نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال

3 Iranian

چکیده

در مقاله حاضر شرایط بهینه استخراج پروتئین هیدرولیز شده از امعاء واحشاء ماهی تون زرد باله بررسی شده است. هیدرولیز آنزیمی با نسبت آنزیم به سوبسترای 7/3 – 3/1 میلی گرم به ازای هر گرم پروتئین ، زمان 10- 1 ساعت و دمای ºC 44-30 با استفاده از روش RSM و با کمک طرح آزمایشی CCD با چهار تکرار در نقطه مرکزی و 5 سطح از هرمتغیر انجام شد. نتایج در سطح آماری 05/0 = p مقایسه میانگین شدند. بر اساس نتایج بدست آمده، با افزایش فعالیت آنزیم از 3/1 تا 5/2 میلی گرم میزان بازیافت پروتئینی افزایش می یابد . با افزایش غلظت آنزیم تا 35/3 میلی گرم به حالت ثابتی می رسد و پس از آن تا 7/3 میلی گرم راندمان استخراج پروتئین کم می شود. با افزایش دما از ºC37-30 شدت راندمان استخراج پروتئینی زیاد می شود و پس از آن تاºC 42 نرخ رشد بازیافت کاهش می یابد و پس از ºC 42 تقریبا ثابت می ماند. با افزایش زمان از 1 ساعت تا 2 ساعت و 18 دقیقه راندمان استخراج کم می شود. هیدرولیز طولانی تر تا 5 ساعت و 30 دقیقه راندمان بازیافت پروتئینی ثابت ماند و با ادامه هیدرولیز تا 10 ساعت افزایش می یابد. در بهترین شرایط راندمان بازیافت پروتئین از 75 درصد تجاوز نمی کند. این شرایط در نسبت آنزیمی 41/2 میلی گرم، دمای ºC8/38 درجه سانتی گراد و زمان 9 ساعت و 30 دقیقه دیده می شود. نتایج نشان داد که درصد بازیافت پروتئینی بیشتر تحت تاثیر نسبت آنزیم به سوبسترا و دمای اثر آنزیم می باشد و زمان تابعی از نسبت آنزیمی و دما است.

واژه های کلیدی: پروتئین هیدرولیز شده، بازیافت پروتئینی، بهینه سازی، ضایعات تون زرد باله، تریپسین

CAPTCHA Image