نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی.

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی،

3 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی و منابع طیعی، دانشگاه محقق اردبیلی.

چکیده

استفاده از ترکیبات طبیعی جهت حفظ سلامتی انسان و امنیت غذایی، به‌عنوان نگهدارنده ﻣﺤﺼﻮﻻت غذایی روبه گسترش اﺳﺖ. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی امکان استفاده از پوشش پوترسین در چهار سطح (صفر و 2، 4، 6 میلی­مولار)، ژل آلوئه‌ورا در چهار سطح (صفر، 15، 30 و 45 درصد) و تاثیر زمان نگهداری (15، 30 و 45 روز) برای میوه هلو بوده است. پس از پوشش‌دهی میوه­ها در دمای ۱- درجه سانتی­گراد و رطوبت ۹۵-۹۰٪، در سردخانه نگهداری شدند. اندازه‌گیری شاخص‌های ﻣﯿﺰان ویتامین ث، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل، اسیدیته کل، ﻓﻨﻞ ﮐﻞ، کاروتنوئیدها و فلاونوئیدها، صورت گرفت. بر اساس جدول تجزیه واریانس، اثرات سه­گانه تیمارها در تمامی شاخص­ها در سطح احتمال 1% معنی­دار بودند. نتایج نشان­دادند که در صفات اسیدیته کل (۸۴/۰ درصد) و فلاونوئیدها (۲۳/۵۰ میلی‌گرم در یک گرم وزن تر) بیش­ترین مقدار در پوشش ترکیبی پوترسین ۶ میلی­مولار و آلوئه­ورا ۱۵% به­دست آمد. مواد جامد محلول بیشتر در پوشش ترکیبی پوترسین ۲ میلی­مولار و آلوئه­ورا ۴۵% مشاهده شد (۱۸/۱۵ درصد بریکس). بیش­ترین مقدار ویتامین ث (۸۹/۱۰ میلی­گرم اسید آسکوربیک در ۱۰۰ گرم نمونه در 15 روز اول) و کاروتنوئیدها (۸۶/۹۴ میلی­گرم بر گرم وزن تر نمونه) در پوشش ترکیبی پوترسین ۶ میلی­مولار و آلوئه­ورا ۳۰% حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

 1. اصغری، ع.، زکایی، م.، خسروشاهی، م.ر.،۱۳۸۷، پلی آمین‌ها و علوم باغبانی، انتشارات دانشگاه بوعلی، همدان، ص ۵۵.
 2. بالا پور، م.، عسگر پور، آ.، علی عسگری، م.،۱۳۹۳، اثر تیمارهای داشت و پس‌ازبرداشتاسیدسالیسیلیک و پوترسین بر برخی فاکتورهای کیفی میوه سیب رقم گرانی اسمیت، نشریه علوم باغبانی، جلد ۲۸، شماره ۴، صص ۴۸۶-۴۷۹.
 3. جلیلی مرندی، ر.، ۱۳۸۳، فیزیولوژی بعد از برداشت، چاپ سوم، انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه، ص ۲۷۳.
 4. جلیلی مرندی، ر.، ۱۳۹۱، فیزیولوژی بعد از برداشت، چاپ سوم، انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه، ص ۳۲۲.
 5. زاکری، م. ، ریاضی، ع. ، انوری، س. ، ۱۳۹۴، اثر پوترسین بر خصوصیات کمی و کیفی و عمر سیب رقم محلی بشاگرد، کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و توریسم، تبریز.
 6. زکایی خسروشاهی، م.ر.، اثنی عشری، م.، ۱۳۸۷، اثر کاربرد پوترسین بر عمر پس از برداشت و فیزیولوژی توت فرنگی، زردآلو، هلو و گیلاس، علوم و تکنولوژی کشاورزی و منابع طبیعی، دوره ۱۲، شماره ۴۵، صص ۲۲۸-۲۱۹.
 7. عصار، پ.، راحمی، م.، تقی پور، ل.، ۱۳۹۱، اثر تیمارهای پس‌ازبرداشت اسپرمیدین و پوترسین بر کیفیت انباری میوه کیوی رقم هایوارد (Actinidia Deliciosa L. Var. hayward)، نشریه علوم باغبانی ایران، دوره ۴۳، شماره ۳، صص ۳۳۶-۳۳۱.
 8. میدانی، ج.، هاشـمی دزفـولی ، س.ا.، ۱۳۷۶، فیزیولـوژی پس‌ازبرداشت،نشر آموزش کشاورزی.
 9. نصیرزاده، م.، ۱۳۸۹، اثر کاربرد پس از برداشت پلی آمین‌ها بر کاهش صدمه‌ی سرمایی، رسیدن و افزایش عمر قفسه‌ای گوجه فرنگی، پایان نامه‌ی ارشد دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه شیراز.
 10. نعمت اللهی، ا.، جعفری، ع.، باقری، ع.، اثر تنش خشکی و سالیسیلیک اسید روی رنگدانه های فتوسنتزی و جذب عناصر غذایی ارقام زراعی آفتابگردان(Helianthus annuus L.)،مجله اکوفیزیولوژی گیاهی، سال ۵، شماره ۱۲، صص ۵۱-۳۷.
 11. همدانی، م.، مرادی، ح.، قنبری، ع.، اثر زمان برداشت و عمر انبارمانی بر کیفیت میوه پرتقال خونی رقم مورو ( Citrus sinensis cv, Moro )، ۱۳۹۳،نشریه علوم باغبانی، جلد ۲۸، شماره ۲، صص ۲۵۹-۲۵۲.
 12. وحدت، ر.، فتوحی، ر.، قاسم نژاد، م.، ۱۳۸۸، اثرات ژل آلوئه‌ورا بر حفظ کیفیت میوه‌های توت فرنگی، ششمین کنگره‌ی علوم باغبانی ایران، دانشگاه گیلان.
 13. Choi, S; Chung, M, 2003, A Review on The relationship Between Aloe vera Component and Their biologic effects, Seminars in Integrative Medicine, 1: 53-62.
 14. Clive, L; Sze-Chung; Nicholson, R, 1998, Reduction of light-induced anthocyanin accumulation in inoculated anthocyanin accumulation in inoculated sorghum mesocotyls implication for a compensatory role in the defense response, Plant Physiology, 116:979-989.
 15. Ding, CK; Chachin, Y; Hamauzu, YU; Imahori, Y, 1998, Effects of storage temperatures on physiology and quality of loquat fruit, Postharvest Biology and Technology, 14: 309-315
 16. Fischman, ML; Levaj, B; Scorza, R; Gillespie D, 1993, Changes in the physico-chemical properties of peach fruit pectin during on-tree ripening and storage, Journal of the AmericanSociety for Horticultural Science, 118:343–349.
 17. Galston, A.W; Sawhney, R.K; 1990, Polyamines in plant physiology, Plant Physiology, 94:606-610.
 18. Ghasem nejad, M; Ghorbanali pour, R; Fatahi moghadam, J, 2011, Effect of harvesting time on antioxidant capacity and keeping quality of Actinidia deliciosa cv. Hayward fruit, Journal of Crops Improvement, Vol. 13, No. 1, Pages 55-64.
 19. Humadi, S.S; Istudor, V.I.O.R.I.C.A, 2008, Quantitative analysis of bio-active compound in Hibiscus sabdariffa L. Extracts, Note I Quantitative analysis of flavonoids, 699-707.
 20. Kakkar, R.K;nSawhney, V.K, 2002, Polyamine research in plants: a changing perspective, Physiolpgy Plant, 116: 281-292.
 21. Kalt, W, 2005, Effects of production and processing factors on major fruit and vegetable antioxidants, Food Sci, 70: 11-19.
 22. Kaur-Sawhney, R; Shih, L.M; Cegielska, T; Galston, A.W, 1982, Inhibition of protease activity by polyamines Relevance for control of leaf senescence, FEBS LETTERS, 145 (2):345-349.
 23. Leiting, V.A; Wicker, L, 1997, Inorganic cations and polyamines moderate pectinesterase activity, J. Food Sci, 62 (2):253-255.
 24. Leja M, Mareczek A, Ben J,2008, Antioxidant properties of two apple cultivars during long-term storage. Food Comp. Analy. 21: 396-401.
 25. Manganaris, GA; Vasilakakis, M; Diamantidis, M; Mignani, I, 2007, The effect of postharvest calcium application, quality attributes incidence of flesh browning and cellwall physicochemical aspects of peach fruits, FoodChem, 100:1985-1392.
 26. Martınez-Romero, D; Alburquerque, N; Valverde, JM; Guillen, F; Castillo, S; Valero, D; Serrano, M, 2005, Postharvest sweet cherry quality and safety maintenance by Aloe vera treatments: A new edible coating, Postharvest Biol and Tech, 39: 93-100.
 27. Martin-Tanguy, J, 1997, Conjugated polyamines and reproductive development: biochemical, molecular and physiological approaches, Physiology Plant, 100: 675-688.
 28. Ponappa, T; Scheerens, J.C; Miller, A.R, 1993, Vacuum infiltration of polyamines increases firmness of strawberry slices under various storage conditions, J. Food Sci, 58 (2):361-364.
 29. Ranganna, S, 1986, Handbook of analysis and quality control for fruit and vegetable products, Tata McGraw-Hill Education, 209-221.
 30. Rastogi, R; Davies, P. J; 1991, Polyamine metabolism in ripening tomato fruit II. Polyamine metabolism and synthesis in relation to enhanced putrescine content and storage life of alc tomato fruit, Plant physiology, 95:41-45.
 31. Saftner, R.A; Baldi, B.G, 1990, Polyamine levels and tomato fruit development: possible interaction with ethylene, Plant Physiology, 92:547-550.
 32. Saiprasad, G.V.S; Raghuveer, P. Khetarpal, S; Chandra, R, 2004, Effect of various polyamines on production of protocorm-like bodies in orchid-denarobium esonia, Scientia Horticulturae, 100: 161-168.
 33. Serrano, M; Martinez-Romero, D; Guillen, F; Valero, D, 2003, Effects of exogenous putrescine on improving shelf life of four plum cultivar, Postharvest Biol. Technol, 30:259-271.
 34. Tassoni, A; Buuren, M.V; Franceschetti, M; Fornale, S; Bagni, N, 2003, Polyamine content and metabolism in Arabidopsis thaliana and effect of spermidine on plant development, Plant Physiology Biochem, 38: 383-393.
 35. Valero, D; Martinez-Romero, D; Serrano, M, 2002, The role of polyamines in the improvement of the shelf life of fruit, Trends Food Science Technology, 13:228-234.
 36. Valero, D; Martinez-Romero, D; Serrano, M; Riquelme, F, 1998, Postharvest gibberellin and heat treatment effects on polyamines, abscisic acid and firmness in Lemons, J. Food Sci, 63(4):611-615.
 37. Valverde, JM; Valero, D; Martinez-Romero, D; Guillen, F; Castillo, S; Serrano, M, 2005, Novel edible coating based on Aloe vera gel to maintain table grape quality and safety, Agricultural and Food Chemistry, 53: 7807-7813.
 38. Wang, C. Y; Conway, W.S; Abbott, J.A; Kramer, G.F; Sams, C.E, 1993, Postharvest infiltration of polyamines and calcium influences ethylene production and texture changes in ‘Golden Delicious’ apples J. Amer, Soc. Hort. Sci, 118:801-806.
 39. Waterhouse, AL, 2002, Determination of total phenolic. In: Worsted, R.E. (Ed.), Current Protocols in Food Analytical Chemistry, John Wiley and Sons, New York, units I.1.1.1–I.1.1.8.
CAPTCHA Image