نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شیراز

چکیده

در این تحقیق اثر ضد میکروبی اسانس حاصل از بذر های شوید و گشنیز برروی سه م یکرو ارگانیسم بیماری زای غذایی یعنی
و سالمونلا تیفی موریو م( 14028 (ATCC 35218) O157:H اشرشیاکلی ( 7 ، ( PTCC استافیلوکوکوس اورئو س( 1431
این اسانس ها نیز تعیین گردید. (MBC) و کمترین غلظت کشنده (MIC) بررسی شد و میزان ک مترین غلظت بازدارنده (ATCC
125،500،1000،2000،4000,250 انتخاب گردید . جهت کشت ppm برای این منظور 6 سطح غلظت از هر اسانس شامل
میکروبی از آزمایش حساسیت رقت در محیط مایع و محیط های کشت مولر هینتون آگار و براث استفاده شد. نتایج نشان داد که
مقاوم ترین باکتری به هر دو اسانس بودند. اسانس Salmonella.typhimurium حساسترین و Staphylococcus.aureus
و MIC بذر گشنیز نسبت به اسانس بذر شوید بازدارندگی بیشتری بر باکتری های گرم منفی داشت . اسانس بذر گشنیز دارای
500 و کمترین غلظت ppm معادل (MIC) 1000 و اسانس بذر شوید دارای کمترین غلظت بازدارنده ppm برابر با MBC
بود . در مورد سالمونلا اسانس ه ا در Staphylococcus.aureus 1000 در مقابل باکتری ppm برابر با (MBC) باکتری کش ی
هیچ یک از غلطت ها اثر بازدارندگی نشان ندارند.
اسانس بذر شوید، اسانس بذر گشنیز ،MBC ، MIC ، کلمات کلیدی: آزمایش حساسیت رقت در محیط مایع
1

CAPTCHA Image