نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

برای پسابهای خاص به ویژه آنهایی که از کارخانجات مواد غذایی حاصل می‌شوند به فرآوری‌هایی جهت تولید محصولات با ارزش افزوده مانند حشره کش‌های زیستی نیاز می‌باشد. امروزه موفق ترین حشره کشهای زیستی، توسط باکتریهای میله ای شکل گرم مثبت از جنس باسیلوس تولید می‌شود که در مرحلة تشکیل اسپور، اندوتوکسین‌های پروتئینی کریستاله تولید کرده و هنگام ورود به روده تحت شرایط قلیایی فعال شده و باعث صدمه به غشای سلول‌های روده حشرات و تشکیل سوراخ در غشا می‌شوند و عمل تجزیه کردن سلولهای اپیتلیال را انجام میدهند. در این تحقیق، باکتری Bacillus thuringiensis بر روی پساب کارخانه تولید نشاسته رشد داده شد و طی عمل تخمیر پروتئین کریستاله با وزن مولکولی 65 کیلو دالتون تولید گردید. سپس پروتئین حاصل را بر روی لارو Galleria melonella اثر داده و میزان مرگ و میر بعد از گذشت 24 و 48 ساعت ارزیابی و با نمونه کنترل مقایسه گردید. تحقیقات نشان داده تولید دلتا اندوتوکسین با اسپورزایی رابطه دارد و بیشترین میزان اثر سمیت پروتئین‌های کریستالی در بالاترین غلظت اسپور ها می‌باشد. بر این اساس، تعداد کل باکتری ها و اسپورهای تولید شده در مرحله تخمیر شمارش شد که در محیط پلیت کانت آگار به ترتیب 108×5/12 و 107×48 کولنی در هر میلی لیتر بود.

واژه‌های کلیدی: حشره کش میکروبی، پساب کارخانه تولید نشاسته، اندوتوکسین، Bacillus thuringiensi var. kurstaki

CAPTCHA Image