نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جهاد دانشگاهی مشهد، خراسان رضوی.

2 فردوسی مشهد

چکیده

اینولین به علت ویژگی‌های عملکردی نظیر جایگزینی چربی و شکر، ایجاد احساس دهانی و همچنین بهبود بافت و خصوصیات سلامت زایی خود به عنوان یک ماده ی پری بایوتیک به طور بسیار گسترده ای در غذاهای عملگر در سطح جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیب زمینی ترشی یکی از منابع ارزشمند اینولین می‌باشد. در این تحقیق از متدولوژی رویه ی پاسخ و طرح مرکب مرکزی به منظور بررسی تأثیر زمان ( ۵-۴٠ دقیقه)، نسبت آب به ماده ی جامد (12:1- 5:1) و دما (٤٠-٩٠ درجه سانتی گراد) بر راندمان اینولین استخراج شده از غده ی سیب زمینی ترشی و بهینه سازی فرایند استخراج اینولین بهره گرفته شد. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، نسبت آب به ماده ی جامد، دما و زمان به ترتیب موثرترین فاکتورها بر استخراج اینولین بودند. بر اساس آزمایش‌های انجام شده شرایط بهینه ی استخراج اینولین جهت حصول بیشینه ی راندمان۷۱٤٩/٤۲ درصد؛ دمای ۶٤/۷۶ درجه ی سانتی گراد، نسبت آب به ماده ی جامد ۱۲ و زمان ٩٠/۲٣ دقیقه تعیین گردید.

واژه‌های کلیدی: اینولین، استخراج، سیب زمینی ترشی، متدولوژی رویه سطح پاسخ

CAPTCHA Image