نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه تحقیقات فنی و کشاورزی، ایران.

چکیده

پسته یکی از مهمترین محصولات باغی کشور است که ارزش اقتصادی بالا و صادرات آن بر اهمیت فرآوری و بسته بندی این محصول می افزاید . یکی از مراحل مهم در فرآوری پسته مرحله خشک کردن محصول و رساندن رطوبت به محدوده مجاز نگهداری 4 تا 6 درصدبر پایه خشک می باشد. برای طراحی بهینه یک سیستم خشک کن و کنترل خشک کردن مناسب این محصول نیاز به آگاهی از رفتار محصول در شرایط مختلف رطوبتی و دمایی در محیط می باشد که این امر با استفاده از منحنی های هم دمایی میسر خواهد شد. در این تحقیق برای بدست آوردن رطوبت تعادلی پسته در دماهای خشک کردن ، منحنی های هم دمای دفعی برای دو رقم از پسته های خندان ایران به نامهای کله قوچی و فندقی، در دماهای 45 ، 60 ، 75 و ºC90 بدست آمدند. برای این منظور از روش استاتیک و محلول نمکهای اشباع استفاده شد. پس از آن داده ها با مدلهای مرسوم در منحنی های هم دمایی دانه های کشاورزی برازش شده و ضرایب مربوطه تعیین گردیدند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که مقدار رطوبت تعادلی در هر دو رقم با افزایش دما کاهش می یابد. همچنین در بین مدلهای بکار رفته در تحقیق ، مدل اسمیت دارای برازشی مناسب و کاربری مناسبی نسبت به سایر مدلها بود.

واژه های کلیدی: منحنی های هم دمایی، رطوبت تعادلی، خشک کردن پسته

CAPTCHA Image