نوع مقاله : مقاله پژوهشی لاتین

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فن‌آوری‌های نوین آمل، آمل، ایران.

2 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فن‌آوری‌های نوین آمل، آمل، ایران

چکیده

ترخینه، غذای تخمیری سنتی ایران بر پایه غلات، از مخلوطی از آرد غلات، سبزیجات، سبزی، ادویه‌جات و ماست تهیه می‌شود. هدف از این مطالعه بهبود بقای باکتری‌های اسید لاکتیک (LAB) در سوپ ترخینه به‌عنوان یک ماتریکس غیرلبنی بود. لاکتوباسیلوس دلبروکئی زیرگونه بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس در نانوالیاف الکتروریسی شده تهیه شده از نشاسته ذرت (CS) و سدیم آلژینات (SA) ریزپوشانی شدند و اثر محافظتی نانوالیاف بر سلول‌ها در طول تهیه ترخینه و نیز در دستگاه گوارش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقدار پتانسیل زتا 1/15- میلی ولت برای نانوالیاف بارگذاری شده با LAB مشاهده شد. نانوالیاف حاوی LAB دارای ساختار مهره‌ای با توزیع یکنواخت و قطر متوسط 763 نانومتر بودند. بقای لاکتوباسیلوس دلبروکئی و استرپتوکوکوس ترموفیلوس در پایان الکتروریسی 82/92 و 83/95 درصد بود که نشان‍دهنده کاهش جزئی در جمعیت آنها است. بقای  استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس دلبروکئی نانوکپسوله شده 50/93و 16/89 درصد بود، در حالی که برای سلول‌های آزاد 3/85 و 4/76 درصد بود که اثر محافظتی قابل توجه الیاف CS/SA را بر سلول‌ها در برابر دهیدراتاسیون محیط ترخینه نشان داد. نانوالیاف پایداری قابل توجهی برای سلول‌ها در برابر فرآیند حرارتی تهیه سوپ و همچنین در دستگاه گوارش فراهم آوردند، زیرا بقای 106 تا 107 سلول تامین شد که در محدوده دوز توصیه‌شده پروبیوتیک جهت تاثیرگذاری بر سلامت مصرف‌کننده قرار دارد. مصرف‌کنندگانی مانند گیاه‌خواران و افراد مبتلا به عدم تحمل لاکتوز/ پپتید شیر که لبنیات مصرف نمی‌کنند، لیکن به مصرف مواد غذایی پروبیوتیکی نیاز دارند، می‌توانند از این محصول استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Akbar, Z., Zahoor, T., Huma, N., Jamil, A., Ayesha, H., & JM, K. I. (2018). Electrospun probiotics: an alternative for encapsulation. Journal of biological regulators and homeostatic agents, 32(6), 1551-1556.
 2. Albadran, H. A., Chatzifragkou, A., Khutoryanskiy, V. V., & Charalampopoulos, D. (2015). Stability of probiotic Lactobacillus plantarum in dry microcapsules under accelerated storage conditions. Food Research International, 74, 208-216.
 3. AOAC. (2006). Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemists. Retrieved from
 4. Atraki, R., & Azizkhani, M. (2021). Survival of probiotic bacteria nanoencapsulated within biopolymers in a simulated gastrointestinal model. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 72, 102750. https://doi.org/10.1016/j.ifset.2021.102750
 5. Bilenler, T., Karabulut, I., & Candogan, K. (2017). Effects of encapsulated starter cultures on microbial and physicochemical properties of traditionally produced and heat treated sausages (sucuks). LWT, 75, 425-433. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2016.09.003
 6. Bora, A. F. M., Li, X., Zhu, Y., & Du, L. (2019). Improved viability of microencapsulated probiotics in a freeze-dried banana powder during storage and under simulated gastrointestinal tract. Probiotics and antimicrobial proteins, 11(4), 1330-1339. https://doi.org/10.1007/s12602-018-9464-1
 7. Borumand, M. R. (2013). Preparation and characterization of sodium alginate nanoparticles containing ICD-85 (venom derived peptides). International journal of innovation and applied studies, 4(3), 534-542.
 8. Chen, J., Wang, Q., Liu, C.-M., & Gong, J. (2017). Issues deserve attention in encapsulating probiotics: Critical review of existing literature. Critical reviews in food science and nutrition, 57(6), 1228-1238. https://doi.org/10.1080/10408398.2014.977991
 9. Coghetto, C. C., Brinques, G. B., & Ayub, M. A. Z. (2016). Probiotics production and alternative encapsulation methodologies to improve their viabilities under adverse environmental conditions. International journal of food sciences and nutrition, 67(8), 929-943. https://doi.org/10.1080/09637486.2016.1211995
 10. de Araújo Etchepare, M., Raddatz, G. C., de Moraes Flores, É. M., Zepka, L. Q., Jacob-Lopes, E., Barin, J. S., . . . de Menezes, C. R. (2016). Effect of resistant starch and chitosan on survival of Lactobacillus acidophilus microencapsulated with sodium alginate. LWT-Food Science and Technology, 65, 511-517.
 11. Dean, S. N., Leary, D. H., Sullivan, C. J., Oh, E., & Walper, S. A. (2019). Isolation and characterization of Lactobacillus-derived membrane vesicles. Scientific reports, 9(1), 1-11. https://doi.org/10.1038/s41598-018-37120-6
 12. Demirci, A. S., Palabiyik, I., Ozalp, S., & Tirpanci Sivri, G. (2019). Effect of using kefir in the formulation of traditional Tarhana. Food Science and Technology, 39(2), 358-364. https://doi.org/10.1590/fst.29817 
 13. Dianawati, D., Mishra, V., & Shah, N. P. (2016). Survival of microencapsulated probiotic bacteria after processing and during storage: a review. Critical reviews in food science and nutrition, 56(10), 1685-1716. https://doi.org/10.1080/10408398.2013.798779
 14. Donthidi, A., Tester, R. F., & Aidoo, K. E. (2010). Effect of lecithin and starch on alginate-encapsulated probiotic bacteria. Journal of microencapsulation, 27(1), 67-77. https://doi.org/10.3109/02652040902982183
 15. Elizaquível, P., Sánchez, G., Salvador, A., Fiszman, S., Dueñas, M. T., López, P., . . . Aznar, R. (2011). Evaluation of yogurt and various beverages as carriers of lactic acid bacteria producing 2-branched (1, 3)-β-D-glucan. Journal of Dairy Science, 94(7), 3271-3278. https://doi.org/10.3168/jds.2010-4026
 16. Fareez, I. M., Lim, S. M., Mishra, R. K., & Ramasamy, K. (2015). Chitosan coated alginate–xanthan gum bead enhanced pH and thermotolerance of Lactobacillus plantarum LAB12. International journal of biological macromolecules, 72, 1419-1428. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2014.10.054
 17. Grom, L., Rocha, R., Balthazar, C., Guimarães, J., Coutinho, N., Barros, C., . . . Silva, P. (2020). Postprandial glycemia in healthy subjects: Which probiotic dairy food is more adequate? Journal of Dairy Science, 103(2), 1110-1119. https://doi.org/10.3168/jds.2019-17401
 18. Guarner, F., Perdigon, G., Corthier, G., Salminen, S., Koletzko, B., & Morelli, L. (2005). Should yoghurt cultures be considered probiotic? British Journal of Nutrition, 93(6), 783-786. https://doi.org/10.1079/BJN20051428
 19. Hotel, A. C. P., & Cordoba, A. (2001). Health and nutritional properties of probiotics in food including powder milk with live lactic acid bacteria. Prevention, 5(1), 1-10.
 20. Ji, R., Wu, J., Zhang, J., Wang, T., Zhang, X., Shao, L., . . . Wang, J. (2019a). Extending viability of Bifidobacterium longum in chitosan-coated alginate microcapsules using emulsification and internal gelation encapsulation technology. Frontiers in microbiology, 10, 1389.
 21. Ji, R., Wu, J., Zhang, J., Wang, T., Zhang, X., Shao, L., . . . Wang, J. (2019b). Extending viability of Bifidobacterium longum in chitosan-coated alginate microcapsules using emulsification and internal gelation encapsulation technology. Frontiers in Microbiology, 10. https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.01389
 22. Kamel, D. G., Gomma, N. H., Osman, D. M., & Hassan, A. (2018). Effect of Water Activity on Growth of Certain Lactic Acid Bacteria. Journal of Food and Dairy Sciences, 2018, 97-102. DOI: 21608/jfds.2018.77762
 23. Karovičová, Z. K.-J., & Kohajdova, J. (2007). Fermentation of cereals for specific purpose. Journal of Food and Nutrition Research, 46(2), 51-57.
 24. Kiani, A., Nami, Y., Hedayati, S., Jaymand, M., Samadian, H., & Haghshenas, B. (2021). Tarkhineh as a new microencapsulation matrix improves the quality and sensory characteristics of probiotic Lactococcus lactis KUMS-T18 enriched potato chips. Scientific Reports, 11(1), 1-13. https://doi.org/10.1038/s41598-021-92095-1
 25. Lancuški, A., Ammar, A. A., Avrahami, R., Vilensky, R., Vasilyev, G., & Zussman, E. (2017). Design of starch-formate compound fibers as encapsulation platform for biotherapeutics. Carbohydrate polymers, 158, 68-76. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2016.12.003
 26. Liu, H., Cui, S. W., Chen, M., Li, Y., Liang, R., Xu, F., & Zhong, F. (2019). Protective approaches and mechanisms of microencapsulation to the survival of probiotic bacteria during processing, storage and gastrointestinal digestion: a review. Critical reviews in food science and nutrition, 59(17), 2863-2878. https://doi.org/10.1080/10408398.2017.1377684
 27. Liu, H., Gong, J., Chabot, D., Miller, S. S., Cui, S. W., Zhong, F., & Wang, Q. (2018). Improved survival of Lactobacillus zeae LB1 in a spray dried alginate-protein matrix. Food Hydrocolloids, 78, 100-108. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2017.07.004
 28. López-Rubio, A., Sanchez, E., Wilkanowicz, S., Sanz, Y., & Lagaron, J. M. (2012). Electrospinning as a useful technique for the encapsulation of living bifidobacteria in food hydrocolloids. Food Hydrocolloids, 28(1), 159-167. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2011.12.008
 29. Mahmoud, M., Abdallah, N. A., El-Shafei, K., Tawfik, N. F., & El-Sayed, H. S. (2020). Survivability of alginate-microencapsulated Lactobacillus plantarum during storage, simulated food processing and gastrointestinal conditions. Heliyon, 6(3), e03541. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03541
 30. Mater, D. D., Bretigny, L., Firmesse, O., Flores, M.-J., Mogenet, A., Bresson, J.-L., & Corthier, G. (2005). Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus survive gastrointestinal transit of healthy volunteers consuming yogurt. FEMS Microbiology Letters, 250(2), 185-187. https://doi.org/10.1016/j.femsle.2005.07.006
 31. Mirzaei, H., Pourjafar, H., & Homayouni Rad, A. (2011). The effect of microencapsulation with calcium alginate and resistant starch on the Lactobacillus acidophilus (La5) survival rate in simulated gastrointestinal juice conditions. Journal of Veterinary Research, 66(4), 337-342.
 32. Murga, M. a. L. F., de Valdez, G. F., & Disalvo, A. b. E. (2000). Changes in the surface potential of Lactobacillus acidophilus under freeze–thawing stress. Cryobiology, 41(1), 10-16. https://doi.org/10.1006/cryo.2000.2259
 33. Nyanzi, R., Jooste, P. J., & Buys, E. M. (2021). Invited review: Probiotic yogurt quality criteria, regulatory framework, clinical evidence, and analytical aspects. Journal of Dairy Science, 104(1), 1-19. https://doi.org/10.3168/jds.2020-19116
 34. Ozdemir, S., Gocmen, D., & Yildirim Kumral, A. (2007). A traditional Turkish fermented cereal food: Tarhana. Food Reviews International, 23(2), 107-121. https://doi.org/10.1080/87559120701224923
 35. Pérez, P. F., Minnaard, Y., Disalvo, E. A., & De Antoni, G. L. (1998). Surface properties of bifidobacterial strains of human origin. Applied and environmental microbiology, 64(1), 21-26. DOI: https://doi.org/10.1128/AEM.64.1.21-26.1998
 36. Ramírez, C., Millon, C., Nunez, H., Pinto, M., Valencia, P., Acevedo, C., & Simpson, R. (2015). Study of effect of sodium alginate on potato starch digestibility during in vitro digestion. Food Hydrocolloids, 44, 328-332. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2014.08.023
 37. Robinson, M. R., Coustel, R., Abdelmoula, M., & Mallet, M. (2020). As (V) and As (III) sequestration by starch functionalized magnetite nanoparticles: influence of the synthesis route onto the trapping efficiency. Science and Technology of Advanced Materials, 21(1), 524-539. https://doi.org/10.1080/14686996.2020.1782714
 38. Shori, A. B. (2017). Microencapsulation improved probiotics survival during gastric transit. HAYATI Journal of Biosciences, 24(1), 1-5. https://doi.org/10.1016/j.hjb.2016.12.008
 39. Škrlec, K., Zupančič, Š., Mihevc, S. P., Kocbek, P., Kristl, J., & Berlec, A. (2019). Development of electrospun nanofibers that enable high loading and long-term viability of probiotics. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 136, 108-119. https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2019.01.013
 40. Sridharan, S., & Das, K. M. S. (2019). A Study on Suitable Non Dairy Food Matrix for Probiotic Bacteria–A Systematic Review. Current Research in Nutrition and Food Science Journal, 7(1), 05-16.
 41. Teoh, P. L., Mirhosseini, H., Mustafa, S., Hussin, A. S. M., & Abdul Manap, M. Y. (2011). Recent approaches in the development of encapsulated delivery systems for probiotics. Food Biotechnology, 25(1), 77-101. https://doi.org/10.1080/08905436.2011.547332
 42. Vogel, R., Pal, A. K., Jambhrunkar, S., Patel, P., Thakur, S. S., Reátegui, E., . . . Broom, M. F. (2017). High-resolution single particle zeta potential characterisation of biological nanoparticles using tunable resistive pulse sensing. Scientific reports, 7(1), 1-13. https://doi.org/10.1038/s41598-017-14981-x
 43. Wang, S., Yang, C., Tu, H., Zhou, J., Liu, X., Cheng, Y., . . . Xu, J. (2017). Characterization and metabolic diversity of flavonoids in citrus species. Scientific Reports, 7(1), 1-10. https://doi.org/10.1038/s41598-017-10970-2
 44. Yasmin, I., Saeed, M., Pasha, I., & Zia, M. A. (2019). Development of whey protein concentrate-pectin-alginate based delivery system to improve survival of B. longum BL-05 in simulated gastrointestinal conditions. Probiotics and antimicrobial proteins, 11(2), 413-426. https://doi.org/10.1007/s12602-018-9407-x
 45. Yeung, T. W., Üçok, E. F., Tiani, K. A., McClements, D. J., & Sela, D. A. (2016). Microencapsulation in alginate and chitosan microgels to enhance viability of Bifidobacterium longum for oral delivery. Frontiers in microbiology, 7, 494. https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.00494
 46. Yilmaz, A., Bozkurt, F., Cicek, P. K., Dertli, E., Durak, M. Z., & Yilmaz, M. T. (2016). A novel antifungal surface-coating application to limit postharvest decay on coated apples: Molecular, thermal and morphological properties of electrospun zein–nanofiber mats loaded with curcumin. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 37, 74-83. https://doi.org/10.1016/j.ifset.2016.08.008
 47. Yilmaz, M. T., Taylan, O., Karakas, C. Y., & Dertli, E. (2020). An alternative way to encapsulate probiotics within electrospun alginate nanofibers as monitored under simulated gastrointestinal conditions and in kefir. Carbohydrate Polymers, 116447. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116447
 48. Zendeboodi, F., Khorshidian, N., Mortazavian, A. M., & da Cruz, A. G. (2020). Probiotic: conceptualization from a new approach. Current Opinion in Food Science, 32, 103-123. https://doi.org/10.1016/j.cofs.2020.03.009
 49. Zhou, K., Cui, T., Li, P., Liang, N., Liu, S., Ma, C., & Peng, Z. (2008). Modelling and predicting the effect of temperature, water activity and pH on growth of Streptococcus iniae in Tilapia. Journal of applied microbiology, 105(6), 1956-1965. https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2008.03969.x
 50. Zupančič, Š., Škrlec, K., Kocbek, P., Kristl, J., & Berlec, A. (2019). Effects of electrospinning on the viability of ten species of lactic acid bacteria in poly (ethylene oxide) nanofibers. Pharmaceutics, 11(9), 483. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics11090483
CAPTCHA Image