مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی, میکروبی و ارگانولپتیک کمپوت گیلاس در نوعی کیسه چند لایه نعطاف پذیر

فرشته حسینی؛ محمدباقر حبیبی نجفی؛ ناصر صداقت

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1387

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v4i1.1780

چکیده
  در این پژوهش امکان بکارگیری نوعی کیسه انعطاف پذیر دارای سه لایه پلی اتیلن (100میکرون), آلومینیوم فویل (9میکرون) و پلی استر (12 میکرون) جهت بسته بندی کمپوت گیلاس مورد بررسی قرار گرفت . نمونه ها در چهار دمای 4 و 23 و 35 و 40 درجه سانتیگراد به مدت حداکثر 3ماه نگهداری شده و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، میکرو بی وحسی آنها در زمان صفر و در فواصل هر یک ماه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر تیماردهی شیر خام خنک با co2 پرتئولیز بر ویژگی های حسی شیر خام

رویا فتحی تیل؛ جواد حصاری؛ عادل احمدی زنوز

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1387

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v4i1.1781

چکیده
  اثرات تیماردهی شیر خام خنک توسط CO2 بر روی پروتئولیز و لیپولیز شیر مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 4 تیمار بر روی شیر خام (شیر خام بدون استفاده از CO2 (نمونه شاهد) و شیر خام با استفاده از تزریق CO2 تا مقادیر pH های برابر 6.4 و 6.2 و 6) اعمال شد. نمونه های شیر خام برای مدت 10 روز در دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شدند و در روزهای 1 و 5 و 8 و 10 روند پروتئولیز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی فرایند سنتی تولید نبات و معایب آن

علی اکبر غلامحسین پور؛ محمد الهی؛ محمد جواد وریدی؛ فخری شهیدی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1387

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v4i1.1782

چکیده
  نبات کریستال رشد یافته ساکارز می باشد که مکان اولیه تولید آن ایران و هندوستان ذکر شده است ، در فر این د تولید نبات کریستالهای درشت ساکارز در اثر سرد نمودن محلول فوق اشباع شکر تولید می گردند. این روش سنتی تهیه نبات تا بحال متداول بوده است . طی ساله ای اخیر تلاشهای فراوان در جهت بهینه سازی فر ایند تولید به عمل آمده است. فرایند علمی تولید نبات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر جایگزینی مقادیر مختلف صمغ های کربوکسی متیل سلولز و ثعلب با صمغ دانه بالنگو شیرازی بر خصوصیات بستنی سخت خامه ای

مریم بهرام پرور؛ محمدحسین حدادخداپرست؛ اسعد محمدامینی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1387

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v4i1.1783

چکیده
  یکی از مواد مهم فر مولاسیون بستنی، پایدار کننده ها می باشند که با هدف ا یجاد نرمی در پیکره و بافت، یکنواختی در محصول، افز ایش مقاومت به ذوب ، کاهش رشد کر یستال های یخ و لاکتوز در دوره ی نگهدار ی و ... اضافه می شوند. با توجه به اینکه امروزه اکثر پا یدار کننده های تجار ی مورد مصرف ، از خارج از کشور تهیه می شوند استخراج، تعیین خصوصیات کاربردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر متغیرهای عملیاتی بر شاخص های کارایی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر

سید محمد علی رضوی؛ میرخلیل پیروزی فرد

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1387

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v4i1.1784

چکیده
  در این مقاله تاثیر متغیرهای عملیاتی فرآیند میکروفیلتراسیون بر شاخص های کارایی غشاء میکروفیلتر طی تصفیه شربت خا م چغندر قند مورد مطالعه قرار گرفته است . طی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر قند، تاثیر اختلاف فشار در عرض غشاء ، 30، 2 بار )، دمای فرآیند (در دو سطح 30 و 60 درجه سانتی گراد) و زمان عملیات (در چهار سطح 15 / 1 و 5 /75 ، (در سه سطح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی خاصیت ضد میکروبی اسانس بذرهای شوید و گشنیز بر روی استافیلوکوکوس اورئوس, اشرشیاکلی O157:H7 , سالمونلا تیفی موریوم با استفاده از آزمایش حساسیت رقت در محیط مایع

زهرا امام جمعه؛ منوچهر حامدی؛ سید هادی رضوی؛ محمدتقی گلمکانی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1387

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v4i1.1785

چکیده
  در این تحقیق اثر ضد میکروبی اسانس حاصل از بذر های شوید و گشنیز برروی سه م یکرو ارگانیسم بیماری زای غذایی یعنی و سالمونلا تیفی موریو م( 14028 (ATCC 35218) O157:H اشرشیاکلی ( 7 ، ( PTCC استافیلوکوکوس اورئو س( 1431 این اسانس ها نیز تعیین گردید. (MBC) و کمترین غلظت کشنده (MIC) بررسی شد و میزان ک مترین غلظت بازدارنده (ATCC 125،500،1000،2000،4000,250 انتخاب گردید . جهت کشت ppm ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر افزایش ماده جامد بدون چربی شیر و کلرید کلسیم بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست غلیظ شده

مصطفی مظاهری طهرانی؛ سید محمد علی رضوی؛ حامد طلاکار

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1387

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v4i1.1786

چکیده
  با توجه به معایب زیاد تولید سنتی ماست غلیظ شده با استفاده از صافی های پارچه ای، تلا شهای زیادی برای مکانیزه کردن فرایند در مقیاس صنعتی صورت گرفت هاست. استفاده از سیستم های غشایی به ویژه فراپالایش در تغلیظ شیر مورد استفاده در تولید ماست غلیظ شده نتایج رضایتبخشی در بر خواهدداشت. در این تحقیق شیر تازه توسط فرایند فراپالایش تا 19 درصد ماده 16 ...  بیشتر