. H., 1992, Supercritical carbon dioxide extraction of spent bleaching clays. The Journal of Supercritical Fluids, 5(1), 38-41.
Lee, C. G., Seng, C. E. & Liew, K. Y., 2000, Solvent efficiency for oil extraction from spent bleaching clay. Journal of the American Oil Chemists' Society, 77(11), 1222-1219.
Ng, K. F., Nair, N. K., Liew, K. Y. & Noor, A. M., 1997, Surface and pore structure of deoiled acid-and heat-treated spent bleaching clays. Journal of the American Oil Chemists' Society, 74(8), 963-970.
Ong, J. T. L., 1983, Oil recovery from spent bleaching earth and disposal of the extracted material. Journal of the American Oil Chemists' Society, 60(2), 314-315.
Seng, C. E., Lee, C. G. & Liew, K. Y., 2001, Adsorption of chromium(VI) and nickel(II) ions on acid- and heat-activated deoiled spent bleaching clay. Journal of the American Oil Chemists' Society, 78(8), 831-835.
Sieck, H., 1937, Extraction of spent bleaching materials. Oil & Soap, 14(12), 314-315.
Tabee, E., Azadmard-Damirchi, S., Jägerstad, M. & Dutta, P. C., 2008, Effects of α-tocopherol on oxidative stability and phytosterol oxidation during heating in some regular and high-oleic vegetable oils. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 85, 857–867.
Waldmann, C. & Eggers, R., 1991, De-oiling contaminated bleaching clay by high-pressure extraction. Journal of the American Oil Chemists Society, 68(12), 922-930.
CAPTCHA Image