نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه ازاد اسلامی،قوچان،ایران

2 دانشیار گروه نانو فناورى مواد غذایى، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایى، مشهد، ایران

چکیده

ژلاتین یک پلیمر طبیعی است که به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد در ایجاد ژل، کپسول، قوام دهندگی، پایدارکنندگی و امولسیفایری به‌طور گسترده در تولید نانو ذرات و در صنایع غذایی، دارویی و پزشکی مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این مطالعه، از ژلاتین تیپ B (گاوی) با بلوم 260-240 و روش ضد حلال دومرحله‌ای استفاده شد و در ادامه برای تشکیل نانو ذرات، استون به‌صورت قطره‌ای و در حین هم زدن اضافه گردید تا رنگ محلول سفید شود که نشان‌دهنده تشکیل نانو ذرات است. در انتها محلول گلوتارآلدهید جهت ایجاد اتصالات عرضی به واکنش اضافه گردید. غلظت بهینه ژلاتین، مقدار بهینه استون مصرفی، دما و سرعت مطلوب هم زدن برای تولید نانو ذرات مشخص گردید. یافته‌های این پژوهش نشان داد که شرایط بهینه برای تولید ذراتی با میانگین ‌اندازه 6/88 نانومتر، دمای 40 درجه سانتی‌گراد، حجم مصرفی استون 15 میلی‌لیتر، غلظت 200 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و سرعت هم زدن rpm 1000 است. در ادامه نتایج حاصل از آزمون‌های طیف‌سنجی مادون‌قرمز، پراش اشعه ایکس، پتانسیل زتا، آنالیز وزن سنجی حرارتی و بررسی مورفولوژی میکروسکوپ‌های الکترونی نشان داد نانو ذرات ژلاتین ساخته‌شده تحت این شرایط به شکل کروی با سطحی صاف بوده که از شبکه پلیمری منسجم و اسکلت مقاومی نسبت به حرارت برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image