نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

2 موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی مشهد

چکیده

یک روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با آشکار سازی فرابنفش- مرئی برای تشخیص زعفران های تقلبی ناشی از افزودن خامه های رنگ شده با رنگهای طبیعی استخراج شده از گلبرگ زعفران، روناس، گلرنگ و چغندر قرمز به زعفران خالص ارایه شده است. کروماتوگرامهای عصاره آبی- متانولی (50% حجمی- حجمی) زعفران خالص و زعفران های تقلبی با استفاده از ستون فاز معکوس C18، گرادیان خطی از 20 تا 80 % متانول در آب به مدت یک ساعت با سرعت جریان 1 میلی لیتر در دقیقه در دمای °C 30 ثبت گردید. تست آماری آنالیز واریانس دو بعدی برروی داده های حاصل از آنالیز کروماتوگرام های زعفران خالص و زعفران های تقلبی به ترتیب در طول موج های 520 (یا 254)، 402 (یا 254)، 260 و 535 (یا 440) نانومتر اعمال و حضور خامه های رنگ شده با محلول های رنگی استخراج شده از گلبرگ زعفران (وزنی 1/9% >)، خامه های رنگ شده با محلول های رنگی استخراج شده از گلرنگ (وزنی 6/14% >)، خامه های رنگ شده با محلول های رنگی استخراج شده از روناس (وزنی 1/9% >) و خامه های رنگ شده با محلول های رنگی استخراج شده از چغندر قرمز (وزنی 3/14% >) به وضوح شناسایی شدند.

کلمات کلیدی: زعفران، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، تقلب، خامه های رنگ شده

CAPTCHA Image