ویراستار انگلیسی


دکتر محمدباقر حبیبی نجفی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی

کارشناس نشریه


دکتر سمانه محمدی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

باغبانی- گیاهان دارویی