نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

2 استادیار پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

10.22067/ifstrj.2023.81372.1239

چکیده

یکی از عناصر غذایی مفید برای اکثر گیاهان عنصر سیلیسیم می‌باشد که نتایج مطالعات مختلف اثرات مثبت آن بر تولید و کیفیت میوه را به ویژه در شرایط تنش‌های محیطی نشان داده‌ است. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی کود سیلیسیم (سیتام پودری، 70 درصد SiO2) بر برخی صفات کیفی و غلظت عناصر غذایی میوه خرما رقم برحی در شرایط شوری بالای خاک به-صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارهای محلول‌پاشی سیلیسیم در هفت سطح شامل عدم محلول‌پاشی (T1)، محلول‌پاشی با غلظت 1 در هزار دو مرحله (T2)، محلول‌پاشی با غلظت 1 در هزار سه مرحله (T3)، محلول‌پاشی با غلظت 2 در هزار دو مرحله (T4)، محلول‌پاشی با غلظت 2 در هزار سه مرحله (T5)، محلول‌پاشی با غلظت 3 درهزار دو مرحله (T6) و محلول‌پاشی با غلظت 3 در هزار سه مرحله (T7) اعمال شدند. نتایج نشان داد که با کاربرد کود سیلیسیم مواد جامد محلول میوه و pH آب میوه به ترتیب افزایش و کاهش معنی‌دار داشته است. اسیدیته میوه و قند کل تحت تأثیر تیمار‌های آزمایشی قرار نگرفتند و اختلاف معنی‌دار نداشتند. کاربرد سیلیسیم سبب افزایش معنی‌دار غلظت پتاسیم، کلسیم، آهن و روی در میوه خرما شد، اما بر غلظت فسفر میوه اثر معنی‌دار نداشت. در مجموع، محلول‌پاشی کود سیلیسیم توانست اثرات منفی ناشی از تنش شوری بر ویژگی-های کیفی و غلظت عناصر غذایی میوه خرما را در شرایط تنش شوری بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image