نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان-شاهرود

چکیده

با توجه به میزان بالای ضایعات محصولات کشاورزی و باغی در کشور باید از روش های مناسبی جهت تبدیل بهینه میوه جات به فرآورده هایی با عمر انبارداری بالا برای مصرف در بازارهای داخلی و توسعه صادرات آن ها استفاده نمود. در اکثر مناطق در کشور ما برای تولید برگه زردآلو از گاز SO2 جهت نگهداری و حفظ رنگ استفاده می شود اما با توجه به آلرژی زا و سرطان زا بودن این ماده، تلاش برای حذف یا کاهش آن با استفاده از مواد جایگزین در برگه های خشک شده می تواند گامی مؤثر به سوی سلامت جامعه انسانی باشد. در این تحقیق کیفیت برگه سه رقم زردآلو و روش های جایگزین گوگرد در تولید برگه زردآلو رقم های نوری دیررس، خیبه‌ای 2 و نصیری بررسی شد. این ارقام قبل از خشک شدن در مقابل آفتاب تحت 4 پیش تیمار آماده سازی (اسید سیتریک 3/0 درصد، اسید آسکوربیک 3/0 درصد، متابی‌سولفیت سدیم 4/0 درصد و اسید سیتریک 3/0 درصد همراه با اسید آسکوربیک 3/0 درصد) قرار گرفته و پس از خشک شدن مقدار رطوبت، شاخص قهوه‌ای شدن، pH، اسیدیته و ارزیابی حسی نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که رقم خیبه ای 2 بر رقم نوری دیررس و نصیری برتری داشت. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده تیمار غوطه وری در اسید آسکوربیک همراه با اسید سیتریک به عنوان تیمار برتر انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها

ضیاءالحق، ح.، 1385، بهینه سازی روش سنتی تولید برگه زردآلو از مناطق تولید به منظور بهبود خواص کیفی وحذف گوگرد ،گزارش نهایی طرح تحقیقاتی موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی شماره1229/85
ضیاءالحق، ح.، 1378، بررسی کیفیت ماندگاری برگه زردآلو و کشمش در انواع بسته بندی های صادراتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه فردوسی مشهد
فرجی، ر.، 1371، اصول نگهداری مواد غذایی ، انتشارات دانشگاه شیراز
فلاحی، م.، 1370، علم مواد غذایی جلد اول، انتشارات بارثاوا
قدس ولی، ع.، 1376، بررسی شرایط بهینه فرآیند برگه زردآلو از واریته های غالب منطقه شارود ومقایسه آن با روش سنتی موجود، نشریه شماره 89 مرکز اطلاعات ومدارک علمی کشاورزی
مرتضوی، ع. و ضیاءالحق، ح.، 1390، میکروبیولوژی غذایی مدرن، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
Baloch, A. K., and Edward, R. A., 1973, Measurement of nonenzymic browning of dehydrated carrot, J. Sci, Fd. Agric.24:389-398.
Burton, H. S., Noide, M., and Nouri, T., 1963, The role of unsaturated carbonyl compounds as intermediates and of SO2 as an inhibitor of browning. J. Food. Sci. Agr. 14:911-916.
Cecil, J. S., 1992, The implications ofdelayed sulphoring on dried apricot quality. http// www.Sardi.Sa.gov.au/.R/11/92.
FAO., 2006, A.A.O. Products year book at :http://www.fao org.
Gezer, I., Hacise ferogullari, H.,and Demir, F., 2002, Some physical properties of Hacihalilologlu apricot pit andits kernel, Jornal of food Engineering, 49-57.
Janati zadeh, A., Naderi Boldaji, M., Fatahi, R., Ghasemi Varnamkhasti, M., and Tabatabaeefar, A., 2008, Some postharvest physical properties of Iranian apricot (Prunus armeniaca L.) fruit, deparment of Horticultural science,Faculty of agriculture, 22, International Agrophysics, 22,125-131.
Nechvoglod, M., and Karel, M., 1998, Investigation of the efficiency of copper hydroxide and calcium hydroxide sprays for the prevention of rain induced cracking and reduction of SO2 level. http://www.Sardi.Sa.gov.au/R/3/98.
Peter Fellows, J., 1990, Food processing technology, principles and practice Teaoto, S. S., S. L. Mhta and M. C. Tomar-1976. Study on dehydration of tropical fruits in Uttar Pradesh:Mango.Indian Food Packer. vol. 30.No.6:15-19
Rettke, M. A., 1998, Comparison of sulfur dioxide levels and storage life of apricot dried in the sun, shade and in a dehydrator. http:// www. Sardi. Sa. gov. au/.R/6/98.
Senhaji, F. A., and Hakan, B., 1991, Data on apricot drying,Kenetics and product quality. Science - Des- Aliments, 11(3): 499-512.
Sharma, T. R., Sekhon, K. S., and Saini, S. P. S., 1993, Color change during drying of apricot. J. Food Sci. and Tech-India. 30(4):306-308.
Terdbaramee, U., Ratanakhanokchai, K., Kanlaganarat, S., 2003, Effect of citric acid on the control of postharvest browning of lychee fruit under cold storage, ISHS, Acta Horticuthurae,628
Vincenzo Lattanzio,Vito Linsalatasandro, Palmieri Christiaan, F., 1989, The beneficial effect of citric and ascorbic acid reaction in stored artichoke (Cynara scolymus L.) browning phenolic heads, Elsevier Science Ltd.
CAPTCHA Image