نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود

چکیده

شیرین‌بیان یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی و صنعتی است که در بسیاری از صنایع کاربرد دارد. ریشه شیرین‌بیان ترکیبات متنوعی دارد. عصاره آبی ریشه شیرین‌بیان به‌دلیل خواص فیزیکی عملکردی‌ا‌ش کاربردهای متنوعی در داروسازی و صنایع ‌غذایی پیدا کرده است. رفتار رئولوژیکی عصاره شیرین‌بیان و مطالعه اثر درجه حرارت و مواد جامد محلول بر ویسکوزیته عصاره در محدوده دمایی 70-10 درجه سانتی‌گراد و غلظت 50-5 درصد با استفاده از دستگاه ویسکومتر بروکفیلد بررسی شد. نتایج، رابطه خطی تنش برشی-سرعت برشی را در غلظت‌های مختلف و دماهای موردمطالعه نشان داد که بیانگر نیوتنی بودن سیال بود. همچنین کاهش ویسکوزیته در اثر افزایش دما در نمونه‌ها مشاهده شد و همچنین افزایش درصد غلظت نمونه‌ها موجب افزایش ویسکوزیته شد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image