نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

چکیده

در این پژوهش آبلیمو در سه نوع بسته بندی PET، PE و شیشه بسته بندی و نمونه ها مدت ده هفته در دو دمای 20 و 40 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. ویژگیهای حسی و فیزیکوشیمیائی آب لیمو ( pH، اسیدیته، بریکس ، ویتامین ث، دی اکسید گوگرد و عدد فرمالین ) هر دو هفته یکبار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که دو دمای نگهداری (20 و 40 درجه سانتیگراد) تاثیر معنی داری بر pH ، اسیدیته و بریکس نمونه های آبلیمو در بسته بندی های مختلف نداشتند(p≥0.05) . میزان ویتامین ث در هر سه نوع بسته بندی طی زمان نگهداری کاهش یافت که این کاهش در بسته بندی PE بیشترین و در شیشه کمترین مقدار بود(p

CAPTCHA Image