نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اورمیه

چکیده

در این مطالعه امکان استفاده از روش مایکروویو برای خشک کردن نهایی دو نوع انگور خشک شده(آفتابی و تیزابی) بررسی گردید. بدین منظور نمونه های مورد مطالعه در حمام آب با دما ( C 45 و 25) و زمان ( 60 و30 دقیقه) معین شستشو داده شده و پس از حذف آب سطحی، با روش‌های مایکروویوی (در دو توان270 و450 وات) و روش جریان هوای داغ (روش جابجایی) در دمای C 50 خشکانیده شدند. درصد جذب آب، ضریب نفوذ مؤثر رطوبت و شاخص های رنگ هانتر (L بعنوان روشنایی و نسبت a/b) اندازه گیری گردید. برای تعیین مناسبترین مدل ریاضی جهت توصیف رفتار خشک شدن نمونه ها، برازش 10 مدل ریاضی از طریق تعیین ضریب تبیین (R2)، مربع خی (χ2) و ریشه مربعات میانگین خطا (RMSE) ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که درصد جذب آب نمونه‌های تیزابی حدود 3 تا 5/4 برابر نمونه‌های آفتابی است. طبق نتایج بدست آمده، خشک کردن در دوره سرعت نزولی رخ می‌دهد. بر اساس ارزیابی مدل ها، مدل دو جمله ای دارای بالاترین مقدارR2 و کمترین مقدار χ2 و RMSE می‌باشد. نتایج نشان می دهد که روش خشک کردن نهایی، رنگ محصول را تحت تاثیر قرار می دهد و همچنین استفاده از روش مایکروویو برای خشک کردن نهایی تابع توان مورد استفاده و نوع محصول است.

واژه های کلیدی: خشک کردن نهایی، خشک کرده انگور، مدلسازی، مایکروویو

CAPTCHA Image