نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش استفاده از پیش تیمار ترکیبی اسمز و فراصوت، و بررسی زمان خشک شدن و قابلیت جذب آب مجدد، نمونه های خشک شده کیوی (رقم هایوارد)، است. آبگیری از نمونه های کیوی در سه سطح زمانی 10، 20 و 30 دقیقه در دمای محیط در داخل محلول های اسمزی ساکارز BX°30، 50 و70 در حمام فراصوت، انجام گرفت. نتایج حاصل از زمان خشک شدن نشان دادند که با کاهش ضخامت نمونه های کیوی از 8 به 6 میلی متر، افزایش غلظت محلول اسمزی و زمان فراصوت، زمان رسیدن به میزان رطوبت 20%، برای هر تیمار کاهش یافت. بررسی ها نشان دادند که، کمترین زمان لازم برای رسیدن به میزان رطوبت 20% در نمونه های کیوی 6 و 8 میلی متری، مربوط به نمونه های پیش تیمار شده با محلول اسمزی BX °70 و زمان 30 دقیقه فراصوت، به ترتیب با زمان 263 و 313 دقیقه است. همچنین نتایج حاصل از جذب آب مجدد در نمونه های پیش تیمار شده ترکیبی نشان دادند که با افزایش غلظت محلول اسمزی، زمان موج دهی با فراصوت و افزایش ضخامت نمونه های کیوی از 6 به 8 میلی متر، قابلیت جذب آب مجدد نسبت به نمونه شاهد کاهش یافته است. نتایج ارزیابی حسی در مورد پذیرش کلی کیوی خشک شده نشان داد، که استفاده از پیش تیمار ترکیبی از مقبولیت بیشتری نسبت به نمونه شاهد برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها