نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 گروه علوم و صنایع غذایی. دانشکده علوم. دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان. همدان. ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی,، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقلت واحد تهران

10.22067/ifstrj.2023.76773.1172

چکیده

در سالهای اخیر استفاده از جایگزین‌های چربی در محصولات غذائی، از جمله فرآورده‌های گوشتی، رشد روز افزونی پیدا کرده است، لذا مالتودکسترین برای کاهش میزان چربی در فرمولاسیون سوسیس آلمانی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از سطوح 0، 6، 12 و 18 درصد جایگزینی مالتودکسترین با چربی در فرمولاسیون سوسیس آلمانی استفاده شد و خواص شیمیایی و خواص حسی آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سطح جایگزینی مالتودکسترین با چربی، میزان رطوبت، خاکستر و نشاسته نمونه‌های سوسیس، افزایش معنی‌دار یافت (p<0.05). تغییر قابل ‌توجهی در میزان پروتئین مشاهده نشد و میزان چربی نمونه‌های سوسیس با افزایش درصد جایگزینی، کاهش معنی‌دار داشت (p<0.05). در بررسی خواص حسی مشاهده شد که کمترین امتیاز پذیرش کل را تیمارهای حاوی 12 و 18درصد مالتودکسترین داشتند؛ لذا با توجه ‌به نتایج به‌دست آمده، استفاده از مالتودکسترین به‌عنوان جایگزین چربی در نمونه‌های سوسیس در سطح %6 پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image