نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در تحقیق حاضر خواص فیزیکی (ابعاد، جرم، حجم، چگالی، قطر هندسی، ضریب کرویت و ضریب اصطکاک بر سطوح آهن گالوانیزه و چوب) و برخی خواص مکانیکی بافت گوشت و پوست (مدول الاستیسیته، تنش تسلیم، کرنش تسلیم و چقرمگی) برای خربزه قصری در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ تعیین شدند. مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن در سطح احتمال 05/0 انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش اندازه خربزه قصری چگالی، ضریب کرویت و خواص مکانیکی گوشت کاهش ولی خواص مکانیکی پوست افزایش می یابد. بیشترین مقادیر مدول الاستیسیته، تنش تسلیم و چقرمگی پوست خربزه مربوط به اندازه بزرگ بوده که این مقادیر به ترتیب عبارتند از: MPa 4/22، MPa93/0 و N.mm 18/62. بیشترین مقادیر چگالی، ضریب کرویت، مدول الاستیسیته، تنش تسلیم و چقرمگی گوشت خربزه مربوط به اندازه کوچک بوده و مقادیر آن به ترتیب: g.cm-3 11/1، 624/0، KPa 8/156، KPa 19/21، N.mm82/31 تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

توکلی هشجین، ت.، 1382، مکانیک محصولات کشاورزی (تألیف جورج سیتکی)، انتشارات دانشگاه زنجان و سالکان.
دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، 1390، آمارنامه کشاورزی جلد اول محصولات زراعی سال زراعی 89-1388، وزارت جهادکشاورزی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، دفتر آمار و فناوری اطلاعات.
سیدآبادی، ا.،1390، تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی طالبی ایرانی و بررسی رفتار آن در مقابل بارهای وارده به روش المان محدود، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
سیدآبادی، ا.، خجسته پور، م.، صدرنیا، ح. و سعیدی راد، م.، 1389، مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم طالبی خراسان، نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی، گرگان.
صدرنیا ،ح.، رجبی پور، ع.، جوادی، ا.، جعفری، ع. و مستوفی، ی.،1380، مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون گری و کریمسون سوئیت، مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی،7 (28)، 156-151.
مسعودی، ح.، 1383، بررسی میزان تغییر خواص مکانیکی سه رقم سیب صادراتی در طی انبارداری، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.
یونجی، ص.، و قنبریان، د.، 1387، تعیین و مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم طالبی ایرانی، مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، مشهد.
ASAE Standard, 2002, Compression test of food materials of convex shape, ASAS standard, S368.4 DCE00.
Emadi, B., Kosse, V., Yarlagadda, P., 2005, Mechanical properties of pumpkin. International Journal of Food Properties, 8. 277-287.
Emadi, B., Abbaspour-Fard, M. H., Yarlagadda P., 2009, Mechanical properties of melon measured measured by compression, shear and cutting modes. International Journal of Food Properties, 12. 780-790.
FAOSTAT, 2011. FAO Statistical Databases. www.faostat.fao.org, visited: 6/2/2013.
Mohsenin, N. N., 1986, Physical Properties of Plant and Animal Materials, Gordon and Braech science publishers, New york.
Nourain, J., Ying, Y. B., Wang, J. P., Rao, X. Q. & Yu, C. G., 2005, Firmness evaluation of melon using its vibration characteristic and finite element analysis. Journal of Zhejiang University Science, 6(6), 483-490.
Sadrnia, H., Rajabipour, A., Jafari, A., Javadi, A., Mostofi, Y., Kafashan, J., Dintwa, E. and Baerdemaeker, J. D., 2008, Internal bruising prediction in watermelon compression using nonlinear models, Journal of Food Engineering, 86, 272–280
CAPTCHA Image