نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

رنگ و ویژگی‌های ظاهری سطح یک ماده غذایی به‌عنوان اولین پارامترهایی هستند که توسط مصرف‌کننده مورد قضاوت قرار گرفته و مبنای رد یا قبول آن ماده می‌باشد. در این پژوهش کارآیی دستگاه IMG-Pardazesh در خصوص اندازه‌گیری رنگ در مقایسه با سیستم CIE L*ab، سیستم Hunter lab و سیستم استاندارد Patch Tool مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این مبنا میزان عددی همبستگی (R2) موجود بین سه پارامتر L*، a* و b* به‌دست آمده از دستگاه IMG-Pardazesh در مقایسه باسیستم CIE L*ab به‌ترتیب معادل 996/0، 998/0، و 980/0 و در مقایسه با داده‌های Hunter lab معادل 983/0، 981/0، و 871/0 و با داده‌های نرم افزار Patch-color دارای میزان همبستگی (R2) معادل 935/0، 881/0 و 953/0 بود. در خصوص دستگاه اندازه‌گیری رنگ IMG-Pardazesh از بین ارزش عددی پارامترهای رنگ L*a*b*، و مقایسه آن با داده‌های سیستم CIE L*ab کاملا مشهود است که شاخص خطای جذر میانگین مربعات RMSD در تمامی پارامترها با اختلاف جزئی کمتر بوده و در مقایسه با سیستم Hunter lab به‌جز پارامتر a در سایر پارامترها دارای ارزش عددی بسیار پایین‌تری بود. به‌علاوه محاسبه خطای نرمال شده‌ی میانگین‌ها نشان‌دهنده وجود خطای به‌مراتب بالاتر در تمامی پارامترها در سیستم CIE L*ab و خطای بسیار بالاتر در دو پارامتر L* و b* در سیستم Hunter lab می‌باشد. نتیجه اینکه بر مبنای این شاخص نیز می‌توان پی برد که دستگاه IMG-Pardazesh از میزان خطای کمتری در برآورد پارامترهای رنگ در مقایسه با سایر سیستم‌ها برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

Francis, F. J., & Clydesdale, F. M. (1975).Food Colorimetry Theory and Applications.,: Westport.
Jackman, P., & Sun, D.-W. (2013). Recent advances in image processing using image texture features for food quality assessment. Trends in Food Science & Technology, 29(1), 35-43.
Leona, K., Meryb, D., Pedreschic, F., &Leonc, J. (2006). Color measurement in L*a*b* units from RGB digital images. Food Research International, 39(10), 1084-1091.
Mendozaa, F., Dejmekb, P., &Aguileraa, J. M. (2006). Calibrated color measurements of agricultural foods using image analysis. Postharvest Biology and Technology, 41(3), 285-29
Nobbs, J.H. & C. Connolly (2000).Camera-based colour inspection Sensor Review. MCB University
Press, 20.14-19.
Tanska, M., D. Rotkiewicz, W. Kozirok, & I. Konopka (2005).Measurement of the geometricalfeatures and surface color of rapeseeds using digital image analysis. Food Research International, 38,741-750.
CAPTCHA Image