نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه

چکیده

آب انار که میوه ای با خواص تغذیه ای بسیار مفید است دارای ظاهری کدر است که نگهداری و تغلیظ آن را دچار مشکل می‌کند. میکروفیلتراسیون آب انار باعث کاهش کدورت آب میوه می‌شود. یکی از مشکلات موجود در این فرآیند پدیده گرفتگی است که عوامل مختلفی بر آن تأثیر گذار می‌باشند. در این تحقیق اثر سرعت جریان (043/0 تا m/s 536/0)، فشار (5/0 تا 5 بار)، نوع غشاء (پلی وینیلیدن فلوراید و استرهای ترکیبی سلولز) و اندازه منفذ غشاء (1/0 و 22/0 میکرومتر) بر میزان گرفتگی بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش سرعت جریان در تمامی غشاهای مطالعه شده باعث کاهش قابل ملاحظه گرفتگی غشاء پس از شفاف سازی آن می‌شود. افزایش فشار به دلیل افزایش نیروی محرکه افزایش میزان گرفتگی را در پی داشت. با افزایش خاصیت آبدوستی در غشاء و با افزایش اندازه منفذ میزان گرفتگی غشاء بیشتر می‌گردد. مطالعات تکمیلی به منظور تأیید نتایج تئوریکی توسط عکسبرداری سطح و سطح مقطع غشاء توسط میکروسکوپ الکترونی انجام شد و نتایج تئوری را تأیید نمود.

واژه های کلیدی: غشاء، آب انار، گرفتگی، شفاف سازی

CAPTCHA Image