نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

چکیده

در این پژوهش تغییرات بافت خلال سیب‌زمینی طی مراحل مختلف سرخ‌کردن شامل حرارت‌دهی اولیه، جوشش سطحی و مرحله نرخ کاهشی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، فرآیند سرخ‌کردن در سه دمای ثابت 145، 160 و °C 175 به مدت 30، 60، 90، 120، 150، 180، 210 و 240 ثانیه انجام گرفت. سپس با کمک ثبت سینتیک تغییرات دمای سطحی و مرکزی محصول توسط دستگاه ثبت داده در کامپیوتر، مراحل مختلف فرآیند از یکدیگر تفکیک شد. شدت حرارت‌دهی در هر مرحله با پارامتر ارزش پخت نیز تعیین گردید. همچنین رفتار تغییر بافت محصول توسط شاخص های مکانیکی به‌صورت مدول ظاهری الاستیسیته (مدول سکانت) و چقرمگی توصیف شد. سینتیک نرم‌شدگی در دماهای مختلف روغن با استفاده از برازش مدل تبدیل جزئی روی تغییرات مدول سکانت تخمین زده شد. نتایج نشان داد، بخش عمده تخریب بافت در حرارت‌دهی اولیه اتفاق می افتد و در انتهای مرحله جوشش سطحی تغییرات شاخص بافت رو به ثابت شدن رفت. با افزایش دمای روغن شیب رگرسیونی تغییرات تابع تبدیل جزءکاهش یافت و محصول سخت تر بود، امّا میزان تعادلی مدول سکانت مستقل از دمای فرآیند بود. بافت مطلوب از نظر مصرف‌کننده در دمای °C 160 با ارزش پخت متوسط بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

Alvis, A., Velez, C., Rada-Mendoza, M., Villamiel, M., and Villada H.S., 2009, Heat transfer coefficient during deep-fat frying. Food Control, 20, 321-325.
AOAC, 2000, Official methods of analysis. 17th ed., Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC, Unites States.
Awuah, G. Ramaswamy, H., and Economides, A., 2007, Thermal processing and quality: principles and overview. Chemical Engineering and Processing, 46, 584-602.
Bouchon, P., Hollins, P., Pearson, M., Pyle, D. L., and Tobin, M. J., 2001, Oil distribution in fried potatoes monitored by infrared microspectroscopy. Journal of Food Science, 66, 918-923.
Chiavaro, E. Barbanti, D. Vittadini, E. and Massini, R., 2006, The effect of different cooking methods on the instrumental quality of potatoes (cv. Agata). Journal of Food Engineering, 77, 169-178.
Costa, R.M., Oliveira, F.A.R., Delaney, O., and Gekas, V., 1999, Analysis of the heat transfer coefficient during potato frying. Journal of Food Engineering, 39, 293-299.
Czopek, A.T, Figiel, A., and Barrachina, A.A.C., 2008, Effects of potato strip size and pre-drying method on French fries quality. European Food Research and Technology, 227, 757-766.
Devahastin, S., and Niamnuy, C., 2010, Modelling quality changes of fruits and vegetables during drying: a review. International Journal of Food Science and Technology, 45, 1755-1767.
Farkas, B.E., Sing R.P., and Rumsey T.R., 1996, Modelling heat and mass transfer in immersion frying. I, Model development. Journal of Food Engineering, 29, 211-226.
Figiel A., Frontczak J., 2001, The shearing resistance of maize kernels. Inżynieria Rolnicza, 2, 9-55.
Gieroba, J., and Dreszer, K., 1993, An analysis of the reasons for mechanical grain damage in working sets of agricultural machines. Zeszyty Problemowe Postępow Nauk Rolniczych. 399, 69-76.
Heredia, A., Castello, M. L., Argüelles, A., and Andres, A., 2014, Evolution of mechanical and optical properties of French fries obtained by hot air-frying. LWT - Food Science and Technology, 57, 755-760.
Jaswal, A.S., 1991, Texture of French fries potato: Quantitive determinations of non-starch polysaccharides. American Journal of Potato Research, 68, 835-841.
Keller, C., Escher, F., and Solms, J.A., 1986, Method for localizing fat distribution in deep fat fried potato products. Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie, 19, 346-348.
Kita, A., Lisińska, G., and Gołubowska, G., 2007, The effects of oils and frying temperatures on the texture and fat content of potato crisps. Food Chemistry, 102, 1-5.
Larson, B., 2001, Toughness. NDT Education Resource Center, Iowa State University.
Lioumbas, J. S. Kostoglou, M. and Karapantsios, T. D., 2012, On the capacity of a crust–core model to describe potato deep-fat frying. Food Research International, 46, 185-193.
Loon, W.A.M., 2005, Process innovation and quality aspects of French fries. PhD Thesis. The Netherlands: Wageningen University.
Loon, W.A.M., Visser, J.E., Linssen, J.P.H., Somsen, D.J., Klok, H.J., and Voragen, A.G.J., 2007, Effect of pre-drying and par-frying conditions on the crispness of French fries. European Food Research and Technology. 225, 929-935.
Maity, T., Raju, P. S., and Bawa, A. S., 2012, Effect of Freezing on Textural Kinetics in Snacks During Frying. Food and Bioprocess Technology, 5, 155–165.
Miranda, M.L., Aguilera, J.M., and Beriestain, C.I., 2005, Limpness of fried potato slabs during post-frying period. Journal of food process engineering, 28, 265-281.
Moyano, P.C., and Pedreschi, F., 2006, Kinetics of oil uptake during frying of potato slices: Effect of pre-treatments. LWT - Food Science and Technology, 39, 285-291.
Pedreschi, F., Aguilera, J.M., and Pyle, L., 2001, Textural characterization and kinetics of potato strips during frying. Journal Food Science, 66, 314-318.
Rizvi, A. F., and Tong, C., 1997, A critical review – fractional conversion for determining texture degradation kinetics of vegetables. Journal of Food Science, 62, 1-7.
Rojo, F.J., and Vincent, J.F., 2009, Objective and subjective measurement of the crispness of crisps from four potato varieties. Engineering Failure Analysis, 16, 2698-2704.
Romani, S., Bacchiocca, M., Rocculi, P., and Rosa, M.D., 2008, Effect of frying time on acrylamide content and quality aspects of French fries. European Food Research and Technology, 226, 556-560.
Romani, S., Bacchiocca, M., Rocculi, P., and Rosa, M.D., 2009, Influence of frying conditions on acrylamide content and other quality characteristics of French fries. Journal of Food Composition and Analysis, 22, 582-588.
Sahin, S. and Sumnu, S. G., 2006, Physical Properties of Foods. springer publication, 71-75.
Sahin, S., Sastry, S.K., and Bayindirli, L., 1999, Heat Transfer During Frying of Potato Slices. LWT - Food Science and Technology, 32, 19-24.
Šeruga, B., and Budžaki, S., 2005, Determination of thermal conductivity and convective heat transfer coefficient during deep fat frying of “Kroštula” dough. European Food Research and Technology, 221, 351-356.
Thussu, S., and Datta, A.K., 2012, Texture prediction during deep frying: A mechanistic approach. Journal of Food Engineering, 108, 111-121.
Troncoso, E., and Pedreschi, F., 2009, Modeling water loss and oil uptake during vacuum frying of pre-treated potato slices. LWT-Food Science and Technology, 42, 1164-1173.
Verlinden, B.E., Nicolaï, B.M., and Baerdemaeker, J.D., 1995, The starch gelatinization in potatoes during cooking in relation to the modelling of texture kinetics. Journal of Food Engineering, 24, 165-179.
Vickers, Z.M., and Christensen, C.M., 1980, Relationships between sensory crispness and other sensory and instrumental parameters. Journal of Texture Studies, 11, 291-307.
Vincent, J. F. V., 1998, The quantification of crispness. Journal of the Science of Food and Agriculture, 78, 162-168.
CAPTCHA Image