نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع آموزش عالی اسفراین

2 دانشگاه فردوسی

3 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

هدف اصل این مقاله بدست آوردن و بررسی داده های آزمایشگاهی مربوط به خشک کردن پیاز به کمک خشک کن غیر مداوم کابینتی و مدلسازی این فرآیند است. برای انجام این کار تعدادی مدل تجربی و رگرسیونی جهت برازش داده های آزمایشگاهی در نظر گرفته شده اند. از بررسی داده های آزمایشگاهی نتیجه می شود که خشک کردن پیاز فقط در ناحیه شدت نزولی اتفاق می افتد. این داده ها با 12 مدل تجربی و 74 مدل رگرسیونی متفاوت برازش شدند که از بین این مدل ها، مدل تجربی میدیلی کوک برای آزمایشات انجام شده در دمای 60، 70 ،80 و 90 درجه سانتی‌گراد به عنوان بهترین مدل انتخاب شد. همچنین در میان مدلهای رگرسیونی، مدل چند جمله ای درجه 10 برای تمام آزمایشات به عنوان بهترین مدل انتخاب شده است. در کل می توان نتیجه گرفت که در همه آزمایشات بهترین مدل چند جمله ای اندکی بهتر از بهترین مدل تجربی است.

واژه های کلیدی: خشک کردن، پیاز، مدلسازی، رطوبت

CAPTCHA Image