نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران.

3 گروه علوم باغبانی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران.

چکیده

پسته از محصولات مهم خشکباری و بومی ایران است که به­خاطر کیفیت عالی از اهمیت اقتصادی و صادراتی ویژ‎ه‎ای برخوردار است. در این مطالعه، تاثیر فیلم‎های بسته‎بندی انعطاف‎پذیر روی برخی پارامترهای کیفی پسته خشک طی انبارمانی در دمای 3±20 درجه سانتی­گراد و رطوبت 65-60 درصد به مدت 12 ماه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‎های 200 گرمی پسته در شش نوع فیلم‎ شامل پلاستیک تک لایه با جنس پلی‎اتیلن (PE)، پلاستیک دو لایه با ترکیب پلی‎آمید متالایز شده و پلی‎اتیلن اکسترودر (PA-ONM/PE ex)، پلاستیک سه لایه با ترکیب پلی‎استر، ‎پلی‎اور‎تان و پلی‎اتیلن (PEs/PU/PE)، پلاستیک سه لایه با ترکیب پلی‎پروپیلن‎کست، ‎پلی‎اورتان و پلی‎استر (CPP/PU/PEs)، پلاستیک پنج لایه با ترکیب پلی‎آمید، اتیلن‎وینیل‎الکل، دو لایه پلیمر چسبی اکستروژن و پلی‎اتیلن (PA/EVOH/Tie/Tie/PE)، پلاستیک هفت لایه با ترکیب پلی‎اتیلن، دو لایه اتیلن‎وینیل‎الکل، دو لایه پلیمر چسبی اکستروژن، پلی‎آمید و پلی‎اتیلن‎اکسترودر (PE/EVOH/EVOH/Tie/Tie/PA/PE ex) بسته‎بندی شدند و تیمار بدون پوشش به‎عنوان شاهد بود. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام و تجزیه و تحلیل داده‏‎ها با استفاده از نرم‌افزار9.1.3  SAS و مقایسه میانگین‎ها از طریق آزمون چنددامنه‎ای دانکن انجام گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد پوشش پلیمری دو و هفت لایه در مقایسه با شاهد افت وزن، میزان اسید چرب آزاد و پراکسید کمتری طی دوره انبارمانی نشان دادند. همچنین نمونه­های بسته‎بندی شده در این دو پوشش به‌ترتیب با مقدار 952/8 و 953/8 درصد دارای بالاترین میزان کربوهیدرات و نیز بالاترین نمره‎دهی برای پارامترهای ارزیابی حسی در پایان دوره انباری بودند. پس از یک سال نگهداری، میزان سفتی مغز نمونه‎های موجود در پوشش‎‎های دو و هفت لایه (با میانگین 792/2 و 659/2 کیلوگرم نیرو) نیز تفاوت معنی‎داری را در مقایسه با شاهد (211/3 کیلوگرم نیرو) نشان دادند. در مجموع استفاده از پوشش‎های پلیمری دو و هفت لایه تاثیر معنی‎داری در حفظ کیفیت ظاهری و غذایی پسته، نسبت به شاهد و سایر پوشش‎های پلیمری طی دور انباری 12 ماهه داشتند.

کلیدواژه‌ها

 1. Belitz, H.D., Grosch, W & Schieberle, P., 2004, Food Chemistry. Springer, Berlin, 1114p.
 2. Ghanei Zare, T., Tavakolipour, H & Elhamirad, A.H., 2012, Effect of various packaging materials and vacuum condition on quality attributes of raw dried pistachio nuts. Journal of food science and technology, 4 (11), 65-71.
 3. Gonzalez, A., Cruz, R., Baez, R & Wang, C.Y., 1999, Storage quality of bell pepers pre-treated with hot water and polyethylene packaging. Food Quality, 22, 287-299.
 4. Goode, J.E., & Soutar, A.M 1995, Rancidity in packaging nuts. Journal of Plastic Film and Sheeting, 11, 235–247.
 5. Homin, K & Woo, P.K., 1999. Effect of packaging method and handling temperature on postharvest quality during storage of cucumber. Korean Society of Horticultural Science., 40 (10), 9-12.
 6. Javanshah, A., Abdolahi, M., Shakerardekani, A., Hokmabadi, H., Mohammadi, A.H., Arjmand, M., Alavi, H., Masoomi, H & Rafiei, A.E., 2007, Technical and economic study and comparison of two types of plastic packaging in two packing condition (Normal and Vacuum) and two storing condition (Normal and High Moisture) on Pistachio packaging. Iran Pistachio Research Institute, Rafsanjan.
 7. Jensen, P.N., Sorensen, G.B., Brockhoff, P & Bertelsen, G., 2003, Investigation of packaging systems for systems for shelled walnuts based on oxygen absorbers. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51, 4941–4947.
 8. Kaur, K., Dhillon, W.S & Mahajan, B.V.C., 2013, Effect of different packaging materials and storage intervals on physical and biochemical characteristics of pear. Journal of Food Science and Technology, 50(1), 147–152.
 9. Kucukoner, E & Yurt, B., 2003, Some chemical characteristics of Pistacia vera varieties produced in Turkey. European Food Research and Technology, 217 (4), 308-310.
 10. Mahajan, B.V.C., Dhillon, W.C., Kumar, M & Singh, B., 2015, Effect of different packaging films on shelf life and quality of peach under super and ordinary market conditions. Journal of Food Science and Technology, 52(6), 3756–3762.
 11. Mahajan, B.V.C., Dhillon, W.S., Kumar, J & Gill, K.S., 2012, Evaluation of different packaging films on shelf life and quality of Bell Pepper (Capsicum annuum L.). Food Global Science Books, 6 (1), 90-92.
 12. Maskan, M & Karatas, S., 1999, Storage Stability of Whole Split Pistachio Nuts (Pistacia vera L.) at Various Conditions. Food Chemistry, 66, 227-233.
 13. Masoudi-Sadaghiani, F., Abdollahi Mandoulakani, B., Zardoshti, M.R, Rasouli-Sadaghiani, M.H & Tavakoli, A., 2011, Responese of proline, soluble sugars, photosynthetic pigments and antioxidant enzymes in potato (Solanum tuberosum L.) to different irrigation regimes in greenhouse condition. Australian Journal of Crop Science, 5(1), 55-60.
 14. Mexis, S.F & Kontominas, M.G., 2010, Effect of oxygen absorber, nitrogen flushing, packaging material oxygen transmission rate and storage conditions on quality retention of raw whole unpeeled almond kernels (Prunus dulcis). LWT Food Science and Technology, 43, 1-11.
 15. Mexis, S.F., Badeka, A.V., Riganakos, K.A., Karakostas, K.X & Kontominas, M.G., 2009, Effect of packaging and storage conditions on quality of shelled walnuts. Food Control, 20, 743-751.
 16. Nath, A., Bidyut, N., Deka, C., Singh, A., Patel, R.K., Paul, D., Misra, L.K & Ojha, H., 2012, Extension of shelf life of pear fruits using different packaging materials. Journal of Food Science Technology, 49(5), 556–563.
 17. Piringer, O,G., 2000, Plastic packaging materials for food. Wiley-VCH. 631p.
 18. Raei, M & Jafari, S.M., 2013, Influence of modified atmospheric conditions and different packaging materials on pistachio (pistacia vera L.) oil quality. Latin American Applied Research, 43, 43-46.
 19. Raei, M., Mortazavi, A & Pourazarang, H., 2010, Effects of packaging materials, modified atmospheric conditions, and storage temperature on physicochemical properties of roasted pistachio Nut. Food Analytical Methods, 3(2), 129–132.
 20. Sedaghat, N., 2010, Application of arrhenius kinetics to evaluate stability of pistachio nuts at various conditions. Middle East Journal of Scientific Research, 6(3), 224-229.
 21. Severini, C., De Pilli, T., Baiano, A & Gomes, T., 2003, Autoxidation of packed roasted almonds as affected by two packaging films. Journal of Food Processing and Preservation, 27, 321- 335.
 22. Shakerardekani, A & Karim, R., 2013, Effect of different types of plastic packaging films on the moisture and aflatoxin contents of pistachio nuts during storage. Journal of Food Science and Technology, 50(2), 409-411.
 23. Singh, S.P & Rao, D.V.S., 2005, Quality assurance of papaya by shrink film wrapping during storage and ripening. Journal of Food Science and Technology, 42, 523–525.
 24. Sudha, S., Naik, M.K & Ajithkumar, K., 2013, An integrated approach for the reduction of aflatoxin contamination in chilli (Capsicum annuum L.). Journal of Food Science and Technology, 50(1), 159-164.
 25. Worang, R.L., Dharmaputra, O.S., Syarife, R & Tahudin, M., 2008, the quality of physic nut (Jatropha curcas L.) seeds packed in plastic material during storage. The Southeast Asian Journal of Tropical Biology, 15(1), 25-36.
 26. Wrolstad, R.E., Acree, T.E., Decker, E.A., Penner, M.H., Reid, D.A., Schwartz, S.J & Sporns, P., 2001, Current Protocols in Food Analytical Chemistry, New York, Wiley, 1203p.
 27. Ziaolhagh, H., 2013, Effect of packaging on shelf life of almond kernels. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 5(1), 15-20.
CAPTCHA Image