نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهان زینتی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

3 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

نرم شدن و پلاسیدگی سریع، تغییر رنگ، تغییرات در محتوای متابولیت‌های میوه، ضایعات بالا و کاهش بازارپسندی به دلیل آلودگی‌های قارچی از جمله مشکلات پس از برداشت فلفل دلمه‌ای در انبار می‌باشند. امروزه برای کاستن ضایعات و حفظ کیفیت محصول علاوه بر کاهش دمای انبار، توجه به موادی مانند نوع پوشش در بسته‌بندی ضروری می‌باشد. بنابراین در راستای کاهش ضایعات پس از برداشت فلفل دلمه‌ای در پژوهش حاضر اثر پوشش‌های سلوفان و کیتوزان بر خواص کیفی و بیوشیمیایی فلفل دلمه‌ای رقم"کالیفرنیا واندر" طی مدت 14 و 28 روز انبارمانی در دمای 10 درجه سانتی‌گراد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش طول دوره انبارمانی کیفیت میوه‌ها کاهش یافت ولی تیمارها باعث جلوگیری از کاهش وزن، حفظ سفتی، مواد جامد محلول، اسید قابل تیتراسیون، نسبت قند به اسید، اسید آسکوربیک، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، فنل کل و فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز نسبت به شاهد شدند. همچنین در بیشتر موارد بین تیمارها اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید، ولی میوه‌ها در تیمار سلوفان دارای آلودگی قارچی بیشتر (27/6 درصد) و میزان بازارپسندی (88/3 درصد)، محتوای کاتالاز (U.g-1 81/21) و پراکسیداز (U.g-1 167/0) کمتری نسبت به سایر تیمارها بودند هرچند در مقایسه با شاهد فاقد اختلاف معنی‌داری بودند. به‌طور کلی در بیشتر موارد استفاده توأم سلوفان و کیتوزان بهتر از سایر تیمارها خواص کیفی و بیوشیمیایی فلفل دلمه‌ای را حفظ نمود. لذا استفاده از این تیمار در فرایند پس از برداشت فلفل دلمه‌ای توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

Ahmad, M., Shah, Z., Durrani, J., Chaudhry, M. A. & Khan, E., 1989, Effect of film packaging physicochemical characteristics of blood red oranges during storage at room conditions, Journal of Pak. Agric. Res., 10:66-73
Akhtar, A., Abbasi, N. A. & Hussain, A., 2010, Effect of calcium chloride treatments on quality characteristics of loquat fruit during storage, Journal of Pak. Bot., 42:181-188.
Antonio, P., Salvator, D., Agabbio, S. & Giovanni, C.,1996, Effect of packaging and coating on fruit quality changes of loquat during three cold storage regimes, Journal of Hort. Sci., 10(3): 120-125.
Ashornejad, M. & Ghasemnejad, M., 2012, Effect of packaging with cellophane and cold storage on quality and shelf life of Japanese Medlar fruit, Iranian Journal of Nutr. Sci. & Food Technol., 7(2):95-375.
Ben-shalom, N., Ardi, R., Po, R., Aki, C. & Falik, E., 2003, Controlling gray mould caused by Botrytis cinerea in cucumber plants by means of chitosan, Journal of Crop Prot., 22: 285-290.
Bourtoom, T., 2008, Edible films and coatings: characteristics and properties, Int. Food Res. Journal, 15(3): 237-248.
Chung, H. D., Cheour, F. & Passos, A., 1993, Effect of foliar application of calcium chloride on shelf life and quality of strawberry fruits, Journal of Hort. Sci., 34(1):7-15.
Cong, F., Zhang, Y. & Dong, W., 2007, Use of surface coatings with natamycin to improve the storability of Hami melon at ambient temperature, Journal of Postharvest Biol. and Technol., 46: 71-75.
Daneshvar, M. H.,2009, Vegetables Growing. Shahid Chamran Uni. Press, 462p. (In Persian).
Ding, C. K., Chachin, K., Ueda, Y., Imahori, Y. & Wang, C. Y., 2002, Modified atmosphere packaging maintains postharvest quality of loquat fruit, Journal of Postharvest Biol. and Technol, 24:341-348.
Fang, S. W., Li, C. F. & Shih, D. Y. C., 1994, Antifungal activity of chitosan and its preservative effect on low-sugar candied Kumquat. Food Protect., 54: 136-140.
Hadwiger, L. & Loschke, D., 1981, Molecular communication in host-parasite interaction: hexosamin polymera (chitosan) as regulator compounds in race specific and other interaction. Phytopathology, 71: 756-762.
Hernandez Monoz, P., Almenar, E., Delvalle, V., Velez, D. & Gavara, D., 2008, Effect on chitosan coating combined with postharvest calcium treatment on strawberry quality during refrigerated storage, Journal of Food Chem., 110:428- 435.
Jayaprakasha, G. K., Negi, P. S., Jena, B. S. & Rao, L. J. M., 2007, Antioxidant and antimutagenic activities of Cinnamomum zeylanicum fruit extracts, Journal of Food Comp. and Anal., 20:330–336.
Kumar, A. V. B., Varadaraj, M. C., Gowda, L. R. & Tharanathan, R. N., 2005, Characterization of Chito-oligosaccharides prepared by chitosanolysis with the aid of papain and pronase, and their bactericidal action against Bacillus cereus and Escherichia coli, Journal of Bioche., 391:167-175.
KyuKyuWin, N., Jitareerat, P., Kanlayanarata, S. & Sangchote, S. 2007. Effects of cinnamon extract, chitosan coating, hot water treatment and their combinations on crown rot disease and quality of banana fruit. Journal of Postharvest Biol. Technol., 45: 333-340.
Lerdthanangkul, S. & Krochta, J. M., 1996, Edible coating effects on postharvest quality of green Bell peppers, Journal of Food Scie., 61: 176-179.
Liu, J., Tian, S., Meng, X. & Xu, Y., 2006, Effect of chitosan on control of postharvest diseases and physiological responses of tomato fruit, Journal of Postharvest Biol. and Technol., 44:300-306.
Miliauskas, G., Venskutonis, P. R. & Van Beek, T. A., 2004, Screening of radical scavenging activity of some medicinal and aromatic plant extracts, Journal of Food Chem., 85: 231-237.
Mostofi, Y., Dehestani Ardakani, M. & Razavi, S. H., 2011, The effect of chitosan on postharvest life extension and qualitative characteristics of table grape “Shahroodi”, Iranian Journal of Sci. and Technol., 8: 93-102.
Nyanjage, M.O., Nyalala, S. P. O., Illa, A. O., Mugo B, W., Limbe, A. E. & Valimu, E. M., 2005, Extending post-harvest life of sweet pepper (Capsicum annuum L. “California Wonder”) with modified atmosphere packaging and storage temperature, Journal of Agri. Trop. et Subtrop., 38: 28-34.
Rabea Entsar, I., Badawy Mohamed, E. T., Christian, V., Guy, S. & Steurbaut, W, 2003, Chitosan as antimicrobial agent: application and mode of action, Journal of Biomacromolecules, 4:1457-1465.
Ramana, T.V.R., Neeta, B.G. & Khlana, K. S., 2011, Effect of postharvest treatments and storage temperatures on the quality and shelf life of sweet pepper (Capsicum annuum L.), Journal of Scientia Hort., 132:18-26.
Ranganna, S., 1997, Manual of analysis of fruit and vegetable products, Tata McGraw Hill Publishing Company, New Delhi, India, PP:80-82.
Rao, T. V. R., Gol N B & Shah, K. K., 2011, Effect of postharvest treatments and storage temperatures on the quality and shelf life of sweet pepper (Capsicum annuum L.), Journal of Scientia Hort, 132:18-26.
Rashidi, M., Hosseini Bahri, M. & Abbassi, S., 2009, Effects of relative humidity, coating methods and storage periods on some qualitative characteristics of carrot during cold storage, Journal of American-Eurasian Agric. Environ. Sci., 5 (3):359-367.
Sakaldas,M. & Kaynas, K. 2010. Biochemical and quality parameters changes of green sweet bell peppers as affected by different postharvest treatments. Afr. J. Biotechnol., 9: 8174-8181.
Shabani, T., Peyvast, Gh. & Olfati, J., 2011, Effect of substrates on quantitative and qualitative characteristics of three varieties of sweet pepper in soilless culture, Iranian Journal of Greenhouse Culture Sci. and Technol., 25(4): 369-375.
Shahidi, F., Archchi, J. K. & You-Jin, J., 1999, Food application of chitin and chitosan, Journal of Food Sci. and Technol., 10:37-71.
Xing, Y., Li, X., Xu, Q., Yun, J., Lu, Y. & Tang, Y., 2011, Effects of chitosan coating enriched with cinnamon oil on qualitative properties of sweet pepper (Capsicum annuum L.), Journal of Food Chem. 124:1443-1450.
Xu, W. T., Peng, X., Luo, Y. B., Wang, J., Guo, X. & Huang, K. L., 2009, Physiological and biochemical responses of grape fruit seed extract dip on ‘Redglobe’ grape, Journal of LWT-Food Sci. and Technol., 42:471–476
CAPTCHA Image