نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

شناسایی و جداسازی محصولات کشاورزی تازه و سالم از محصولات مانده و آسیب دیده موجب کاهش تلفات و ضایعات ناشی از گسترش بیماری نمونه‌های ناسالم می‌شود. هدف از این مقاله بررسی کیفیت ماندگاری انار دانه طی دوره نگهداری 15 روزه با استفاده از سامانه تصویربرداری حرارتی می‌باشد. برای دریافت تصاویر حرارتی، انار دانه‌ها با استفاده از روش گرمانگاری فعال در معرض منبع سرد با دمای C◦2- به مدت 60 ثانیه قرار گرفتند. بمنظور استخراج مقادیر دمایی دو روش بخش‌بندی بر مبنای آستانه‌یابی تصاویر حرارتی و ترکیب تصاویر رنگی و حرارتی به روش ثبت تصویر استفاده شد. از ویژگی های دمایی مستخرج برای ارزیابی و طبقه‌بندی انار دانه‌های چهار دوره نگهداری در سه بازه ی زمانی 60 ثانیه‌ای از تصویربرداری (مجموعاً 180 ثانیه تصویربرداری حرارتی) از روش آنالیز تفکیک خطی استفاده شد. میانگین دقت طبقه‌بندی اناردانه‌ها در سه بازه‌ی زمانی 60 ثانیه‌ی اول، دوم و سوم از تصویربرداری حرارتی 1/62%، 72 % و 8/79 % بدست آمد. برای طبقه‌بندی دوره‌ها نیز در سه بازه‌ی زمانی60 ثانیه بهترین دقت طبقه‌بندی در 60 ثانیه‌ی سوم که برای روز اول 7/98 % ، روز پنجم 23/69 % ، روز دهم 38/65 % و روز پانزدهم 85/89 % بدست آمد. نتایج بدست آمده تایید می‌کند که تصویربرداری حرارتی می‌تواند به عنوان یک روش غیر مخرب برای شناسایی درجه تازه بودن انار دانه در زمان‌های متفاوت نگهداری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها