نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

پسته یکی از محصولات مهم و استراتژیک کشورمان می‌باشد که سالانه وقت و هزینه‌های زیادی صرف فرآوری آن می‌شود. از این رو انجام پژوهش‌های علمی و کاربردی در زمینه توان مصرفی فرآیندهای مختلف فرآوری پسته، می‌تواند در کاهش انرژی مصرفی و در نهایت هزینه‌های مربوط به فرآوری آن، نفش مهمی ایفا کند.
بنا به مطالعات انجام شده، فرآیند پوست کنی پسته نسبت به سایر مراحل فرآوری این محصول، نیاز به توان و انرژی بیشتری دارد و چون سیر پیشرفت و تکامل ماشین‌های پوست کنی پسته به سمت استفاده از مکانیزم قفسه‌های مشبک ساینده پیش می‌رود در این تحقیق سعی بر محاسبه توان مصرفی، تحلیل سینتیکی و تعیین ضریب ایمنی ماشین پوست کنی پسته از نوع دو قفسه‌ای ساینده شده است.
طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش، ماکزیمم توان مصرفی برای پوست کن پسته نوع دو قفسه‌ای ساینده طراحی شده توسط محمودی و همکاران در سال 1386، 8/41 کیلووات و ضریب ایمنی آن، 1/ 2 بدست آمد.

کلمات کلیدی: پسته، ماشین پوست کنی، محاسبه توان، ضریب ایمنی،

CAPTCHA Image