نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-دانشکده شیلات و محیط زیست-گروه فرآوری آبزیان

چکیده

در این مطالعه برخی از تغییرات پس از مرگ (pH، رنگ، شاخص جمود و ارزیابی حسی) در ماهی سفید صید شده به دو روش صید گوشگیر و پره مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 8 قطعه ماهی سفید از هریک از تورهای پره و گوشگیر تهیه، ابتدا با استفاده از سرنگ استریل 5 سی سی از ورید ساقه دمی آنها خونگیری و به ویال های مخصوص منتقل شد. سپس ماهیان به تفکیک هر تور در جعبه های یونولیتی عایق و در لایه های ضخیمی از یخ قرار گرفته، و به آزمایشگاه منتقل شدند. فاکتورهای کیفی مورد اشاره در زمان های 48،24،9،3،0 و72 ساعت پس از مرگ مورد بررسی قرار گرفتند. خون بدست آمده از ماهیان نیز سانتریفیوژ و سرم حاصله برای تعیین میزان لاکتات سرم خون استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که روش صید بطور کلی تاثیر معنی داری بر شاخص های کیفی مورد بررسی در این مطالعه داشته است، اما روش صید پره نسبت به روش گوشگیر عوارض و اثرات کمتری روی کیفیت گوشت ماهی سفید دارد، همچنین مشاهده گردید نگهداری در یخ برای یک دوره ی سه روزه علی رغم تاثیر بر برخی پارامترها منجر به از دست دادن پذیرش و کیفیت گوشت نمی گردد و گوشت پس از طی این دوره ی سه روزه کماکان قابلیت پذیرش خود را حفظ کرده است.

کلیدواژه‌ها

رحمانی فرح، ک.، مولودی، ز.، شعبانپور، ب.، شعبانی، ع.، ایمانپور، م.ر.، 1389، مقایسه تاثیر بیهوشی با CO2، گل میخک و کشتار خارج از آب بر کیفیت گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). مجله تحقیقات دامپزشکی. دوره 65. شماره 4. 301-306.
Bagni, M.,C, Civitareale, A., Priori, A., Ballerini, M., Finoia, and Brambilla, G., 2007, Preslaughter crowding stress and killing procedures affecting quality and welfare in sea bass (Dicentrarchus labrax) and sea bream (Sparus aurata). Aquaculture. 263:52-60.
Berg, T., Erikson, U., and Nordtvedt, T. S., 1997. Rigor mortis assessment of Atlantic salmon (Salmo salar) and effects of stress. Journal of Food Sciences. 62:439-446.
Bito, M., Yamada, K., Mikumo Y., and Amano K., 1983, Studies on rigor mortis of fish. I. Difference in the mode of rigor mortis among some varieties of fish by modified Cutting’s method. Bulletin of Tokai Regional Fisheries Research Laboratory. 109:89-96.
Bourtis, C. A., and Ashwood, E. R., editors., 1994, Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 2nd ed. W. B. Sanders Co, Philadelphia. p. 735- 888.
Church, N., 1998, MAP fish and crustaceans sensory enhancement. Food Sciences Technology. 12:73–83.
Dobsikova, R., Svobodova, Z., Blahova, J., Modra, H., and Velisek, J., 2009, The effect of transport on biochemical and haematological indices of common carp (Cyprinus carpio L.). Czech Journal of Animal Sciences. 54(11):510–518.
Erikson, U., and Misimi, E., 2008, Atlantic salmon skin and fillet color changes effected by perimortem handling stress, rigormortis, and ice storage. Journal of food sciences. 73(2):50-59.
Fatima, R., and Qadri, R. B., 1985,. Quality changes in lobster (Panulirus poliphagus) muscle during storage in ice. Journal of Agricultural Food Chemistry. 33:117–122.
Flick, G. J., Lovell, R. T., Enriquez-Ibarra, L. G., and Argarosa, G. C., 1994, Changes in the nitrogenous compounds in freshwater crayfish (Procambarus clarkii) tail meat stored in ice. Journal of Muscle Foods. 5:105-118.
Frick, L. H., Reina, R. D., and Walker, T. I., 2010, Stress related physiological changes and post-release survival of Port Jackson sharks (Heterodontus portusjacksoni) and gummy sharks (Mustelus antarcticus) following gill-net and longline capture in captivity. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 385:29–37.
Haard, N., 1992, Biochemistry and chemistry of color and color change in seafood. In: Flinck, J. Advances in seafood biochemistry, composition and quality. Louisiana: Technomic Publishing Co; 305–360.
Huss, H. H., editors., 1996, Quality and quality changes in fresh fish. Rome: FAO, Fisheries Technical Paper. p. 202-348.
Lin, D., and Morrissey, M. T., 1994, Iced Storage Characteristics of Northern Squawfish (Ptychocheilus oregonensis). Journal of Aquatic Food Product Technology. 3:25-43.
Massa, A. E., Palgcios, D. L., Paredi, M. A., and Crupkin, M., 2005, Postmortem changes in quality indices of ice stored flounder (Oaralichthys patagonicus). Journal of Food Biochemistry. 29:570–590.
Pacheco-Aguilar, R., Ocaro-Higuera, V. M., Castillo-Yarez, F. J., Moran-Palasioe, E. F., Marquez-Rios, N., and Lugo-Sanchez, M. A., 2003, Chanses in postmortem quality indics in finescale triggerfish muscle stored in ice. Journal of Food Biochemistry. 27:333-352.
Pavlidis, M., Papandroulakis, N., and Divanach, P., 2006, A method for the comparison of chromaticity parameters in fish skin: preliminary results for coloration pattern of red skin Sparidae. Aquaculture. 258:211-219.
Pedrosa-Menabarito, A., and Regenstein, J. M., 1988, Shelf-life extension of fresh-fish spoilage of fish. Journal of Food Quality. 11:117–127.
Pottinger, T. G., 1998, Changes in blood cortisol, glucose and lactate in carp retained in anglers’ keepnets. Journal of Fish Biology. 53:728–742.
Shahidi, F., and Botta, J. R., 1994, Seafoods: Chemistry, Processing Technology and Quality. London: Blackie Academic and Professional, 342p.
Wang, C., King, W., and Woods, L. C., 2004, Physiological indicators of divergent stress responsiveness in male Striped Bass broodstock. Aquaculture. 232:665–678.
CAPTCHA Image