نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

چکیده

درون­پوشانی اسانس­ها درون لیپوزوم­ها روشی نوظهور جهت افزایش فعالیت بیولوژیکی اسانس­ها، حفاظت از آن­ها در برابر عوامل مخرب محیطی و افزایش زیست دسترسی آن­ها است. اسانس­های گیاهی ترکیبات زیست­فعال ناپایدار با کاربرد­های تکنولوژیکی مختلف و با خواص سلامت­بخش متنوع برای مصارف انسانی هستند. در پژوهش حاضر نانولیپوزوم­های با دیواره از جنس فسفاتیدیل کولین سویا و کلسترول و حاوی اسانس کاکوتی با روش هیدراته کردن فیلم لایه نازک لیپیدی تهیه شد. اندازه ذرات نانولیپوزوم­ها و پتانسیل زتا با استفاده از روش پراش نور لیزر بررسی شد. به منظور تعیین حداقل غلظت مهارکننده رشد و حداقل غلظت کشنده اسانس در برابر باکتری­ها، از روش رقت­سازی در لوله آزمایش استفاده شد. همچنین، آزمایش فعالیت آنتی­اکسیدانی با روش مهار رادیکال آزاد  2،2- دی فنیل-1-پیکریل هیدرازیل انجام شد. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد که بالاترین راندمان درون­پوشانی اسانس (82/1±41/54 درصد) درون نانولیپوزوم­ها و حامل­های بهینه با استفاده از نسبت 80:20 فسفاتیدیل کولین سویا به کلسترول حاصل شد. پتانسیل زتای اندازه­گیری شده نانولیپوزوم برابر با 3/5- میلی­ولت و میانگین اندازه نانولیپوزوم­ها در دامنه 9/119-7/94 نانومتر با شاخص پراکندگی 2/0 تعیین شد که تأیید کننده یکنواختی توزیع اندازه ذرات و پایداری مطلوب آن­ها در طول زمان است. همچنین تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ الکترونی نشانگر توزیع یکنواخت اندازه ذرات بود. رهایش تدریجی اسانس از درون نانولیپوزوم­ها با زمان رابطه مستقیم داشت و پس از گذشت 72 ساعت همچنان درصد بالایی از اسانس به صورت محصور شده در نانولیپوزوم­ها باقی ماند. درون­پوشانی لیپوزومی اسانس کاکوتی ویژگی­های ضد­میکروبی آن­را علیه دو باکتری بیماری­زای استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی افزایش داد. همچنین بررسی ویژگی­های آنتی­اکسیدانی اسانس آزاد و نانولیپوزوم­ها، نشان­دهنده افزایش ویژگی­های آنتی­اکسیدانی نانولیپوزوم­ها در برابر اسانس آزاد است. نتایج پژوهش حاضر نشان­دهنده بهبود ویژگی­های سلامت­بخش آنتی­اکسیدانی و عملکردی اسانس کاکوتی در برابر باکتری­های بیماری­زای مورد آزمون است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Alavian, S.M., Ghorbani, A., & Roshani, M. (2020). Analgesic effect of Ziziphora tenuior essential oil and lubricant gel in patients referring for colonoscopy: A randomized double-blind clinical trial. Govaresh, 25(1), 51-55.
 2. Alizadeh, B.B., Tabatabaei, Y.F., Shahidi, F., Mohebbi, M., & Zanganeh, H. (2014). Investigation of the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of the aqueous and ethanolic Avicennia marina extracts on Gram positive and Gram negative bacteria “in Vitro”. Sadra Medical Sciences Journal, 2(2), 123-134.
 3. Avila-Sosa, R., Palou, E., Munguía, M.T.J., Nevárez-Moorillón, G.V., Cruz, A.R.N., & López-Malo, A. (2012). Antifungal activity by vapor contact of essential oils added to amaranth, chitosan, or starch edible films. International Journal of Food Microbiology, 153(1), 66-72. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2011.10.017
 4. Azadmehr, A., Mosalla, S., Hajiaghaee, R., & Shahnazi, M. (2014). Immunomodulatory effects of Ziziphora tenuior L. extract on the dendritic cells. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 22(1), 1-6. https://doi.org/1186/s40199-014-0063-8
 5. Bakkali, F., Averbeck, S., Averbeck, D., & Idaomar, M. 2008. Biological effects of essential oils–a review. Food and Chemical Toxicology, 46(2), 446-475. https://doi.org/10.1016/j.fct.2007.09.106
 6. Coimbra, M., Isacchi, B., Van Bloois, L., Torano, J. S., Ket, A., Wu, X., Broere, F., Metselaar, J.M., Rijcken, C.J., & Storm, G. (2011). Improving solubility and chemical stability of natural compounds for medicinal use by incorporation into liposomes. International Journal of Pharmaceutics, 416(2), 433-442. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2011.01.056
 7. Entezary, A., Neamatshahi, M., Khodaparast, M., Farjam, M., Nematshahi, N., & Mohammadi, M. (2013). The effects of adding extracts of Ziziphora (Ziziphora tenuir) as flavoring to chewing gums and the study of the release of caffeine from these extracts. Journal Exp. Biology, 3(5), 307-312. https://doi.org/10.3390/molecules21070826
 8. Fang, J.-Y., Hong, C.-T., Chiu, W.-T., & Wang, Y.Y. (2001). Effect of liposomes and niosomes on skin permeation of enoxacin. International Journal of Pharmaceutics, 219(1-2), 61-72. https://doi.org/10.1016/S0378-5173(01)00627-5
 9. Faraji, Z., Shakarami, J., Varshosaz, J., & Jafari, S. (2020). Encapsulation of essential oils of Mentha pulegium and Ferula gummosa using nanoliposome technology as a safe botanical pesticide. Journal of Applied Biotechnology Reports, 7(4), 237-242. https://doi.org/10.30491/JABR.2020.121704
 10. Fernandes, L.P., Turatti, I.C., Lopes, N.P., Ferreira, J.C., Candido, R.C., & Oliveira, W.P. (2008). Volatile retention and antifungal properties of spray-dried microparticles of Lippia sidoides essential oil. Drying Technology, 26(12), 1534-1542. https://doi.org/10.1080/07373930802464034
 11. Ghanbarzadeh, B., Pezeshki, A., Hamishekar, H. and Moghaddam, M., (2017). Vitamin A palimitate-loaded nanoliposomes: study of particle size, zeta potential, efficiency and stability of encapsulation. Iranian Journal Food Science and Technology Research, 12(2), 261-275. https://doi.org/22067/ifstrj.v1395i2.38396
 12. Gholamian, R., Nikoonahad Lotfabadi, N., & Haghiralssadat, B.F. (2020). Evaluation of antioxidant and cytotoxic effects of liposomes containing pineapple fruit extract on Melanoma skin cancer (A375 Cell Line). Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, 28(2), 2411-2424. https://doi.org/18502/ssu.v28i2.3480
 13. Haghiralsadat, F., Azhdari, M., Kalantar, S.M., Naderinezhad, S., Teymourizadeh, K., Yazdani, M., Hashemi, M., & Daneshmand, F. (2016). Strategy of Improvements in the rapeutic index of medicinal herbs of Iranianin digenous: Synthesis and characterization of phospholipid lipid-based vesicles in corporated Trachyspermum copticum. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, 24(6), 468-478.
 14. Hazrati, S., Govahi, M., Sedaghat, M., & Kashkooli, A.B. (2020). A comparative study of essential oil profile, antibacterial and antioxidant activities of two cultivated Ziziphora species ( clinopodioides and Z. tenuior). Industrial Crops and Products, 157, 112942-112949. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112942
 15. Jaafar-Maalej, C., Diab, R., Andrieu, V., Elaissari, A. & Fessi, H. (2010). Ethanol injection method for hydrophilic and lipophilic drug-loaded liposome preparation. Journal of liposome research 20(3): 228-243. https://doi.org/10.3109/08982100903347923
 16. Jun-Xia, X., Hai-Yan, Y., & Jian, Y. (2011). Microencapsulation of sweet orange oil by complex coacervation with soybean protein isolate/gum Arabic. Food Chemistry, 125(4), 1267-1272. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.10.063
 17. Khatibi, S.A., Misaghi, A., Moosavy, M.H., Amoabediny, G., & Basti, A.A., (2014). Effect of preparation methods on the properties of Zataria multiflora essential oil loaded nanoliposomes: characterization of size, encapsulation efficiency and stability. Pharmaceutical Sciences, 20(4), 141-148.
 18. Khatibi, S.A., Misaghi, A., Moosavy, M.H., Basti, A.A., Koohi, M.K., Khosravi, P., & Haghirosadat, F. (2017). Encapsulation of Zataria multiflora essential oil into nanoliposomes and in vitro antibacterial activity against Escherichia coli O157: H7. Journal of Food Processing and Preservation, 41(3), 1-10. https://doi.org/10.1111/jfpp.12955
 19. Krishnan, S., Kshirsagar, A.C., & Singhal, R.S. (2005). The use of gum arabic and modified starch in the microencapsulation of a food flavoring agent. Carbohydrate Polymers, 62(4), 309-315. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2005.03.020
 20. Liolios, C., Gortzi, O., Lalas, S., Tsaknis, J., & Chinou, I. (2009). Liposomal incorporation of carvacrol and thymol isolated from the essential oil of Origanum dictamnus and in vitro antimicrobial activity. Food Chemistry, 112(1), 77-83. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.05.060
 21. Lu, S., Xing, J., Zhang, Z., & Jia, G. (2011). Preparation and characterization of polyurea/polyurethane double‐shell microcapsules containing butyl stearate through interfacial polymerization. Journal of Applied Polymer Science, 121(6), 3377-3383. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2016.02.007
 22. Mahboubi, M., Kazempour, N., & Hosseini, H. (2012). Chemical composition, antimicrobial activity of essential oil from Ziziphora tenuir aerial parts. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 15(4), 545-549. https://dx.doi.org/10.1080/0972060X.2012.10644086
 23. Maji, T., Baruah, I., Dube, S., & Hussain, M. (2007). Microencapsulation of Zanthoxylum limonella oil (ZLO) in glutaraldehyde crosslinked gelatin for mosquito repellent application. Bioresource Technology, 98(4), 840-844. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2006.03.005
 24. Majdizadeh, M., Rezaei Zarchi, S., Movahedpour, A.A., Shahi Malmir, H., Sasani, E., & Haghiralsadat, B.F. (2018). A new strategy in improving therapeutic indexes of medicinal herbs: preparation and characterization of nano-liposomes containing Mentha piperita essential oil. SSU_Journals, 25(11), 853-864.
 25. Maiti, K., Mukherjee, K., Gantait, A., Ahamed, H.N., Saha, B.P., & Mukherjee, P.K. (2005). Enhanced therapeutic benefit of quercetinphospholipid complex in carbon tetrachloride-induced acute liver injury in rats: a comparative study. Iranian Journal of Pharmacology & Therapeutics, 4(2), 84-90.
 26. Marino, M., Bersani, C., & Comi, G. (2001). Impedance measurements to study the antimicrobial activity of essential oils from Lamiaceae and Compositae. International Journal of Food Microbiology, 67(3), 187-195. https://doi.org/10.1016/S0168-1605(01)00447-0
 27. Martín, Á., Varona, S., Navarrete, A., & Cocero, M. J. (2010). Encapsulation and co-precipitation processes with supercritical fluids: applications with essential oils. The Open Chemical Engineering Journal, 4(1), 31-41. https://dx.doi.org/10.1016/j.supflu.2008.08.015
 28. Moghimipour, E., Aghel, N., Mahmoudabadi, A.Z., Ramezani, Z., & Handali, S. (2012). Preparation and characterization of liposomes containing essential oil of Eucalyptus camaldulensis leaf. Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products, 7(3), 117-122.
 29. Mohammed, A., Weston, N., Coombes, A., Fitzgerald, M., & Perrie, Y. (2004). Liposome formulation of poorly water soluble drugs: optimisation of drug loading and ESEM analysis of stability. International Journal of Pharmaceutics, 285(1-2), 23-34. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2004.07.010
 30. Mohammadi, M., Ghanbarzadeh, B., Hamishehkar, H., Rezayi Mokarram, R., & Mohammadifar, M.A. (2014). Physical properties of vitamin D3-loaded nanoliposomes prepared by thin layer hydration-sonication. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 8(4), 175-188.
 31. Mohammadpanah, M., Mojodi, E., & Ehsani, R. (2020). The synthesis and characterization of liposomal nano-carriers loading Lavandula angustifolia essential oil to affect breast cancerous cell-lines. Yafteh 22(1): 84-95.
 32. Nabiuni, M., Doostikhah, S., Panahandeh, S.R., & Karimzadeh, L. (2015). Hydro-alcoholic extract of Ziziphora tenuior on polycystic ovary syndrome in Wistar rats. Tehran University Medical Journal, 73(5), 324-333.
 33. Najafi, N., & Mohammadi Sani, A. (2020). Evaluation of physicochemical and antimicrobial properties of nanoliposomes containing Kakuti (Ziziphora clinopodioides) essential oil. Food Engineering Research, 19(68), 169-184.
 34. Najaf Najafi, M., Arianmehr, A., & Mohammadi Sani, A. (2019). Encapsulation of Barije (Ferula gummosa) essential oil in nanoliposomal system and evaluation of its physical and antimicrobial properties. Innovative Food Technologies, 7(1), 71-83. https://dx.doi.org/ 10.22104/JIFT.2019.3573.1859
 35. Nasseri M., Arouiee H., Golmohammadzadeh Sh., Jaafari M.R., & Neamati, H. (2016). Preparation and characterization of solid lipid nanoparticles containing zataria multiflora boiss essential oil by high-shear homogenization and ultrasound method. Journal of Medicinal Plants, 15(60), 132-141.
 36. Noudoost, B., Noori, N., Amo Abedini, G., Gandomi, H., Akhondzadeh Basti, A., Jebeli Javan, A., & Ghadami, F. (2015). Encapsulation of green tea extract in nanoliposomes and evaluation of its antibacterial, antioxidant and prebiotic propertie. Journal of Medical Plants, 14(55), 66-78.
 37. Ortan, A., Campeanu, G., Dinu-Pirvu, C., & Popescu, L. (2009). Studies concerning the entrapment of Anethum graveolens essential oil in liposomes. Roum Biotechnol Lett, 14(3), 4411-4417
 38. Rodea-González, D. A., Cruz-Olivares, J., Román-Guerrero, A., Rodríguez-Huezo, M. E., Vernon-Carter, E.J., & Pérez-Alonso, C. (2012). Spray-dried encapsulation of chia essential oil (Salvia hispanica) in whey protein concentrate-polysaccharide matrices. Journal of Food Engineering, 111(1), 102-109 https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2012.01.020.
 39. Sezik, E., Tümen, G. & Başer, K. (1991). Ziziphora tenuior, a new source of pulegone. Flavour and Fragrance Journal, 6(1), 101-103. https://doi.org/10.1002/ffj.2730060116
 40. Shafei, M., Sharifan, A. & Aghazade, M. M. (2012). Composition of essential oil of Ziziphora clinopodioides and its antimicrobial activity on Kluyveromyces marxianus. Journal of food technology and nutrition 9(33): 101-107.
 41. Sherry, M., Charcosset, C., Fessi, H., & Greige-Gerges, H. (2013). Essential oils encapsulated in liposomes: a review. Journal of Liposome Research, 23(4), 268-275. https://doi.org/10.3109/08982104.2013.819888
 42. Sonboli, A., Mirjalili, M.H., Hadian, J., Ebrahimi, S.N., & Yousefzadi, M. (2006). Antibacterial activity and composition of the essential oil of Ziziphora clinopodioides bungeana (Juz.) Rech. f. from Iran. Zeitschrift für Naturforschung, 61(9-10), 677-680. https://doi.org/10.1515/znc-2006-9-1011
 43. Van Vuuren, S.F., Du Toit, L.C., Parry, A., Pillay, V., & Choonara, Y.E. (2010). Encapsulation of essential oils within a polymeric liposomal formulation for enhancement of antimicrobial efficacy. Natural Product Communications, 5(9), 1401-1408. https://doi.org/10.1177/1934578X1000500912
 44. Varona, S., Martin, A., & Cocero, M.A.J. (2011). Liposomal incorporation of lavandin essential oil by a thin-film hydration method and by particles from gas-saturated solutions. Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(4), 2088-2097. https://doi.org/10.1021/ie102016r
 45. Verma, R. S., Padalia, R. C. & Chauhan, A. (2012). Compositional analysis of the leaf and flower essential oils of Indian oregano (Origanum vulgare L.). Journal of Essential Oil Bearing Plants, 15(4), 651-656. https://doi.org/10.1080/0972060X.2012.10644100
 46. Voinea, M., & Simionescu, M. (2002). Designing of ‘intelligent’liposomes for efficient delivery of drugs. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 6(4), 465-474. https://doi.org/10.1111/j.1582-4934.2002.tb00450.x
 47. Viriyaroj, A., Ngawhirunpat, T., Sukma, M., Akkaramongkolporn, P., Ruktanonchai, U., & Opanasopit, P. (2009). Physicochemical properties and antioxidant activity of gamma-oryzanol-loaded liposome formulations for topical use. Pharmaceutical Development and Technology, 14(6), 665-671. https://doi.org/10.3109/10837450902911937
 48. Zabihi, A., Akhondzadeh Basti, A., Amoabediny, G., Khanjari, A., Tavakkoly Bazzaz, J., Mohammadkhan, F., Hajjar Bargh, A., & Vanaki, E. (2017). Physicochemical characteristics of nanoliposome garlic (Allium sativum) essential oil and its antibacterial effect on Escherichia coli O157: H7. Journal of Food Quality and Hazards Control, 4(1), 24-28.
 49. Zhang, X., Guo, Y., Guo, L., Jiang, H., & Ji, Q. (2018). In vitro evaluation of antioxidant and antimicrobial activities of Melaleuca alternifolia essential oil. BioMed Research International. https://doi.org/10.1155/2018/2396109

 

 

CAPTCHA Image