نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 مدیر فنی آزمایشگاه آرمینا ساز جاودان

2 فردوسی مشهد

10.22067/ifstrj.2023.80273.1228

چکیده

در پژوهش حاضر، تجزیه‌وتحلیل سینتیکی رفتار آنتی‌اکسیدانی اسید‌‌گالیک، متیل‌گالات و TBHQ در تری‌آسیل‌گلیسرولهای روغن‌زیتون و آفتابگردان انجام شد. فرایند اکسایش روغن‌ها در رژیم سینتیکی (غلظت بالای اکسیژن) در دمای ٨٠ درجه سانتی‌گراد و در یک سطح غلظتی (2/1 میکرو مول) در محیط تاریک صورت گرفت. پارامترهای سینتیکی مختلف شامل فاکتور پایدارسازی (F) که نمایانگر میزان کارآمدی، نسبت سرعت اکسایش (ORR) که نمایانگر قدرت، فعالیت آنتی‌اکسیدانی (A) که ترکیب فاکتور پایداری و قدرت موردبررسی قرار گرفت. پایداری اکسایشی تری‌آسیل‌گلیسرولها به‌صورت معنی‌داری (با ٥٠/٠<P) در حضور آنتی‌اکسیدان‌های افزوده‌شده در سطح غلظتی و دمایی، نسبت به نمونه کنترل بهبود یافت. در دمای 80 و هر دو نوع تری‌آسیل‌گلیسرید مورداستفاده، قدرت آنتی‌اکسیدانی TBHQ به‌طور معنی‌داری از اسید‌گالیک و متیل‌گالات بیشتر بود. در روغن آفتابگردان، متیل‌گالات قدرت آنتی‌اکسیدانی بیشتری نسبت به اسید‌گالیک نشان داد و نتایج به‌دست‌آمده با خاصیت حملی بالاتر اسید‌گالیک مطابقت نداشت، درحالی‌که در روغن‌زیتون، اسید‌گالیک قدرت آنتی‌اکسیدانی بیشتر نشان داد. زمان لازم برای رسیدن به حد بحرانی عدد کربونیل، برای هر دو نوع تری‌آسیل‌گلیسرول و تمام تیمارها به‌صورت معنی‌دار (با ٥٠/٠<P) نسبت به تیمار کنترل، در دمای 80 درجه سانتی‌گراد، بهبود نشان داد و بین دو تیمار اسید‌گالیک و متیل‌گالات، متیل‌گالات مؤثرتر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image