نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد ورامین

2 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

چکیده

کاربرد آنتی اکسیدان های طبیعی به جای انواع سنتزی در مطالعات اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی عملکرد فیلمهای پلیمری پوشانده شده با آلفا- توکوفرول در جلوگیری از اکسایش چربی در کره بود. محلول اتانولی آلفا- توکوفرول با سه غلظت متفاوت (1/0%، 15/0%، 2/0%) بر روی سطح فیلمهای پلیاتیلن با دانسیته پایین (LDPE)3 و پلیپروپیلن خطیشده (BOPP)4 پوشانده شد. از فیلمهای فاقد آلفا- توکوفرول به عنوان شاهد استفاده شد. مهاجرت آلفا- توکوفرول از سطح فیلمها به اتانول 95 % (مادة مشابه چربی) در دمای22 درجه سانتیگراد اندازهگیری شد. با افزایش زمان و غلظت آلفا- توکوفرول، مهاجرت به اتانول افزایش یافت (05/0 .(P< ثبات اکسایشی قطعات کرة سنتی بستهبندی شده با فیلمهای پلیاتلین و پلیپروپیلن (فاقد و حاوی آلفا- توکوفرول) در دمای یخچال (C̊ 4) طی30 روز بررسی شد. مقدار شاخص پراکسید، اسیدهای چربآزاد و ویژگیهای حسی نمونهها در مدت نگهداری مورد ارزیابی قرار گرفت. در دمای یخچال فیلم LDPE در ثبات اکسایشی محصول و حفظ کیفیت آن به طور معنی دار بهتر از فیلمBOPP با غلظت یکسان بود(05/0.(P< فیلم های فاقد آلفا- توکوفرول از این نظر اختلاف معنی‌داری نداشتند. در دمای یخچال پوشش آلفا- توکوفرول با غلظت 15/0% در هر دونوع فیلم مطلوب ترین ثبات اکسایشی و ویژگی های حسی را ایجاد کرد. بر اساس نتایج پوشش آلفا- توکوفرول روی سطح فیلم های پلیمری در حفظ پایداری و ثبات اکسایشی کره و حفظ ویژگی های حسی کره مؤثر بود.

کلیدواژه‌ها