نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 1. دانشجوی دوره دکتری تخصصی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

3 4. محقق فلوشیپ، مؤسسه دولتی ارزیابی ریسک آلمان، برلین، آلمان

10.22067/ifstrj.2023.82253.1256

چکیده

با وجود پیشرفت های به دست آمده در صنعت غذا تقاضای مصرف کنندگان رشد زیادی در مورد کیفیت بالا، ایمنی غذا، و کاهش آلودگی میکروبی یک مسئله جدی است. در این مطالعه، اثر ضدباکتریایی باکتریوفاژ بارگذاری شده در فیلم مرکب ژلاتین-پلولان حاوی مقادیر مختلف نانوفیبر سلولز بر روی محیط آگار بررسی شد. هم چنین، اثر ضدباکتریایی فیلم مرکب ژلاتین-پلولان-نانو فیبر سلولز روی گوشت مرغ در طی یک دوره 9 روزه در دو دمای 4 و 12 درجه سانتی گراد بر علیه باکتری سالمونلا تایفی موریوم مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان دادند که فیلم های ضدباکتریایی تولیدی حاوی مقادیر مختلف نانو فیبر سلولز روی محیط آگار دارای اثر خوبی در جلوگیری ار رشد باکتری داشتند. استفاده از فیلم ضدباکتریایی روی سطح گوشت مرغ در دمای 12 بعد از یک روز منجر به کاهش یک سیکل لگاریتمی و در دمای 4 بعد از 7 تقریبإ یک سیکل لگاریتمی کاهش را جمعیت باکتری سالمونلا نشان داد. .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image