نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.

2 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه ازاد اسلامی، قوچان، ایران.

3 موسسه علوم و صنایع غذایی مشهد

4 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

چکیده

حذف مطلوب ناخالصی ها و رنگبری مناسب شربت خام و رقیق در کارخانجات قند به عنوان فرآیندهای مهم و اساسی برای حصول به شکری با کیفیت ممتاز تلقی می‌شود. فرآیندهای دوستدار محیط زیست همچون فرآیندهای غشایی، پتانسیل جایگزینی کامل یا جزیی با برخی فرآیندهای قدیمی صنعت قند را داراست. اما با این حال گرفتگی غشاء و کاهش شار از چالش های پیش روی این فرآیند می باشد. یکی از روش‌های کاهش گرفتگی و بهبود شار حباب زایی در جریان ورودی غشاء به منظور ایجاد جریان متلاطم و در نتیجه کاهش پدیده ی پلاریزاسیون غلظت است. در این تحقیق از تزریق گاز نیتروژن به منظور حباب زایی در جریان ورودی شربت خام طی تصفیه آن با فرآیند اولترافیلتراسیون استفاده شد و کارایی غشاء مانند بهبود شار جریان تراوه، میزان گرفتگی غشاء، مقاومت غشاء و همچنین خصوصیات شربت تصفیه شده مورد بررسی قرار گرفت. طی فرآیند حباب زایی و با افزایش مقدار گاز نیتروژن از 5/0 تا 5/1 لیتر بر دقیقه شار جریان تراوه بهبود و در کل گرفتگی غشاء کاهش پیدا کرد. این کاهش در جریان مداوم گازدهی نسبت به روش منقطع مشهود بود. همچنین نتایج نشان داد که جریان مداوم گازدهی به سبب بهبود شار جریان تراوه تاحدودی در خصوصیات تصفیه مانند خلوص، رنگ و کدورت خلل ایجاد می نماید

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image