نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات گلستان

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد سبزوار

3 دانشگاه ازاد اسلامی واحد گنبد کاووس

چکیده

مالت‌سازی یک فرآیند زیست فناوری پیچیده است که شامل مراحل خیساندن، جوانه‌زنی و خشک کردن مالت جوانه‌زده در شرایط کنترل شده دما و رطوبت می‌باشد. در این پژوهش پارامترهای فرآیند مالت‌سازی از طریق توابع فعال‌سازی مختلف شبکه‌ عصبی نظیر لگاریتم سیگموئید-لگاریتم سیگموئید، تانژانت هیپربولیک-تانژانت هیپربولیک، لگاریتم سیگموئید-تانژانت هیپربولیک، لگاریتم سیگموئید-همانی و تانژانت هیپربولیک-همانی پیش‌بینی گردید. مقادیر زمان خیساندن (x1) و زمان جوانه‌زنی (x2) به عنوان ورودی‌ها و راندمان عصاره گیری گرم (y1)، راندمان مالت‌سازی (y2) و فعالیت آنزیمی (β-گلوکاناز) (y3) به عنوان خروجی انتخاب گردید. نتایج نشان داد که استفاده از شبکه عصبی پرسپترون با تابع فعال‌سازی تانژانت هیپربولیک-همانی با 17 نرون بهترین نتیجه را در بین کلیه‌ توابع بکار رفته در پیش‌بینی پارامترهای مؤثر در فرآیند مالت سازی داشت. هم چنین این شبکه قادر بود مقادیر راندمان عصاره‌گیری گرم، راندمان مالت‌سازی و فعالیت آنزیمی (β-گلوکاناز) را با ضرایب تبیین 1، 984/0 و 995/0 پیش‌بینی نماید. این شیوه نوین می‌تواند به طور موفقیت‌آمیزی برای پایش کمی تغییرات مالت در طی فرآیند مالت‌سازی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image