نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

اصولاً درختان پسته در مناطقی مورد کشت قرار می گیرند که از نظر عوامل مهم اکولوژیکی مانند حرارت و رطوبت، مطلوب فعالیت قارچ آسپرژیلوس
فلاووس می باشد. از طرفی میوه پسته حاوی موادی است که نه تنها فعالیت قارچ را بیشتر می کند بلکه شرایط را برای تولید متابولیت ثانویه یعنی
افلاتوکسین فراهم می نماید. با توجه به زیان های فراوان افلاتوکسین و تاثیر زیاد آن در کاهش صادرات محصولات پسته جلوگیری از آلودگی پسته به
این قارچ ضرورت م ییابد. طبیعتاً باید از راههای متعددی مانع توسعه این قارچ در باغهای پسته و آلودگی ناشی شد. با اطلاع از بیولوژی و اکولوژی این
قارچ و تحقیقات انجام شده راههای زیر کمک زیادی به کاهش جمعیت این قارچ و کنترل نسبی آن در پسته خواهد نمود. استفاده از سموم قار چکش،
استفاده از روش کنترل بیولوژیک مانند مخمر پیشیا آنومالا برای کنترل آسپرژیلوس فلاووس، توسعه کشت ارقام مناسب پسته، از بین بردن بقایای آلوده
در زیر درختان پسته و تنظیم روش های علمی در برداشت، جمع آوری و بست هبندی محصول، کمک فراوانی در کاهش آلودگی خواهد کرد.
واژه های کلیدی: پسته، کنترل،آسپرژیلوس فلاووس ، افلاتوکسین

CAPTCHA Image