نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

فرآورده‌های نانوایی غنی شده با سبوس گندم، منبعی سرشار از فیبر می­باشند، اما وجود ترکیبات ضد­تغذیه­ای نظیر اسید فیتیک در سبوس گندم و به­علاوه ایجاد اثرات تکنولوژیکی نامطلوب در نان در اثر برهم­کنش سبوس گندم با ترکیبات ساختار­ساز آن، موجب محدودیت مصرف این فرآورده­ها می­گردد. لذا در این پژوهش برای تولید نان غنی­شده قالبی از سبوس پیش­فرآوری شده گندم، استفاده گردیده است. سپس اثر متغیر­های امولسیفایر سدیم استئاروئیل-2- لاکتیلات (8/0-0 درصد)، آنزیم زایلاناز (05/0-0 درصد) و قند الکلی سوربیتول (6-0 درصد) به­عنوان مواد بهبود­دهنده بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی و تکنولوژیکی نان غنی شده با 15 درصد سبوس فرآوری شده گندم براساس روش سطح پاسخ در قالب طرح مرکب مرکزی چرخش­پذیر بررسی شده است. نتایج آزمایشات نشان داد که ویژگی­های بافتی همچون سفتی مغز نان، پیوستگی و قابلیت جویدن، حجم مخصوص، روشنایی رنگ پوسته، رطوبت مغز و پوسته نان و ویژگی­های یکپارچگی، مدور بودن و گردی حفرات مغز نان به­واسطه اثر مستقل و تقابل هم­افزای مواد بهبود­دهنده به­طور معنی­داری بهبود یافتند. در نهایت فرمول بهینه شامل: 563 /0 درصد امولسیفایر SSL، 040/0 درصد آنزیم زایلاناز و 356/2 درصد قند الکلی سوربیتول بدست آمد. نمونه بهینه و نمونه شاهد (فاقد مواد بهبود­دهنده) با استفاده از آزمون گرماسنجی روبشی افتراقی و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مقایسه شدند و نتایج حاکی از کاهش قابل توجه آنتالپی و افزایش دمای اولیه ژلاتیناسیون در نمونه بهینه نسبت به نمونه شاهد بود، به­علاوه در نمونه نان شاهد شبکه گلوتنی دارای پیوستگی کم‌تری بود و گرانول­های نشاسته موجود در آن تورم بیشتری نسبت به نمونه بهینه داشتند. لذا باتوجه به نتایج این دو آزمون می­توان نتیجه گرفت که میزان بیاتی نمونه بهینه تحت اثر هم­افزای سه ماده بهبود­دهنده کمتر از نمونه شاهد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

 1. AACC, I. (2000). Approved Methods of the AACC. Association of Cereal Chemists, St. Paul.
 2. Ahmad, A. (2016). Optimization of gluten free bread formulation by adding xanthan gum, Potato starch and sorbitol using response surface methodology. Pp. 607–15 in The National Conference for Postgraduate Research.
 3. (2000). Methods of Analysis of AOAC International. AOAC INTERNATIONAL, Maryland, USA(2003).
 4. Burak, A., & Sezgin Ünal, S. (2017a). The effects of amyloglucosidase, glucose oxidase and hemicellulase utilization on the rheological behaviour of dough and quality characteristics of bread. International Journal of Food Engineering, 13(2). https://doi.org/10.1515/ijfe-2016-0066.
 5. Burak, A., & Sezgin Ünal, S. (2017b). The effects of certain enzymes on the rheology of dough and the quality characteristics of bread prepared from wheat meal. Journal of Food Science and Technology, 54(6), 1628–37. http://doi.org/10.1007/s13197-017-2594-8.
 6. Bakke, A., & Vickers, Z. (2007). Consumer liking of refined and whole wheat breads. Journal of Food Science, 72(7), 473–80. https://doi.org/10.1111/j.1750-3841.2007.00440.x
 7. Suresh, B., & Kaur, A. (2014). Baking quality, sensory properties and shelf life of bread with Polyols. Journal of Food Science and Technology, 51(9), 2054–61. https://doi.org/10.1007/s13197-014-1256-3.
 8. Suresh, B., & Kaur, A. (2017). Synergistic effect of polyols and fibres on baking, sensory and textural quality of bread with improved shelf life. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 6(11), 1–12. https://doi.org/10.20546/ijcmas.2017.611.001
 9. Bilgiçli, N., Demir, M.K., & Yilmaz, C. (2014). Influence of some additives on dough and bread properties of a wheat-lupin flour blend. Quality Assurance and Safety of Crops and Foods, 6(2), 167–73. https://doi.org/10.3920/QAS2012.0193
 10. Borges, V.C., & Salas-Mellado, M.M. (2016). Influence of α-amilase, trehalose, sorbitol, and polysorbate 80 on the quality of gluten-free bread. International Food Research Journal, 23(5), 1973–79.
 11. Both, J., Biduski, B., Gómez, M., Elita Bertolin, T., Tereza Friedrich, M., & Carlos Gutkoski, L. (2020). Micronized whole wheat flour and xylanase application: dough properties and bread quality. Journal of Food Science and Technology, 56(10), 3902–12. https://doi.org/10.1007/s13197-020-04851-2
 12. Colakoglu, Abdullah S., & Hazim, Ö. (2012). Potential use of exogenous lipases for DATEM replacement to modify the rheological and thermal properties of wheat flour dough. Journal of Cereal Science, 55(3), 397–404. https://doi.org/10.1016/j.jcs.2012.02.001
 13. Ding, Sh., Peng, B., Li, Y., & Yang, J. (2019). Evaluation of specific volume, texture, thermal features, water mobility, and inhibitory effect of staling in wheat bread affected by maltitol. Food Chemistry, 283, 123–30. https:/doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.01.045
 14. Ding, Sh., & Yang, J. (2021). The effects of sugar alcohols on rheological properties, functionalities, and texture in baked products – A review. Trends in Food Science and Technology, 111(March), 670–79. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.03.009
 15. Dost, K., & Tokul, O. (2006). Determination of phytic acid in wheat and wheat products by reverse phase high performance liquid chromatography. Analytica Chimica Acta, 558(1–2), 22–27. https://doi.org/10.1016/j.aca.2005.11.035
 16. Driss, D., Bhiri, F., Siela, M., Bessess, S., Chaabouni, S., & Ghorbel, R. (2013). Improvement of breadmaking quality by xylanase GH11 from Penicillium occitanis Journal of Texture Studies, 44(1), 75–84. https://doi.org/10.1111/j.1745-4603.2012.00367.x
 17. Dudu, Olayemi E., Ying Ma, Aminat Adelekan, Ajibola B. Oyedeji, Samson A. Oyeyinka, & Jessica W. Ogungbemi. (2020). Bread-making potential of heat-moisture treated cassava flour-additive complexes. Lwt, 130(April), 109477. https://doi.org/ 10.1016/j.lwt.2020.109477
 18. Eduardo, M., Svanberg, U., & Ahrné, L. (2016). Effect of hydrocolloids and emulsifiers on the shelf-life of composite cassava-maize-wheat bread after storage. Food Science and Nutrition, 4(4), 636–44. https://doi.org/10.1002/fsn3.326.
 19. Ferng, L., Liou, Ch., Yeh, R., & Hsin, Sh. (2015). Food hydrocolloids physicochemical property and glycemic response of chiffon cakes with different rice Fl Ours. Food Hydrocolloids, 53, 172–79. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2015.02.020
 20. Ghoshal, G., Shivhare, U.S., & Banerjee, U.C. (2013). Effect of xylanase on quality attributes of whole-wheat bread. Journal of Food Quality, 36(3), 172–80. https://doi.org/10.1111/jfq.12034
 21. Ghoshal, G., Shivhare, U.S., & Banerjee, U.C. (2016). Thermo-mechanical and micro-structural properties of xylanase containing whole wheat bread. Food Science and Human Wellness, 5(4), 219–29. https://doi.org/10.1016/j.fshw.2016.09.001
 22. Ghoshal, G., Shivhare, U.S., & Banerjee, U.C. (2017). Rheological properties and microstructure of xylanase containing whole wheat bread dough. Journal of Food Science and Technology, 54(7), 1928–37. https://doi.org/10.1007/s13197-017-2627-3
 23. Gomes, R., Rodrigues, C., Henrique da Cunha, R., Lopes Almeida, E., Kil Chang, Y., & Joy Steel, C. (2012). Effect of the emulsifier sodium stearoyl lactylate and of the enzyme maltogenic amylase on the quality of pan bread during storage.” LWT - Food Science and Technology, 49(1), 96–101. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2012.04.014
 24. Gómez, Analía V., Buchner, D., C. Tadini, C., C. Añón, M., & C. Puppo, M. (2013). Emulsifiers: effects on quality of fibre-enriched wheat bread. Food and Bioprocess Technology, 6(5), 1228–39. https://doi.org/10.1007/s11947-011-0772-7
 25. Gonzalez, Rafael C., & Richard E. Woods. (2008). Digital Image Processing Third Edition Pearson.
 26. Grausgruber, H., Miesenberger, S., Schoenlechner, R., & Vollmann, J. (2008). Influence of dough improvers on whole-grain bread quality of einkorn wheat. Acta Alimentaria, 37(3), 379–90. https://doi.org/10.1556/AAlim.2008.0009
 27. Hemery, Y., Rouau, X., Lullien-Pellerin, V., Barron, C., & Abecassis, J. (2007). Dry processes to develop wheat fractions and products with enhanced nutritional quality. Journal of Cereal Science, 46(3), 327–47. https://doi.org/10.1016/j.jcs.2007.09.008
 28. Leandra Zafalon, J., Batista da Silva, C., Joy Steel, C., & Kil Chang, Y. (2012). Influence of xylanase addition on the characteristics of loaf bread prepared with white flour or whole grain wheat flour. Food Science and Technology, 32(4), 844–49. https://doi.org/10.1590/s0101-20612012005000116
 29. Jiang, Y., Yimeng Zh., Yifan Zh., Sizhou Q., Yun D., & Yanyun, Zh. (2019). Effect of dietary fiber-rich fractions on texture, thermal, water distribution, and gluten properties of frozen dough during storage. Food Chemistry, 297(January), 124902. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.05.176
 30. Kassem, Mohammed A., & Alaa S.A. (2013). Spectrophotometric determination of iron in environmental and food samples using solid phase extraction. Food Chemistry, 141(3), 1941–46. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.05.038
 31. Khalid, Khairunizah H., Jae-bom, O., & Simsek, S. (2017). Whole wheat bread: effect of bran fractions on dough and end-product quality. Journal of Cereal Science, 78, 48–56. https://doi.org/10.1016/j.jcs.2017.03.011
 32. Kiumarsi, M., Shahbazi, M., Yeganehzad, S., Majchrzak, D., Lieleg, O., & Winkeljann, B. (2019). Relation between structural, mechanical and sensory properties of gluten-free bread as affected by modified dietary fibers. Food Chemistry, 277, 664–73. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.11.015
 33. Kumar, V., Amit K. Sinha, Harinder P. S. Makkar, & Becker, K. (2010). Dietary roles of phytate and phytase in human nutrition: A review. Food Chemistry, 120(4), 945–59. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.11.052APA
 34. Lakshminarayan, Sudha M., Rathinam, V., & KrishnaRau, L. (2006). Effect of maltodextrin and emulsifiers on the viscosity of cake batter and on the quality of cakes. Journal of the Science of Food and Agriculture, 86(5), 706–12. https://doi.org/10.1002/jsfa.2400
 35. Liu, W., Anne Brennan, M., Serventi, L., & Stephen Brennan, Ch. (2017). Effect of cellulase, xylanase and α-amylase combinations on the rheological properties of Chinese steamed bread dough enriched in wheat bran. Food Chemistry, 234, 93–102. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.04.160
 36. López-Tenorio, Julián Alfredo, Eduardo Rodríguez-Sandoval, & Uriel Sepúlveda-Valencia, J. (2015). The influence of different emulsifiers on the physical and textural characteristics of gluten-free cheese bread. Journal of Texture Studies, 46(4), 227–39. https://doi.org/10.1111/jtxs.12121
 37. Mahmut Hayali, A., Bilgiçli, N., Elgün, A., & Kürşat Demir, M. (2013). Effects of buckwheat (Fagopyrum Esculentum Moench) milling products, transglutaminase and sodium stearoyl-2-lactylate on bread properties. Journal of Food Processing and Preservation, 37(1), 1–9. https://doi.org/10.1111/j.1745-4549.2011.00607.x
 38. Matsushita, K., Marvin Santiago, D., Noda, T., Tsuboi, K., Kawakami, S., & Yamauchi, H. (2017). The bread making qualities of bread dough supplemented with whole wheat flour and treated with enzymes. Food Science and Technology Research, 23(3), 403–10. https://doi.org/10.3136/fstr.23.403
 39. Mudgil, D., Barak, Sh., & Khatkar, B.S. (2016). Optimization of textural properties of noodles with soluble fiber, dough mixing time and different water levels. Journal of Cereal Science, 69(5), 104–10. https://doi.org/10.1016/j.jcs.2016.02.015
 40. Naji-Tabasi, S., & Mohebbi, M. (2015). Evaluation of cress seed gum and xanthan gum effect on macrostructure properties of gluten-free bread by image processing. Journal of Food Measurement and Characterization, 9(1), 110–19. https://doi.org/10.1007/s11694-014-9216-1
 41. Niu, Meng, G. Hou, G., Kindelspire, J., Krishnan, P., & Zhao, S. (2017). Microstructural, textural, and sensory properties of whole-wheat noodle modified by enzymes and emulsifiers. Food Chemistry, 223, 16–24. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.12.021
 42. Noort, M., Daan van Haaster, W.J., Hemery, Y., A. Schols, H., & J. Hamer, R. (2010). The effect of particle size of wheat bran fractions on bread quality–evidence for fibre–protein interactions. Journal of Cereal Science, 52(1), 59–64. https://doi.org/10.1016/j.jcs.2010.03.003.
 43. Phimolsiripol, Y., Siripatrawan, U., Tulyathan, V., & J. Cleland, D. (2008). Effects of freezing and temperature fluctuations during frozen storage on frozen dough and bread quality. Journal of Food Engineering, 84(1), 48–56. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2007.04.016
 44. Pourfarzad, A., Ahmadian, Z., & Tavassoli-Kafrani, M.H. (2019). The effect of sodium stearoyl lactylate on structural changes of wheat gluten in a model system fortified with inulin: Investigation with fourier transform infrared spectroscopy. Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, 17(December 2018), 100175. https://doi.org/10.1016/j.bcdf.2018.12.001
 45. Pourfarzad, A., Hosseini, M., & Khodaparast, H. (2014). Optimization of a Noveli mprover gel formulation for barbari flat bread using response surface methodology. Journal of Food Science and Technology, 51(10), 2344–56. https://doi.org/10.1007/s13197-012-0778-9
 46. Pourfarzad, A., Haddad Khodaparast, M.H., Karimi, M., Mortazavi, S.A., Ghiafeh Davoodi, M., Hematian Sourki, A., & Razavizadegan Jahromi, S.H. (2011). Effect of polyols on shelf-life and quality of flat bread fortified with soy flour. Journal of Food Process Engineering, 34(5), 1435–48. https://doi.org/10.1111/j.1745-4530.2009.00541.x
 47. Pourfarzad, A., Mohebbi, M., & Mazaheri-Tehrani, M. (2012). Interrelationship between image, dough and barbari bread characteristics; use of image analysis to predict rheology, quality and shelf life. International Journal of Food Science and Technology, 47(7), 1354–60. https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2012.2980.x
 48. Purhagen Jeanette, K., Malin Sjöö, E., & Eliasson, A. (2011). Food hydrocolloids starch affecting anti-staling agents and their function in freestanding and pan-baked bread. Food Hydrocolloids, 25(7), 1656–66. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2011.03.004
 49. Sarabhai, S., Tamilselvan, T., & Prabhasankar, P. (2021). Role of enzymes for improvement in gluten-free foxtail millet bread: It’s effect on quality, textural, rheological and pasting properties.” Lwt, 137, 110365. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110365
 50. Schoenlechner, R., Szatmari, M., Bagdi, A., & Tömösközi, S. (2013). Optimisation of bread quality produced from wheat and proso millet (Panicum miliaceum ) by adding emulsifiers, transglutaminase and xylanase. LWT - Food Science and Technology, 51(1), 361–66. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2012.10.020
 51. Shah, Amita R., Shah, R.K., & Madamwar, D. (2006). Improvement of the quality of whole wheat bread by supplementation of xylanase from Aspergillus foetidus. Bioresource Technology, 97(16), 2047–53. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2005.10.006.
 52. Shahbazi, M., Rajabzadeh, Gh., & Sotoodeh, Sh. (2017). Functional characteristics, wettability properties and cytotoxic effect of starch film incorporated with multi-walled and hydroxylated multi-walled carbon nanotubes. International Journal of Biological Macromolecules, 104, 597–605. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.06.031
 53. Sheikholeslami, Z., Mahfouzi, M., Karimi, M., & Ghiafehdavoodi, M. (2021). modification of dough characteristics and baking quality based on whole wheat flour by enzymes and emulsifiers supplementation. LWT - Food Science and Technology, 139(3), 110794. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110794
 54. Silva, D., Batista, C., Lopes Almeida, E., & Kil Chang, Y. (2016). Interaction between xylanase, glucose oxidase and ascorbic acid on the technological quality of whole wheat bread. Food Technology, 46(12), 2249–56. https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20151587
 55. Van Steertegem, B., Pareyt, B., Brijs, K., & A. Delcour, J. (2013). Impact of mixing time and sodium stearoyl lactylate on gluten polymerization during baking of wheat flour dough. Food Chemistry, 141(4), 4179–85. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.07.017
 56. Sun, D. (2016). Computer Vision Technology for Food Quality Evaluation. Academic Press.
 57. Lauren, T., Chen, G., Tilley, M., & Li, Y. (2020). Individual Effects of Enzymes and Vital Wheat Gluten on Whole Wheat Dough and Bread Properties. Journal of Food Science, 85(12), 4201–8. https://doi.org/10.1111/1750-3841.15517
 58. Yaoqi, T., Xu, X., Li, Y., Jin, Zh., Chen, H., & Wang, H. (2009). Effect of β-cyclodextrin on the long-term retrogradation of rice starch. European Food Research and Technology, 228(5), 743–48. https://doi.org/10.1007/s00217-008-0985-9
 59. Wijngaard, H.H., & Arendt, E.K. (2006). Buckwheat. Cereal Chemistry, 83(4), 391–401. https://doi.org/10.1094/CC-83-0391
 60. Tianyi, Y., Bai, Y., Wu, F., Yang, N., Zhang, Y., Bashari, M., Jin, Zh., & Xu, X. (2014). Combined effects of glucose oxidase, papain and xylanase on browning inhibition and characteristics of fresh whole wheat dough. Journal of Cereal Science, 60(1), 249–54. https://doi.org/10.1016/j.jcs.2014.04.002
 61. Chong Fei, Z., Qian, P., Meng, J., Ming Gao, Sh., & Rong Lu, R. (2016). Effect of glycerol and sorbitol on the properties of dough and white bread. Cereal Chemistry, 93(2), 196–200. https://doi.org/10.1094/CCHEM-04-15-0087-R
 62. Zulfiqar, A., Sadiq Butt, M., Ahmed, A., Riaz, Syed Mubashar Sabir, M., Farooq, U., & Ur Rehman, F. (2014). Effect of Aspergillus niger xylanase on dough characteristics and bread quality attributes. Journal of Food Science and Technology, 51(10), 2445–53. https://doi.org/10.1007/s13197-012-0734-8
CAPTCHA Image