نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

تاثیر انواع مختلف سیستم های بسته بندی بر پایداری پسته خشک خام طی نگهداری در شرایط مختلف مورد مطالعه قرار گرفت . پسته ه ا در کیس ه های
بسته بندی گردید و در شرایط مختلف ( اتمسفر ، خلاء و حضور جاذب اکسیژن ) نگهداری شدند . جهت ( PE / EVOH PS ) چند لایه پلاستیکی
استفاده شد . ( ASLT ) 35 و 50 درجه سانتی گراد از روش آزمون تعیین زمان ماندگاری تسریع شده ، ارزیابی پسته نگهداری شده در 20
مورد ارزیابی قرار گرفت . برای split – piot 12 هفته با استفاده از طرح آماری . 8 ، نمونه هایی از پسته نگهداری شده در شرایط مختلف پس از 4
تعیین مقدار گردید. نتایج GC – MS پیگیری روند اکسایشی محصول ، میزان تولید مواد فرار حاصل از اکسیداسیون ( هگزانال ) با استفاده از دستگاه
و فرآیند اکسایشی را می توان با کاهش غلظت اکسیژن محیط ( P 0/ نشان داد که تولید هگزانال تحت کلیه شرایط نگهداری معنی دار بود ( 05
سیستم بسته بندی بطور کمی کنترل نمود . پسته نگهداری شده در سیستم بسته بندی دارای جاذب اکسیژن دارای کمترین میزان هگزانال نسبت به دو
نوع سیستم بسته بندی دیگر یعنی خلاء و شرایط اتمسفر بود.
کلمات کلیدی : پسته خشک ، بسته بندی ، پایداری ، هگزانال ، جاذب اکسیژن

CAPTCHA Image