نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در تحقیق حاضر ارتباط بین درصد ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA) و دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) چربی موجود در بافت خوراکی (عضله) میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) و لابستر (Thenus orientalis) صید شده از آبهای خلیج فارس با برخی از ویژگی‌های زیستی (جنسیت، طول و وزن کل) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که در هر دو گونه، با افزایش طول و وزن کل، درصد EPA و DHA کاهش یافته که در مورد میگوی ببری سبز تمامی این ارتباطات و در مورد لابستر، فقط برای DHA و طول کل از نظر آماری معنی دار می‌باشد (03/0p

CAPTCHA Image