نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله شیوه‌ای برای طبقه‌بندی اناردانه‌های خارج‌شده از میوه انار بر مبنای کیفیت رنگ ارائه شده است. هدف از این مقاله استخراج و استفاده از ویژگی‌های مبتنی بر تصویر برای درجه‌بندی اناردانه‌ها در سه گروه رنگی (قرمز، صورتی، سفید) و غشاء می‌باشد. طی مراحل پیش‌پردازش با ارزیابی کیفی فیلترهای رنگی برای بخش‌بندی بر مبنای آستانه، مناسب‌ترین فیلتر ارائه گردید. در این مطالعه از مجموع 26 ویژگی مورداستفاده، 10 ویژگی ریخت‌شناسی و شکلی، 10 ویژگی طیفی و رنگی مستخرج از فضاهای RGB, HIS, Lab و 6 ویژگی بافتی مستخرج از ممان‌های آماری تصویری استفاده گردید. برای طبقه‌بندی و شناسایی چهار گروه تعریف‌شده از روش تحلیل تفکیک خطی (Linear Discriminant Analysis) استفاده گردید. دقت طبقه‌بندی بر مبنای ویژگی‌های شکلی و اندازه برای جداکردن اناردانه و غشاء 3/96%، بر مبنای ویژگی‌ها رنگی RGB، HSI، Lab بیشترین دقت به‌ترتیب 87%، 84%، 1/89% همچنین نتایج دقت طبقه‌بندی بر مبنای ویژگی‌های بافتی 3/93 % به‌دست آمد. درپایان با استفاده از روش ترکیب ویژگی‌ها به‌عنوان ورودی مدل طبقه‌‌بندی، دقت طبقه‌بندی 99% به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image