نوع مقاله : مقاله پژوهشی لاتین

نویسنده

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان-شاهرود

چکیده

به‌منظور افزایش زمان ماندگاری انگور سرخ فخری و جلوگیری از کپک‌زدگی آن در سردخانه، خوشه‌های انگور در محلول‌‌های نگهدارنده غوطه‌ور شدند. برای این منظور محلول‌های متابی‌سولفیت سدیم،‌ کلرید کلسیم، استات سدیم و کربنات سدیم با غلظت‌های مختلف 5/0،‌ 1 و 2 درصد تهیه شد و انگور‌ها پس از قرار گرفتن در سبدهای مناسب‏، در شرایط دمای حدود 5/0 تا 1 درجه‌ی سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 85 تا 95 درصد در سردخانه به‌مدت 6 ماه نگهداری شدند. هر دو ماه یک‌بار درصد کپک‌زدگی، مواد جامد محلول،‌ درصد قند، اسیدیته و pH نمونه‌ها بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که اثر نوع ماده استفاده شده و زمان نگهداری بر درصد پوسیدگی و مقدار pH و اسیدیته‌‌ی تمام نمونه‌ها در سطح 1% معنی‌دار می‌باشد. متابی‌سولفیت سدیم بیشترین اثر بازدارندگی را بر کپک‌ها داشت. همچنین، از میان نمک‌های مورداستفاده کلرید کلسیم بیشترین اثر را در حفظ رطوبت نشان داد. بیشترین مقدار pH نیز در نمونه‌هایی به‌دست آمد که در محلول کربنات سدیم غوطه‌ور شده بودند. در مورد اثرات متقابل نیز اثر نوع ماده و زمان نگهداری بر میزان پوسیدگی، مقداررطوبت، بریکس، درصد قند و اسیدیته و همچنین نوع ماده و غلظت آن بر میزان پوسیدگی و اسیدیته‌ی نمونه‌ها معنی‌دار می‌باشد. با توجه به نتایج و داده‌های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری شرایط مناسب برای نگهداری انگور در سردخانه، غوطه‌وری آن‌ها به‌مدت حدود 2 دقیقه در محلول 5/0 درصد متابی‌سولفیت سدیم قبل از سردخانه‌گذاری می‌باشد. با این کار می‌توان انگور را به‌راحتی تا ٦ ماه نگهداری کرد.

کلیدواژه‌ها

Carvalho, G., L. Lima, J. Silva, H. Siqueira and E. Morais. 2008. Calcium chloride concentrations and storage time on reducing sugar contents of grape cv red globe (Vitis vinifera L). Ciencia e agrotecnologia, 32(3), 894-899.
Chervin, S., D. Lavigne, and P. Westercamp. 2009. Reduction of gray mold development in table grapes by preharvest sprays with ethanol and calcium chloride. Postharvest Biology and Technology, 54, 115–117
Doulatibaneh, H. and S. Zomorodi. 2004. The Effects of Spraying CaCl2 Solution on Quality and Storage Traits of Two Rishbaba and Ghezel Ozum Cultivars of grapes. West Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Urmia, Iran. Research final report No. 83/821.
Fatemi, H. 2007. Principles of food preservation technology. Sahami Enteshar Ltd.
Gabler, F., J. Mercier, J.I. Jimenez and J.L. Smilanick, 2010. Integration of continuous biofumigation with Muscodor albus with pre-cooling fumigation with ozone or sulfur dioxide to control postharvest gray mold of table grapes. Postharvest Biology and Technology, 55, 78–84
Ghodsvali, A. 2000. Evaluating the effect of harvest time on the storability of Shahroud Sorkhe Fakhri variety grape in the cols store. Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Gorgan, Iran. Research final report No. 79/740.
Guzev, L., A. Danshin, T. Zahavi, A. Ovadia, and A. Lichter. 2008. The effects of cold storage of table grapes, sulphur dioxide and ethanol on species of black Aspergillus producing ochratoxin A. International Journal of Food Science and Technology, 43, 1187–1194
Hervieux, V., E.S. Yaganza, J. Arul and R.J. Tweddell. 2002. Effect of organic and inorganic salts on the development of Helminthosporium solani, the causal agent of potato silver scurf. Plant Dis., 86, 1014–1018.
Iran National Organization of Standardization. 2007. Fruit juices – Test methods. 2685.
Jay, J.M., M. J. Loessner and D. A. Golden. 2005. Modern food microbiology, Mortazavi, S. A., Ziaolhagh, H., Mashhad, Ferdowsi university of Mashhad Publication.
Karabulut, O., F. Gabler, M. Mansour and J.L. Smilanick. 2004. Postharvest ethanol and hot water treatments of table grapes to control gray mold. Postharvest Biology and Technology, 34, 169–177
Karabulut, O., G. Romanazzi, J.L. Smilanick and A. Lichter. 2005. Postharvest ethanol and potassium sorbate treatments of table grapes to control gray mold. Postharvest Biology and Technology, 37,129–134
Lurie, S., E. Pesis, O. Gadiyeva, O. Feygenberg, R. Ben-Arie, T. Kaplunov, Y. Zutahy and A. Lichter. 2006. Modified ethanol atmosphere to control decay of table grapes during storage. Postharvest Biology and Technology, 42, 222–227
Meng, X., B. Li, J. Liu and S. Tian. 2008. Physiological responses and quality attributes of table grape fruit to chitosan preharvest spray and postharvest coating during storage. Food Chemistry, 106, 501–508
Miguel A., J. Dias, S. Albertini, and M. Spoto. 2009. Postharvest of grape envolved with films of sodium alginate and cold storage. Ciencia e tecnologia de alimentos, 29 (2), 277-282
Mills, A.A.S., H.W. Platt and R.A.R. Hurta. 2004. Effect of salt compounds on mycelial growth, sporulation and spore germination of various potato pathogens. Postharvest Biology and Technology, 34, 341–350.
Nigro F., L. Schena, A. Ligorio, I. Pentimone, A. Ippolito and M. Salerno. 2006. Control of table grape storage rots by pre-harvest applications of salts. Postharvest Biology and Technology, 42,142–149
Pretel, M.T., M.C. Martinez-Madrid, J.R. Martinez, J.C. Carreño and F. Romojaro. 2006. Prolonged storage of “Aledo” table grapes in a slightly CO2 enriched atmosphere in combination with generators of SO2. LWT - Food Science Technology,39(10),1109–1116.
Qin, G., Y. Zong, Q. Chen, D. Hua and S. Tian. 2010. Inhibitory effect of boron against Botrytis cinerea on table grapes and its possible mechanisms of action. International Journal of Food Microbiology, 138(1-2), 145-150.
Yeol, K., H. Ryun, C. Jeong, K. Yong and K. Hwan. 2002. Study on the extending storage life of grape by applying edible coating materials. Agricultural Chemistry and Biotechnology, 45(4), 207-211
Youssef, K. and S.R. Roberto. 2014. Applications of salt solutions before and after harvest affect the quality and incidence of postharvest gray mold of ‘Italia’table grapes. Postharvest Biology and Technology, 87, 95-102.
Zomorrodi, S. 2005. Storage, processing, and quality control of grapes. Agricultural research and Education Organization Ltd. Tehran
CAPTCHA Image