نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

شناسایی و جداسازی محصولات کشاورزی تازه و سالم از محصولات مانده و آسیب‌دیده موجب کاهش تلفات و ضایعات ناشی از گسترش بیماری نمونه‌های ناسالم می‌شود. هدف از این مقاله بررسی کیفیت ماندگاری انار دانه طی دوره نگهداری 15 روزه با استفاده از سامانه تصویربرداری حرارتی می‌باشد. برای دریافت تصاویر حرارتی، اناردانه‌ها با استفاده از روش گرمانگاری فعال در معرض منبع سرد با دمای C◦ 2- به‌مدت 60 ثانیه قرار گرفتند. به‌منظور استخراج مقادیر دمایی دو روش بخش‌بندی بر مبنای آستانه‌یابی تصاویر حرارتی و ترکیب تصاویر رنگی و حرارتی به‌روش ثبت تصویر استفاده شد. از ویژگی‌های دمایی مستخرج برای ارزیابی و طبقه‌بندی اناردانه‌های چهار دوره نگهداری در سه بازه‌ی زمانی 60 ثانیه‌ای از تصویربرداری (مجموعاً 180 ثانیه تصویربرداری حرارتی) از روش آنالیز تفکیک خطی استفاده شد. میانگین دقت طبقه‌بندی اناردانه‌ها در سه بازه‌ی زمانی 60 ثانیه‌ی اول، دوم و سوم از تصویربرداری حرارتی 1/62%، 72% و 8/79% به‌دست آمد. برای طبقه‌بندی دوره‌ها نیز در سه بازه‌ی زمانی 60 ثانیه بهترین دقت طبقه‌بندی در 60 ثانیه‌ی سوم که برای روز اول 7/98% ، روز پنجم 23/69%، روز دهم 38/65% و روز پانزدهم 85/89% به‌دست آمد. نتایج به‌دست آمده تأیید می‌کند که تصویربرداری حرارتی می‌تواند به‌عنوان یک روش غیرمخرب برای شناسایی درجه تازه بودن اناردانه در زمان‌های متفاوت نگهداری مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image