نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی.

2 گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

چکیده

مقادیر زیادی از محصول گوجه‌فرنگی طی مراحل مختلف برداشت، انتقال و بسته‌بندی از بین می‌رود. تعیین عوامل موثر بر میزان تغییرشکل گوجه‌فرنگی می‌تواند منجر به کاهش ضایعات محصول شود. اثر برخی از پارامترهای مهم انبارمانی گوجه‌فرنگی مانند بارگذاری شبه استاتیکی در سه سطح (2، 6 و 10 نیوتن)، دمای نگه‌داری در دو سطح (C° 4 و 25) و راستای بارگذاری در دو جهت برای دو رقم گوجه‌فرنگی بر میزان تغییرشکل مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایش‌ها در یک دوره 15 روزه، طی آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی بررسی شد. نتایج نشان داد که در دمای C° 25، با افزایش اندازه بار از 2 به 10 نیوتن، مقدار تغییرشکل محصول به میزان 65% افزایش می‌یابد. با کاهش دما از 25 به C° 4، تغییرشکل در بار ثابت 6 نیوتن به میزان 40% کاهش می‌یابد. در شرایط بارگذاری ثابت، مدل رئولوژیکی کلوین عمومی برای تخمین کرنش بر حسب زمان مناسب تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

Afkari Sayah, A., & Minaee, S., 2009, Foundations and mechanical lesions Farm products. Publications SID unit Ardabil province. (In Farsi)
Allende, A., Desmet, M., Vanstreels, E., & Nicola, M., 2004, Micromechanical and geometrical properties of tomato skin related to differences in puncture injury susceptibility. Postharvest Biology and Technology, 34, 131–141.
Broniowska, K., Gladysezewska, B., & Ciupal, A. 2012, Effect of storage time and temperature on Poisson ratio of tomato fruit skin, Journal of Agro-physic 26, 39-44.
Galedar, M., Tabatabaeefar, A., Jafari, A., Sharifi, A., O’Dogherty, M. J., Rafee, S., & Richard, G., 2008, Effects of moisture content and level in the crop on the engineering properties of alfalfa stems. Journal of Bio-systems. 101(2), 199-208.
Hassan, H., Alhamdan, M., & Elansari, M., 2005, Stress relaxation of dates at Khalal and Rrutab stages of maturity. Journal of Food Engineering. 6, 439-445.
Hosseini, Hoshyar, S., Fatemian, H., & Elkhush, B., 2010, The effects of impact forces from a fall on the biophysical properties of the tomato. Journal of Food Science and Nutrition (In Farsi)
Hyde, M., Baritelle, L., & Varith, J., 2001, Fruit and vegetable conditioning to improve impact bruise threshold. In: Proceedings of the 6th International Symposium on Fruit, Nut and Vegetable Production Engineering. Journal of Potsda Germany 11–14.
Kader A, A., & Rolle, R. S., 1987, The role of post-harvest management in assuring the quality and safety of horticultural produce, FAO Agricultural Service Bulletin
Mazaheri, Tehrani, M., Morteza, A., Zeyalhagh, H., & Ghandi, A., 2007, Tomato processing. Publication of border, (In Farsi)
Moghimi, A., & Saidi Rad, M., 2010, Cherry viscoelastic behavior under constant strain. Sixth National Congress of Agricultural Engineering and Mechanization machines (In Farsi)
Mohammadi Aylar, S., Minaee, S., & Afkari, Sayah, A., 2010 Mechanical properties of tomato under compressive loads during different stages of post-harvest handling. Iranian Journal of Bio-systems engineering.
Mohsenin, N. N., 1986, Physical properties of plant and animal materials, Vol. 1. Gordon and Breach Science Publication.
Myhan, R., Bialobrzewski, I., & Markowski, M., 2012, An approach to modeling the rheological properties of food materials. Journal of Food Engineering. 111, 351-359.
Rao, M, Rizvi, H., & Datta, K., 2005, Engineering properties of foods (3rd Ed.). Taylor and Francis Group. USA.
Rong, W., Qunying, J., & Deqiang, W., 2004, On the mechanical damage of grape using finite element analysis. An ASAE/CSAE Meeting presentation.
Schoorl, D., & Hplt, J., 1977, The effects of storage time and temperature on the bruising of Jonathan, Delicious and Granny Smith apples, Journal of Texture Studied. 8, 409-416.
Stroshine, R., 1994, Physical properties agricultural materials food products. Course Manual. Purdue University Press, West Lafayette. Indiana. USA
Tiback, E., Langton, M., Oliveria, J., & Ahme, L., 2014, Mathematical modeling of the viscosity of tomato, broccoli and carrot purees under dynamic conditions. Journal of Food Engineering, 124, 35-42.
Wu, T., & Abbott, J. A., 2002, Firmness and force relaxation characteristics of tomatoes stored intact or as slices, Postharvest Biology and Technology, 24, 59-68
CAPTCHA Image