نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه کشاورزی گرگان

چکیده

بسته‌بندی ضدمیکروبی یک فناوری نوین نگهداری است که براساس رهایش عوامل فعال ترکیب‌شده با پلی‌مر بسته‌بندی، به درون محصول غذایی یا محیط اطراف بسته بندی برای افزایش کیفیت و امنیت غذایی طراحی شده است. با هدف استفاده از اسانس گیاهان به‌عنوان ترکیبات ضدمیکروبی طبیعی، فعالیت ضدباکتریایی اسانس آویشن شیرازی (.Zataria multiflora Boiss) درمحیط مایع (تماس مستقیم) و جامد ( فاز بخار) علیه Escherichia coli و listeria innocua موردمطالعه قرار گرفت. فیلم‌های زیست‌فعال زئین حاوی 5 و 10% وزنی اسانس آویشن شیرازی تولید و فعالیت ضدباکتریایی فیلم‌ها در محیط مایع و جامد آزمایشگاهی ارزیابی شدند. فعالیت ضدباکتریایی فیلم‌های زئین دارای 10% اسانس آویشن شیرازی برای بسته‌بندی سالاد الویه به‌عنوان یک مدل غذایی طی مدت 6 روز موردارزیابی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که خواص ضد باکتریایی اسانس آویشن شیرازی در تماس مستقیم در مقایسه با فاز بخار از کارایی بهتری برخوردار بود. از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری در سطح آماری 5 درصد بین اندیس کاهش لگاریتمی فیلم زیست‌فعال زئین حاوی 5% اسانس آویشن در تماس مستقیم علیه Escherichia coli و listeria innocua وجود نداشت. همچنین با افزایش غلظت اسانس در فیلم زیست‌فعال زئین اندیس کاهش لگاریتمی باکتریایی در محیط مایع افزایش یافت. علی‌رغم نتایج مطلوب ضدباکتریایی اسانس آویشن شیرازی در فیلم‌های زئین در تماس مستقیم، فیلم‌های زیست‌فعال زئین جهت کاهش آلودگی سالاد الویه بسته‌بندی شده از کارائی لازم برخوردار نبودند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image