نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله شیوه‌ای برای طبقه‌بندی اناردانه‌های خارج شده از میوه انار بر مبنای کیفیت رنگ ارائه شده است. هدف از این مقاله استخراج و استفاده از ویژگی‌های مبتنی بر تصویر برای درجه‌بندی اناردانه‌ها در سه گروه رنگی (قرمز، صورتی، سفید) و غشاء می‌باشد. طی مراحل پیش پردازش با ارزیابی کیفی فیلترهای رنگی برای بخش‌بندی بر مبنای آستانه، مناسب‌ترین فیلتر ارائه گردید. در این مطالعه از مجموع 26 ویژگی مورد استفاده، 10 ویژگی ریخت‌شناسی و شکلی، 10 ویژگی طیفی و رنگی مستخرج از فضاهای RGB, HIS, Lab و 6 ویژگی بافتی مستخرج از ممان‌های آماری تصویری استفاده گردید. برای طبقه‌بندی و شناسایی چهار گروه تعریف شده از روش تحلیل تفکیک خطی (Linear Discriminant Analysis) استفاده گردید. دقت طبقه‌بندی بر مبنای ویژگی‌های شکلی و اندازه برای جداکردن اناردانه و غشاء 3/ 96%، بر مبنای ویژگی‌ها رنگی RGB، HSI، Lab بیشترین دقت به ترتیب 87 %، 84 %، 1/89 % همچنین نتایج دقت طبقه‌بندی بر مبنای ویژگی‌های بافتی 3/93 % بدست آمد. در پایان با استفاده از روش ترکیب ویژگی‌ها بعنوان ورودی مدل طبقه‌ بند، دقت طبقه‌بندی 99 % بدست آمد.

کلیدواژه‌ها