نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری های همگرا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بسته‌بندی هوشمند مواد غذایی به‌عنوان یک فناوری جدید می‌تواند کیفیت و ایمنی مواد غذایی را در طول زمان ماندگاری حفظ کند. این فناوری از حسگرهایی استفاده می‌کندکه در بسته‌بندی بکار رفته و تغییرات فیزیولوژیکی مواد غذایی (به‌دلیل تخریب میکروبی و شیمیایی) را تشخیص می‌دهد. این حسگرها، معمولاً اطلاعاتی را ارائه می‌دهند که به راحتی توسط توزیع‌کننده مواد غذایی و مصرف‌کننده قابل شناسایی است. با این حال، بیشتر حسگرهایی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرند، مواد مصنوعی تجزیه‌ناپذیر هستند. ریز جلبک‌هایی که در آب‌های دریایی و شیرین زندگی می‌کنند، راه‌حلی همه کاره برای ساخت حسگرهای زیستی جدید برای تشخیص آلاینده‌ها مانند علف‌کش‌ها یا فلزات سنگین هستند. این میکروارگانیسم‌های فتوسنتزی به تغییرات محیطی خود بسیار حساس هستند و امکان تشخیص آلاینده‌ها را فراهم می‌کنند. بنابراین، این مقاله با هدف بازنگری آخرین اطلاعات در مورد حسگرهای زیستی، براساس ترکیبات به‌دست آمده از عصاره‌های ریز جلبکی است که می‌توانند در ارتباط با پلیمرهای زیستی، به‌عنوان بسته‌بندی هوشمند مواد غذایی عمل کنند. با این حال، هنوز محدودیت‌هایی وجود دارد که باید قبل از اینکه این فناوری به مرحله بالغ تجاری برسد، بر آن غلبه کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

 1. Afreen, R., Tyagi, S., Singh, G.P., & Singh, M. (2021). Challenges and perspectives of polyhydroxyalkanoate production from microalgae/cyanobacteria and bacteria as microbial factories: an assessment of hybrid biological system. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 9, 624885. https://doi.org/10.3389/fbioe.2021.624885
 2. Allouzi, M.M.A., Allouzi, S., Al-Salaheen, B., Khoo, K.S., Rajendran, S., Sankaran, R., & Show, P.L. (2022). Current advances and future trend of nanotechnology as microalgae-based biosensor. Biochemical Engineering Journal, 187, 108653. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2012.01.002
 3. Altamirano, M., Garcıa-Villada, L., Agrelo, M., Sánchez-Martın, L., Martın-Otero, L., Flores-Moya, A., & Costas, E. (2004). A novel approach to improve specificity of algal biosensors using wild-type and resistant mutants: an application to detect TNT. Biosensors and bioelectronics, 19(10), 1319-1323. https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2013.10.003
 4. Antonacci, A., & Scognamiglio, V. (2020). Biotechnological advances in the design of algae-based biosensors. Trends in Biotechnology, 38(3), 334-347. https://doi.org/3329/bjb.v42i2.18033
 5. Aydınoğlu, D. (2020). Active food packaging technology as an application in the food industry. Academic Studies in Engineering Sciences, 215. https://doi.org/21123/bsj.15.1.16-21
 6. Azman, N.H., Khairul, W.M., & Sarbon, N.M. (2022). A comprehensive review on biocompatible film sensor containing natural extract: Active/intelligent food packaging. Food Control, 141, 109189. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2022.109189
 7. Bao, Z., Weatherspoon, M. R., Shian, S., Cai, Y., Graham, P.D., Allan, S.M., & Kang, Z. (2007). Chemical reduction of three-dimensional silica micro-assemblies into microporous silicon replicas. Nature, 446(7132), 172-175. https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2011.02.015
 8. Brayner, R., Couté, A., Livage, J., Perrette, C., & Sicard, C. (2011a). Micro-algal biosensors. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 401, 581-597. https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2015.11.002
 9. Brayner, R., Couté, A., Livage, J., Perrette, C., & Sicard, C. (2011b). Micro-algal biosensors. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 401(2), 581-597. https://doi.org/10.1007/s00216-011-5107-z
 10. Carrilho, E.N.V., Nóbrega, J.A., & Gilbert, T.R. (2003). The use of silica-immobilized brown alga (Pilayella littoralis) for metal preconcentration and determination by inductively coupled plasma optical emission spectrometry. Talanta, 60(6), 1131-1140. https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2007.09.001
 11. Chen, J., Ren, Y., Seow, J., Liu, T., Bang, W., & Yuk, H. (2012). Intervention technologies for ensuring microbiological safety of meat: current and future trends. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 11(2), 119-132. https://doi.org/10.1016/j.algal.2014.12.009
 12. Chouteau, C., Dzyadevych, S., Chovelon, J.-M., & Durrieu, C. (2004). Development of novel conductometric biosensors based on immobilised whole cell Chlorella vulgaris Biosensors and Bioelectronics, 19(9), 1089-1096. https://doi.org/10.3390/md9112164
 13. Coste, M., Boutry, S., Tison-Rosebery, J., & Delmas, F. (2009). Improvements of the Biological Diatom Index (BDI): Description and efficiency of the new version (BDI-2006). Ecological Indicators, 9(4), 621-650. https://doi.org/10.1126/science.1099128
 14. De, P., & Mazumder, N. (2022a). Diatoms as sensors and their applications. In Diatom Microscopy (pp. 251-281). https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.104
 15. De, P., & Mazumder, N. (2022b). Diatoms as sensors and their applications. Diatom Microscopy, 251-281. https://doi.org/10.1016/j.hal.2015.10.015
 16. De Stefano, L., Rendina, I., De Stefano, M., Bismuto, A., & Maddalena, P. (2005a). Marine diatoms as optical chemical sensors. Applied Physics Letters, 87(23). https://doi.org/10.1111/pbi.12638
 17. De Stefano, L., Rendina, I., De Stefano, M., Bismuto, A., & Maddalena, P. (2005b). Marine diatoms as optical chemical sensors. Applied Physics Letters, 87(23), 233902. https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.01693
 18. Durrieu, C., Badreddine, I., & Daix, C. (2003). A dialysis system with phytoplankton for monitoring chemical pollution in freshwater ecosystems by alkaline phosphatase assay. Journal of Applied Phycology, 15, 289-295. https://doi.org/10.1021/np500106w
 19. Durrieu, C., & Tran-Minh, C. (2002). Optical algal biosensor using alkaline phosphatase for determination of heavy metals. Ecotoxicology and Environmental Safety, 51(3), 206-209. https://doi.org/10.1016/j.hal.2010.12.002
 20. Ejeian, F., Etedali, P., Mansouri-Tehrani, H.-A., Soozanipour, A., Low, Z.-X., Asadnia, M., & Razmjou, A. (2018). Biosensors for wastewater monitoring: A review. Biosensors and Bioelectronics, 118, 66-79. https://doi.org/10.1016/j.bios.2018.07.019
 21. Giardi, M.T., & Pace, E. (2005). Photosynthetic proteins for technological applications. TRENDS in Biotechnology, 23(5), 257-263. https://doi.org/10.1016/j.febslet.2012.07.026
 22. Giere, O. (2008). Meiobenthology: the microscopic motile fauna of aquatic sediments: Springer Science & Business Media. https://doi.org/10.3390/toxins11110624
 23. Guedri, H., & Durrieu, C. (2008). A self-assembled monolayers based conductometric algal whole cell biosensor for water monitoring. Microchimica Acta, 163, 179-184. https://doi.org/10.1186/s40529-017-0211-9
 24. Halonen, N., Pálvölgyi, P.S., Bassani, A., Fiorentini, C., Nair, R., Spigno, G., & Kordas, K. (2020). Bio-based smart materials for food packaging and sensors – A Review. Frontiers in Materials, 7. https://doi.org/10.3389/fmats.2020.00082
 25. Hemavathi, A., & Siddaramaiah, H. (2018). Food packaging: polimers as packaging materials in food supply chains. Encyclopedia of polymer applications. CRC Press Boca Raton, 1374-1397. https://doi.org/10.1080/03650340.2010.499902
 26. Ladero, V., Calles-Enríquez, M., Fernández, M., & A Alvarez, M. (2010). Toxicological effects of dietary biogenic amines. Current Nutrition & Food Science, 6(2), 145-156. https://doi.org/10.3390/md11103689
 27. Lin, K.-C., Kunduru, V., Bothara, M., Rege, K., Prasad, S., & Ramakrishna, B. (2010). Biogenic nanoporous silica-based sensor for enhanced electrochemical detection of cardiovascular biomarkers proteins. Biosensors and Bioelectronics, 25(10), 2336-2342. https://doi.org/10.1007/s11104-008-9734-x
 28. Liu, Q., & Wang, P. (2009). Cell-based biosensors: principles and applications: Artech House. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2010.09.013
 29. Mallick, N. (2002). Biotechnological potential of immobilized algae for wastewater N, P and metal removal: a review. Biometals, 15, 377-390. https://doi.org/10.1007/s11356-013-1535-y
 30. Mazumder, N., & Gordon, R. (2022). Diatom Microscopy: John Wiley & Sons. https://doi.org/10.3109/10408410902823705
 31. Monique, E. (2015). Volatile amines as criteria for chemical quality assessment. In. https://doi.org/10.1007/s11356-016-6223-2
 32. Moreno-Garrido, I. (2008). Microalgae immobilization: current techniques and uses. Bioresource Technology, 99(10), 3949-3964. https://doi.org/10.1016/S0041-0101(98)00114-7
 33. Nassif, N., & Livage, J. (2011). From diatoms to silica-based biohybrids. Chemical Society Reviews, 40(2), 849-859. https://doi.org/10.1006/abio.1995.1106
 34. Okuma, H., Okazaki, W., Usami, R., & Horikoshi, K. (2000). Development of the enzyme reactor system with an amperometric detection and application to estimation of the incipient stage of spoilage of chicken. Analytica Chimica Acta, 411(1-2), 37-43. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.01.107
 35. Park, Y.W., Kim, S.M., Lee, J.Y., & Jang, W. (2015). Application of biosensors in smart packaging. Molecular & Cellular Toxicology, 11, 277-285. https://doi.org/10.1007/BF01874863
 36. Pavelková, A. (2013). Time temperature indicators as devices intelligent packaging. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61(1), 245-251. https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2006.11.001
 37. Peña-Vázquez, E., Pérez-Conde, C., Costas, E., & Moreno-Bondi, M. (2010). Development of a microalgal PAM test method for Cu (II) in waters: comparison of using spectrofluorometry. Ecotoxicology, 19, 1059-1065. https://doi.org/10.4489/MYCO.2006.34.3.138
 38. Pospíšil, P. (2009). Production of reactive oxygen species by photosystem II. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics, 1787(10), 1151-1160. https://doi.org/10.1016/j.bbabio.2009.05.005
 39. Poyatos-Racionero, E., Ros-Lis, J.V., Vivancos, J.-L., & Martínez-Máñez, R. (2018). Recent advances on intelligent packaging as tools to reduce food waste. Journal of Cleaner Production, 172, 3398-3409. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.075
 40. Punakivi, K., Smolander, M., Niku-Paavola, M.-L., Mattinen, J., & Buchert, J. (2006). Enzymatic determination of biogenic amines with transglutaminase. Talanta, 68(3), 1040-1045. https://doi.org/4489/MYCO.2008.36.4.242
 41. Purohit, B., Vernekar, P. R., Shetti, N. P., & Chandra, P. (2020). Biosensor nanoengineering: Design, operation, and implementation for biomolecular analysis. Sensors International, 1, 100040. https://doi.org/10.1016/j.algal.2016.04.004
 42. Rahman, M.A., Soumya, K., Tripathi, A., Sundaram, S., Singh, S., & Gupta, A. (2011). Evaluation and sensitivity of cyanobacteria, Nostoc muscorum and Synechococcus PCC 7942 for heavy metals stress–a step toward biosensor. Toxicological & Environmental Chemistry, 93(10), 1982-1990. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.04.037
 43. Rathnayake, I., Munagamage, T., Pathirathne, A., & Megharaj, M. (2021). Whole cell microalgal-cyanobacterial array biosensor for monitoring Cd, Cr and Zn in aquatic systems. Water Science and Technology, 84(7), 1579-1593. https://doi.org/10.1139/W08-034.
 44. Reynolds, C.S. (2006). The ecology of phytoplankton: Cambridge University Press. https://doi.org/30493/DAS.2020.246624
 45. Roberta, B., Alain, C., Jacques, L., Catherine, P., & Clemence, S. (2011). Micro-algal biosensors. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 401(2), 581-598. https://doi.org/30493/DAS.2020.246624.
 46. Rodriguez Jr, M., Sanders, C. A., & Greenbaum, E. (2002). Biosensors for rapid monitoring of primary-source drinking water using naturally occurring photosynthesis. Biosensors and Bioelectronics, 17(10), 843-849. https://doi.org/10.1111/jpy.120
 47. Sandhage, K. H., Allan, S. M., Dickerson, M. B., Gaddis, C. S., Shian, S., Weatherspoon, M. R., & Snyder, R. L. (2005). Merging biological self‐assembly with synthetic chemical tailoring: The Potential for 3‐D Genetically Engineered Micro/Nano‐Devices (3‐D GEMS). International Journal of Applied Ceramic Technology, 2(4), 317-326. https://doi.org/10.1007/s10295-010-0833-3
 48. Saraswati, P.K., & Srinivasan, M. (2015). Micropaleontology: Principles and applications: Springer. https://doi.org/3923/ajps.2003.944.951
 49. Shao, C., Howe, C., Porter, A.J.R., & Glover, L. (2002). Novel cyanobacterial biosensor for detection of herbicides. Applied and Environmental Microbiology, 68(10), 5026-5033. https://doi.org/10.1007/s10265-006-0057-9
 50. Shitanda, I., Takada, K., Sakai, Y., & Tatsuma, T. (2005). Compact amperometric algal biosensors for the evaluation of water toxicity. Analytica Chimica Acta, 530(2), 191-197. https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2013.04.007
 51. Sobhan, A., Muthukumarappan, K., & Wei, L. (2021). Biosensors and biopolymer-based nanocomposites for smart food packaging: Challenges and opportunities. Food Packaging and Shelf Life, 30, 100745. https://doi.org/10.1016/j.fpsl.2021.100745
 52. Tajes-Martinez, P., Beceiro-Gonzalez, E., Muniategui-Lorenzo, S., & Prada-Rodriguez, D. (2006). Micro-columns packed with Chlorella vulgaris immobilised on silica gel for mercury speciation. Talanta, 68(5), 1489-1496. https://doi.org/10.1016/j.jgeb.2013.04.001.
 53. Védrine, C., Leclerc, J.-C., Durrieu, C., & Tran-Minh, C. (2003). Optical whole-cell biosensor using Chlorella vulgaris designed for monitoring herbicides. Biosensors and Bioelectronics, 18(4), 457-463. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a084742.
 54. Verma, N., Kaur, H., & Kumar, S. (2011). Whole cell based electrochemical biosensor for monitoring lead ions in milk. Biotechnology, 10(3), 259-266. https://doi.org/10.3390/app11020871
 55. Wadhera, T., Kakkar, D., Wadhwa, G., & Raj, B. (2019). Recent advances and progress in development of the field effect transistor biosensor: A review. Journal of Electronic Materials, 48, 7635-7646. https://doi.org/10.1007/s11099-017-0716-1
 56. Yam, K.L., Takhistov, P.T., & Miltz, J. (2005). Intelligent packaging: concepts and applications. Journal of Food Science, 70(1), R1-R10. https://doi.org/1007/s11274-019-2653-6
 57. Zamaleeva, A.I., Sharipova, I.R., Shamagsumova, R.V., Ivanov, A.N., Evtugyn, G.A., Ishmuchametova, D.G., & Fakhrullin, R.F. (2011). A whole-cell amperometric herbicide biosensor based on magnetically functionalised microalgae and screen-printed electrodes. Analytical Methods, 3(3), 509-513. https://doi.org/10.1016/j.fob.2011.10.004

 

 

CAPTCHA Image