نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، آمل

2 دانشکده علوم دریایی و منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور

چکیده

در تحقیق حاضر بمنظور بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم‌های زیست تخریب‌پذیر خوراکی ترکیب کردن دو پلیمر کربوکسی‌متیل‌سلولز (CMC) و کتیرا مورد مطالعه قرار گرفت. کربوکسی‌متیل‌سلولز و کتیرا با نسبت‌های 25:75، 50:50 و 75:25 با یکدیگر ترکیب شده و میزان نفوذپذیری به بخار آب، درصد حلالیت، خواص مکانیکی و ریزساختار آنها ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که در میان سه نسبت مرکب دو پلیمر، میزان استحکام کششی در نسبت 50:50 نسبت به دو ترکیب دیگر بیشتر بود طوری که مقدار آن در نسبت های 50:50، 25:75 و 75:25، به ترتیب 59/44، 82/32 و 59/26 مگاپاسکال بوده است. نفوذپذیری به بخار آب در ترکیب 50:50 و 75:25 نسبت به ترکیب 25:75 از شرایط بهتری برخوردار بود. ویژگی حلالیت در آب در سه فیلم ترکیبی تفاوتی با یکدیگر نداشتند ولیکن دارای کیفیت بهتری نسبت به فیلم خالص CMC بودند طوری که مقدار 52 الی 58 درصد نسبت به فیلم خالص CMC کاهش معنی‌داری را در میزان حلالیت به نمایش گذاشتند. همچنین، ترکیب کردن دو پلیمر در نسبت‌های مختلف توانست از میزان حساسیت فیلم‌ها نسبت به رطوبت بکاهد. بطورکلی، از نتایج این تحقیق دریافت می شود که ترکیب کردن دو پلیمر می تواند برخی ویژگی‌های فیزیکی- مکانیکی فیلم خوراکی تهیه شده از کربوکسی‌متیل‌سلولز- کتیرا را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها