نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی سینتیک نفوذ ترکیبات عملگرای فنولی موجود در پسماند انگور (آرگول) در ژل آلوئه‌ورا انجام شد. برش‌های استوانه‌ایی ژل آلوئه‌ورا در محلول اسمزی با غلظت‌های مختلف ساکارز (40، 50 و60 درصد) و آرگول (10، 20 و30 درصد) در دمای ثابت 50 درجه سلسیوس به مدت 30، 60، 90 و 120 دقیقه غوطه‌ور شدند. نسبت میوه به محلول اسمزی 1 به 4 (وزنی/ حجمی)در نظر گرفته شد. سینتیک انتقال جرم و پیش‌بینی مقادیر تعادلی از دست دادن آب و جذب مواد جامد با استفاده از مدل دو پارامتری آزوارا تعیین گردیدند. ضرایب نفوذ موثر از دست دادن رطوبت و جذب مواد با استفاده از مدل اصلاح شده قانون دوم فیک پیش‌بینی گردید. بررسی‌ها نشان دادند که مقادیر از دست‌دادن آب و جذب مواد جامد به‌صورت غیرخطی در برابر مدت زمان غوطه‌وری افزایش یافت و میزان جذب مواد جامد در ابتدای فرآیند سریع‌ و در ادامه کندتر شد. مدل آزوارا با قابلیت پیش‌بینی مطلوب نقاط تعادلی، مدلی مناسب برای برازش داده‌های تجربی بود. ضرایب نفوذ موثر با افزایش غلظت ساکارز و ترکیبات فنولی به‌ترتیب از 40 به 50 درصد و از 10 تا 20 درصد، برای هر دو پارامتر از دست دادن آب و جذب مواد جامد افزایش یافتند. ضریب نفوذ موثر مواد جامد بین 9-10×61/0 تا 9-10×23/4 متر مربع بر ثانیه و ضریب نفوذ آب بین 9-10×13/2 تا 9-10×77/2 مترمربع بر ثانیه متغیر بود.

کلیدواژه‌ها

Azarpazhooh, E., & Ramaswamy, H. S. (2009a). Evaluation of diffusion and Azuara models for mass transfer kinetics during microwave-osmotic dehydration of apples under continuous flow medium-spray conditions. Drying Technology, 28(1), 57-67.
Azarpazhooh, E., & Ramaswamy, H. S. (2009b). Microwave-osmotic dehydration of apples under continuous flow medium spray conditions: comparison with other methods. Drying Technology, 28(1), 49-56.
Azarpazhooh, E., & Ramaswamy, H. S. (2012). Modeling and optimization of microwave osmotic dehydration of apple cylinders under continuous- flow spray mode processing conditions. Food and Bioprocess Technology, 5(5), 1486-1501.
Azuara, E., Cortes, R., Garcia, H. S., & Beristain, C. I. (1992). Kinetic model for osmotic dehydration and its relationship with Fick's second law. International journal of food science & technology, 27(4), 409-418.
Bellary, A. N., & Rastogi, N. K. (2014). Ways and Means for the Infusion of Bioactive Constituents in Solid Foods. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, (just- accepted), 0.
Bergman, T. L., Incropera, F. P., & Lavine, A. S. (2011). Fundamentals of heat and mass transfer. John Wiley & Sons.
Crank, J. and G. Park (1949). An evaluation of the diffusion coefficient for chloroform in polystyrene from simple absorption experiments. Transactions of the Faraday Society 45: 240-249.
Femandes, F. A. N., Gallao, M. I., &Rodrigues, S. (2008). Effect of osmotic dehydration and ultrasound pre- treatment on cell structure: Melon dehydration. LWT- Food Science and Technology, 41(4), 604- 610.
Fernandes, F. A.N., & Rodrigues, S. (2007). Ultrasound as pre-treatment for drying of fruits: Dehydration of banana. Journal of Food Engineering, 82(2), 261- 267.
Fernandes, F. A.N., Oliveira, F. I. P., & Rodrigues, S. (2008). Use of ultrasound for dehydration of papayas. Food and Bioprocess Technology, 1(4), 339-345.
Fito, P., Chiralt, A., Barat, J. M., Andres, A., Martinez- Monzo, J., & Martinez- Navarrete, N. (2001). Vacuum impregnation for development of new dehydrated products. Journal of Food Engineering, 49(4), 297- 302.
Galanakis, C. M. (2013). Emerging technologies for the production of nutraceuticals from agricultural by-products: a viewpoint of opportunities and challenges. Food and Bioproducts Processing 91(4): 575-579.
Gonzales-Paramas, A.M., Esteban-Ruano, S., Santos-Buelga, C., Pascual-Teresa, S., Rivas-Gonzalo, J.C., 2004. Flavonol content and antioxidant activity in winery byproducts. Journal of Agricultural and Food Chemistry 52, 234–238.
Karacabey, E., & Mazza, G. (2010). Optimisation of antioxidant activity of grape cane extracts using response surface methodology. Food Chemistry, 119(1), 343-348.
Khoyi, M. R., & Hesari, J. (2007). Osmotic dehydration kinetics of apricot using sucrose solution. Journal of Food Engineering. 78(4). 1355-1360.
Koocheki, A., & Azarpazhooh, E. (2010). Evaluation of mass exchange during osmotic dehydration of plum using response surface methodology. International Journal of Food Properties, 13(1), 155-166.
Louli, V., Ragoussis, N., Magoulas, K., (2004). Recovery of phenolics antioxidants from wine industry by-products. Bioresource Technology 92, 201–208.
Rozek, A., Garcia- Perez, J. V, Lopez, F., Güell, C., & Ferrando, M. (2010). Infusion of grape phenolics into fruits and vegetables by osmotic treatment: Phenolic stabililty during air drying. Journal of Food Engineering, 99(2), 142-150.
Rozek, A., J. V. Garcia-Perez, F. Lopez, C. Güell and M. Ferrando (2010). "Infusion of grape phenolics into fruits and vegetables by osmotic treatment: Phenolic stability during air drying." Journal of food engineering 99(2): 142-150.
Sabetghadam, M., & Tavakolipour, H. (2015). Osmo- coating and ultrasonic dehydration as pre- treatment for hot air- drying of flavored apple. Engineering in Agriculture, Environment and Food.
Singh, B., Kumar, A., & Gupta, A. K. (2007). Study of mass transfer kinetics and effective diffusivity during osmotic dehydration of carrot cubes. Journal of Engineering 79(2), 471- 480.
Singh, S., Shivhare, U. S., Ahmed, J., & Raghavan, G. S. V. (1999). Osmotic concentration Kinetics and quality of carrot preserve. Food Research International, 32(7), 509- 514.
Sunjka, P., & Raghavan, G. (2004). Assessment of pretreatment methods and osmotic dehydration for cranberries. Canadian Biosystems Engineering, 46(1), 45-48.
Sutar, P. P., & Gupta, D. K. (2007). Mathematical modeling of mass transfer in osmotic dehydration of onion slices. Journal of Engineering, 78(1), 90- 97.
CAPTCHA Image