نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشگاه تبریز

چکیده

در این مطالعه شرایط تصفیه شربت نیشکر بوسیله فن آوری غشای میکروفیلتراسیون (با منافذ m 2/0) مورد بررسی قرار گرفته است. برای اینکار ابتدا پیش تصفیه آهکی روی شربت خام نیشکر انجام شد، سپس شربت حاصله (شربت کلاریفایر) با غشای میکروفیلتراسیون سرامیکی تحت فرآیند قرار گرفت. صفات مورد بررسی شامل درجه خلوص، کدورت و رنگ بودند. نتایج آزمایشات نشان داد که تاثیر شرایط مختلف فرآیند میکروفیلتراسیون در محدوده دما (در سه سطح 50، 60 و ‌oC70) و فشار (در چهار سطح 0، 5/.، 1 و 5/1 بار) مورد بررسی روی کاهش کدورت و رنگ به ترتیب در سطح احتمال 1 درصد و 5 درصد معنی دار بودند. در نهایت دمای oC70 و فشار 5/1 بار به عنوان شرایط مناسب برای فرآیند میکروفیلتراسیون تعیین گردیدند. انجام فرآیند میکروفیلتراسیون در دمای oC70 و فشار 5/1 بار روی شربت کلاریفایر نیشکر باعث کاهش 25/56 درصد کدورت، 49/6 درصد رنگ و افزایش 87/0 واحدی درجه خلوص گردید.

کلمات کلیدی: میکروفیلتراسیون، شربت خام نیشکر، شربت کلاریفایر، درجه خلوص، کدورت، رنگ.

CAPTCHA Image