نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

در این پژوهش با توجه به خاصیت ضد میکروبی و مقاومت بسته های محتوی نانو ذرات نقره در مقابل نفوذ گازها از جمله اکسیژن، تاثیر این بسته ها در افزایش کیفیت و ماندگاری زرشک با بسته های پلی اتیلن رایج مورد مقایسه قرار گرفت. در این راستا مشخصه های میکروبی مختلف و رنگ دانه های زرشک بررسی شدند. آزمایشهای میکروبی بر اساس استاندارد های ملی ایران انجام شد و داده های بدست آمده بوسیله نرم افزار Spss15 مورد بررسی آماری قرار گرفتند که کاهش رشد میکروبی را در مورد کپک و شمارش کلی باکتریها برای بسته‌های محتوی نانو ذرات نقره با غلظت های 1درصد و 2 درصد در مقایسه با بسته های پلی اتیلن نشان دادند. بررسی رنگ ظاهری نمونه ها نیز بر اساس میانگین رنگ قرمز و درصد روشنایی عکس های گرفته شده از دانه های زرشک و به کمک نرم افزار فتوشاپ 10 انجام شد که بررسی آماری داده های بدست آمده بوسیله نرم افزار Spss15 نشان داد رنگ ظاهری زرشک مورد مطالعه در بسته های محتوی نانو ذرات نقره با غلظت بالاتر از 1 درصد از رنگ قرمز و درصد روشنایی بیشتری به نسبت نمونه های مربوط به بسته های پلی اتیلن معمولی برخوردار بودند. بسته های با غلظت های پایین از نانو ذرات نقره در حد 1ppm 200 اثر قابل توجهی بر افزایش کیفیت و ماندگاری زرشک در مقایسه با بسته های پلی اتیلن معمولی نشان ندادند.

واژه های کلیدی: زرشک، بسته های نانو سیلور، نانو ذرات نقره، میکروارگانیزم، خاصیت ضد میکروبی، پلی اتیلن

CAPTCHA Image