نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرضا

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

در این پژوهش استخراج فیبر از سبوس برنج در حضور هیدروکسیدسدیم به‌عنوان یک محیط قلیایی و در ظرف واکنش تحت فشار انجام گرفت. روش سطح پاسخ در قالب طرح مرکب مرکزی برای دستیابی به یک مدل بر اساس سه متغیر شامل زمان X1))، دما X2)) و غلظت پراکسید هیدروژن (X3) از نظر مقدار فیبر استخراج‌شده، ظرفیت اتصال با آب و ظرفیت اتصال با چربی فیبر تولیدی ارزیابی گردید. شرایط بهینه برای تولید حداکثر مقدار فیبر استخراج‌شده در زمان 35 دقیقه، دمای 6/99 درجه سلسیوس و غلظت پراکسید هیدروژن 4/13 درصد و تولید 83/13 درصد فیبر ازسبوس برنج حاصل گردید. نتایج نشان داد که دمای فرایند به‌عنوان فاکتور کلیدی بیشترین تأثیررا بر استخراج فیبر و ظرفیت اتصال با چربی فیبر داشت و هیچکدام از پارامترهابر ظرفیت اتصال با آب فیبر تأثیر معنی‌داری نداشت.

کلیدواژه‌ها

استاندارد ملی ایران، 2705، 1371، غلات و فرآورده های آن- روش اندازه گیری رطوبت- روش مرجع.
استاندارد ملی ایران، 2706، 1371، غلات، حبوبات و فرآورده های جانبی- اندازه گیری خاکستر در کوره.
استاندارد ملی ایران، 2862، 1366، روش اندازه گیری چربی غلات و فرآورده های آن.
استاندارد ملی ایران، 3961، 1376، اندازه گیری فیبر خام در فرآورده های کشاورزی، خوراکی(روش عمومی).
اصلان زاده، م.، میزانی، م.، گرامی، ع. و علیمی، م.، 1390، بررسی عملکرد پراکسیدهیدروژن قلیایی برروی ویژگی های فیزیکی فیبررژیمی تولید شده از سبوس گندم، علوم غذایی و تغذیه ، سال 9، شماره 4.
صالحی فر، م. و فدایی نوغانی، و.، 1392،. بررسی قابلیت استخراج فیبر رژیمی از سبوس برنج و مقایسه خواص عملکردی آن با فیبر تجاری گندم، علوم غذایی و تغذیه، سال10، شماره 3.
غریب بی بالان، ف.، عطای صالحی، ا. و غیاثوند، ر.، 1392، بررسی خصوصیات تغذیه ای و تکنولوژیکی سبوس برنج در محصولات نانوایی، همایش ملی علوم و صنایع غذایی.
گرجی، ن. وگلمکانی، م.، 1392، خصوصیات و کاربرد فیبرهای رژیمی غنی شده با استفاده از ضایعات صنایع غذایی،کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران.
معانی، ب.، علیمی، م. و فاضلی، ف.، 1393، بررسی تاثیر پراکسید هیدروژن قلیایی بر روی ویژگیهای فیزیکی فیبر رژیمی تولید شده از سبوس برنج،کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران.
Abdul-hamid, A., Luan,Y., 2000, Functional properties of dietary fibre prepared from defatted rice bran, Food Chemistry, 68, 15-19.
Galdeano, M.C., Grossmann, M.V.E., 2005, Effect of treatment with alkaline hydrogen peroxide associated with extrusion on color and hydration properties of oat hulls, Brazilian Archives of BiologY Technology, 48 (1), 63-72.
Gould, J.M., 1983, Alkaline peroxide delignification of agricultural residues to enhance enzymatic saccharification, Journal of Biotechnology and Bioengineering, Vol. XXVI, 46-52
Gould, J. M., 1985, Studies on the mechanism of alkaline peroxide delignification of agricultural residues, Journal of Biotechnology and Bioengineering,225-231.
Gould, J. M., Jasber , B. K., Dexter, L.B., Hsu, J.T., Lewis, S.M., Fahey, G.C., 1989, High fiber, no caloric flour substitute for baked foods. properties of alkaline peroxide-treated lignocellulose, Cereal Chemistry, 66(3), 201-205
Inglett, G.E., 1998, Dietary fiber gels for calorie reduced foods and method for preparing the same, us patent, 5, 666,662.
Maes, C., Delcour, J.A., 2001, Alkaline hydrogen peroxide extraction of wheat bran non-starch polysaccharides, Journal of Cereal Science, 34, 29-35.
Marshall JR., 2009, Nutrition and colon cancer prevention. Current Opinion in Clinical Nutrient ion &Metabolic Care. pp.12:539.
Parisi, G.C., Zilli, M., Miani, M.P ., 2002, High-fiber diet supplementation in pat ients with irritable bowel syndrome (IBS): a multicenter, randomized, open t trial comparison between wheat bran diet and partially hydrolyzed guar gum (PHGG), Dig Dis Sci. 47 (8). 1697–1704.
Park Y., 2005, Dietary fiber intake and risk of colorect al cancer, JAMA. pp. 2849:2857.
Robertson, J. A., Monredon, F. D., Dysseler, P., Guillon, F., Amado, R., Thibault, J. F., 2000, Lebensm-wiss.u-thechnol, 33(2), 72-79.
Singthong, J., Thongkaew, C., 2009, Using hydrocolloids to decrease oil absorption in banana chips, LWT, Food Science and Technology, 42, 1199–1203
CAPTCHA Image